// Profipravo.cz / Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek 8/2005

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek 8/2005

10.01.2006 20:32

Rc 65/2005

Vydání usnesení podle ustanovení § 114b odst. 1 o.s.ř. není v případě uvedeném v ustanovení § 114b odst. 2 o.s.ř. (při rozhodnutí o věci platebním rozkazem) podmíněno tím, že to vyžaduje povaha věci nebo okolnosti případu.

rozsudek Nejvyššího soudu 32 Odo 382/2004, ze dne 26.1.2005


10.01.2006 20:30

Rc 66/2005

Rozsudek, jímž soud uložil povinnému zaslat oprávněnému dopis, jehož text je součástí výroku, nenahrazuje prohlášení vůle (§ 161 odst. 3 o.s.ř.), výkon rozhodnutí lze provést způsobem uvedeným v § 351 odst. 1 o.s.ř.

usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 20 Cdo 498/2004, ze dne 25.1.2005


10.01.2006 20:28

Rc 67/2005

Jestliže zdravotnickému zařízení nebyly uhrazeny náklady vynaložené na léčení pacienta, kterému jiný odpovídá za škodu způsobenou na zdraví, pak v rozsahu, v jakém je dána odpovědnost škůdce, má zdravotnické zařízení právo přímo proti škůdci na náhradu nákladů spojených s léčením podle § 449 obč.zák.

rozsudek Nejvyššího soudu sp.zn. 25 Cdo 357/2004, ze dne 1.9.2004


10.01.2006 20:27

Rc 68/2005

Jestliže jeden z manželů za trvání manželství nabyde z prostředků patřících do společného jmění manželů obchodní podíl ve společnosti s ručením omezeným, stává se tím získaný majetek ze zákona součástí společného jmění manželů.

rozsudek Nejvyššího soudu sp.zn. 22 Cdo 700/2004, ze dne 20.7.2004


10.01.2006 20:25

Rc 69/2005

Smlouva o budoucí nájemní smlouvě je absolutně neplatná, jestliže nestanoví způsob výpočtu úhrady za služby, ale toliko určuje, že "výši úhrady stanoví správce nemovitosti" ( § 50a odst.1 obč.zák. ).

rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 2041/2003, ze dne 19.1.2005


10.01.2006 20:23

Rc 70/2005

Rozhodnutím představenstva o vyloučení z družstva nekončí účast člena v družstvu. Členství v družstvu končí (je-li proti rozhodnutí představenstva podáno včasné odvolání) teprve rozhodnutím členské schůze o vyloučení člena, popřípadě marným uplynutím lhůty k podání odvolání.

rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Odo 428/2004, ze dne 26.1.2005


10.01.2006 20:22

Rc 71/2005

Právo na vyplnění blankosměnky se nepromlčuje.

Je-li v dohodě o vyplnění blankosměnky smluveno právo majitele bez dalšího vyplnit datum splatnosti, má majitel blankosměnky právo doplnit do blankosměnky jakékoliv datum splatnosti. Jedná-li se o zajišťovací směnku, nesmí vyplněné datum předcházet datu splatnosti zajišťovaného dluhu.

rozsudek Vrchního soudu v Praze sp. zn. 9 Cmo 274/2004, ze dne 18.10.2004


10.01.2006 20:20

Rc 72/2005

Výzva podle ustanovení § 27 odst. 5 zákona č. 328/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, musí obsahovat údaj o tom, kdo ji činí, a komu je určena, označení úpadce, označení majetku, kterým ten, komu je výzva určena, zajišťuje pohledávku věřitele vůči úpadci, a označení této pohledávky. Dále v ní musí být uvedeno, jakou částku má ten, komu je výzva určena, v zákonem stanovené třicetidenní lhůtě zaplatit na úhradu zajištěné pohledávky nebo složit jako obvyklou cenu majetek, kterým je pohledávka zajištěna, s poučením, že jinak bude označený majetek po uplynutí lhůty sepsán do konkursní podstaty úpadce.

Požadavek, aby výzva podle ustanovení § 27 odst. 5 zákona č. 328/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, obsahovala údaj o částce, která má být zaplacena na úhradu zajištěné pohledávky, nebo o částce, která má být složena jako obvyklá cena majetku, kterým je pohledávka zajištěna, se neuplatní, jestliže správce konkursní podstaty prokáže, že si tento údaj nemohl opatřit ani při vynaložení veškerého úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat.

Tvrzení, že částka požadovaná výzvou podle ustanovení § 27 odst. 5 zákona č. 328/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neodpovídá výši zajištěné pohledávky nebo obvyklé ceně majetku, kterým je pohledávka zajištěna, je ve sporu o vyloučení majetku z konkursní podstaty ( § 19 odst. 2 tohoto zákona ) právně významné, jen jestliže osoba, které byla výzva určena, uhradila v určené lhůtě do konkursní podstaty částku, jež výši zajištěné pohledávky nebo obvyklé ceně majetku, kterým je pohledávka zajištěna, skutečně odpovídá.

rozsudek Nejvyššího soudu sp.zn.29 Odo 176/2004, ze dne 27.10.2004


10.01.2006 20:18

Rc 73/2005

Hmotněprávním předpokladem platnosti odvolání výpovědi z pracovního poměru není jeho doručení do vlastních rukou podle § 266a zák. práce, právní účinky může mít i takové písemné odvolání výpovědi, které bylo držitelem poštovní licence předáno jiné osobě, jestliže tato osoba posléze tuto písemnost předala zaměstnanci.

rozsudek Nejvyššího soudu sp.zn. 21 Cdo 1905/2004, ze dne 3.2.2005


10.01.2006 20:16

Rt 43/2005

Okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby, že pachatel ( § 9 , § 10 odst. 2 tr. zák. ) spáchal čin nejméně se dvěma osobami, je po objektivní stránce naplněna, pokud se na posuzovaném činu podílejí vedle pachatele ještě alespoň dvě další osoby, tedy čin je spáchán součinností nejméně tří osob. Může přitom jíž o jejich spolupachatelství nebo o jednání pachatele, a účastníků. Do takové součinnosti však nemůže být počítán účastník, jehož jednání se omezilo jen na formu návodu [ § 10 odst. 1 písm. b) tr. zák. ]. Z hlediska zavinění ve vztahu k této okolnosti je pro trestní odpovědnost nezbytné, aby pachatel o součinnosti s dalšími dvěma osobami věděl [§ 6 písm. b), in fine, tr. zák., srov. dále č. 37/1965 Sb. rozh. tr.].

Rozsudek Nejvyššího soudu sp. z. 11 Tdo 1235/2004, ze dne 11.1.2005


10.01.2006 20:15

Rt 44/2005

Soud pro mládež rozhodující v trestní věci mladistvého v hlavním líčení ve věci samé není při ukládání výchovných opatření podle § 15 odst. 1 , odst. 2 písm. a), c), d) zákona č. 218/2003 Sb. , o soudnictví ve věcech mládeže, např. výchovných povinností, výchovných omezení, povinen vyžadovat souhlas mladistvého podle § 15 odst. 3 tohoto zákona . Výjimkou je uložení probačního programu, kde povinnost vyžadovat souhlas vyplývá z ustanovení § 17 odst. 2 písm. c) citovaného zákona .

usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích - pobočka v Táboře sp. zn. 14 To 130/2004, ze dne 15.4.2004


10.01.2006 20:14

Rt 45/2005

I. Jestliže řidič přijíždějící po vedlejší silnici nedá přednost v jízdě řidiči přijíždějícímu po hlavní silnici, odpovědnost za jejich střet a případné další následky je zásadně na řidiči, jenž přijal do křižovatky po vedlejší silnici.

Jestliže však řidič na hlavní silnici jede rychlostí výrazně překračující maximální povolenou rychlost, čímž řidiči přijíždějícímu do křižovatky po vedlejší silnici znemožní, popř. podstatně ztíží, aby mu dal přednost v jízdě, pak není vyloučena jeho odpovědnost nebo spoluodpovědnost za případnou kolizi.

II. Výrazné překročení nejvyšší povolené rychlosti jízdy motorového vozidla v obci (např. o více než 70 %) je porušením důležité povinnosti uložené řidiči motorového vozidla právními předpisy ( § 18 odst. 4 zák. č. 361/2000 Sb. , o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů), protože takové porušení má zpravidla za následek velmi reálné nebezpečí pro lidský život a zdraví.

usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 1173/2004, ze dne 20.10.2004


10.01.2006 20:12

Rt 46/2005

Jednočinný souběh trestného činu porušování předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou podle §124 tr.zák. s trestným činem porušování práv k ochranné známce, obchodnímu jménu a chráněnému označení původu podle § 150 tr.zák. není vyloučen.

usnesení Nejvyššího soudu sp.zn. 8 Tdo 239/2004, ze dne 12.5.2004


10.01.2006 20:11

Rt 47/2005

Rozhoduje-li soud k návrhu ředitele věznice na přeřazení odsouzeného do mírnějšího typu věznice podle § 39b odst. 2 tr. zák. , nevyžaduje se splnění doplňujících podmínek předpokládaných ustanovením § 39b odst. 6 tr. zák. pro případ přeřazení odsouzeného do věznice s mírnějším režimem na návrh odsouzeného. Není přitom rozhodující, že se odsouzený k návrhu ředitele věznice připojil, popř. že vedle něho podal i svůj vlastní návrh.

usnesení Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 12 To 188/2004, ze dne 5.5.2004


10.01.2006 20:09

Rt 48/2005

Ze samotného zákonného postavení prokuristy obchodní společnosti (§ 14 obchodního zákoníku) ještě nevyplývá jeho zákonná povinnost, aby za podnikatele zajistil řádné odvedení pojistného a jiných zákonných plateb státu. Tato povinnost však může vyplývat z jiného jeho postavení v obchodní společnosti.

usnesení Nejvyššího soudu sp.zn. 1 Tdo 972/2003, ze dne 17.2.2004


< strana 1 / 1 >
Reklama

Jobs