// Profipravo.cz / Monitoring

Monitoring

09.06.2020 15:25

ÚOOÚ řešil porušení zabezpečení osobních údajů

Od ledna řešil ÚOOÚ přes sto porušení zabezpečení osobních údajů


09.06.2020 15:17

Rozhodování o lhůtě k vydání pozemku v církevních restitucích

II. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Ludvík David) vyhověl ústavní stížnosti stěžovatele Arcibiskupství olomouckého a zrušil rozsudek Nejvyššího soudu, kterým bylo dovolání stěžovatele zamítnuto z důvodu zániku (prekluze) jeho restitučního nároku.


09.06.2020 15:14

Ústavně konformní výklad § 111 insolvenčního zákona

Pro posouzení zanedbatelnosti zmenšení majetku dlužníka bude vždy podstatné, jaký je poměr úkonu k objemu zjištěných pohledávek


06.06.2020 10:39

Eurokonformní aplikace § 268 odst. 1 písm. h) o.s.ř.

K povinnosti obecných soudů interpretovat a aplikovat § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř. v řízení o výkonu rozhodnutí vydaných v jiném členském státě eurokonformním způsobem


06.06.2020 10:35

Změna složení senátu a právo na zákonného soudce

I. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Vladimír Sládeček) zamítl ústavní stížnost směřující proti usnesení Nejvyššího soudu a rozsudku Krajského soudu v Praze, neboť neshledal, že by jimi byla porušena ústavně zaručená práva stěžovatele.


06.06.2020 10:31

Zákaz přítomnosti otců u porodu

Městský soud v Praze měl přezkoumat mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví zakazující přítomnost otců u porodu


31.05.2020 09:56

Vrácení celého zaplaceného soudního poplatku

Dojde-li k zahájení a poté i k zastavení soudního řízení výhradně v důsledku chyby státního orgánu, je soud povinen navrhovateli vrátit celý zaplacený soudní poplatek


31.05.2020 09:26

Spor o odstranění části oplocení

Osm let trvající spor o odstranění části oplocení ukončil až Ústavní soud


22.05.2020 12:24

NSS se odmítl zabývat akty vlády souvisejícími s nouzovým stavem

Nejvyšší správní soud odmítl se věcně zabývat dvěma akty vlády souvisejícími s nouzovým stavem. Následoval názor vyslovený Ústavním soudem


22.05.2020 12:20

Prodlužování lhůty pro stanovení daně

Lhůtu pro stanovení daně nelze prodlužovat prostřednictvím tzv. řetězení ztrát


22.05.2020 12:17

ÚS odmítl další stížnost proti vyhlášení nouzového stavu

Ústavní soud odmítl další stížnost směřující proti vyhlášení nouzového stavu a restriktivním opatřením


14.05.2020 08:18

Měření teploty při vstupu na pracoviště

Může zaměstnavatel měřit tělesnou teplotu svých zaměstnanců a dalších osob při vstupu na pracoviště? Odpověď na dotaz, se kterým se v posledních měsících často setkává, zveřejnil na svých webových stránkách Úřad pro ochranu osobních údajů.


14.05.2020 08:13

Za šíření obchodních sdělení je odpovědný i objednavatel

Odpovědnost za šíření obchodních sdělení není pouze na jeho rozesílateli, ale především na tom, v jehož prospěch je obchodní sdělení odesíláno. ÚOOÚ na tuto praxi dlouhodobě upozorňuje.


14.05.2020 08:03

Výroční zpráva ÚOHS za rok 2019

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti za rok 2019.


25.01.2020 15:14

Zrušení části advokátního tarifu

Ústavní soud zrušil část advokátního tarifu upravující výpočet odměny opatrovníka osoby, která se ze zdravotních důvodů dlouhodobě nemůže účastnit řízení


18.01.2020 14:22

Krácení odměny ustanoveného obhájce

Obecné soudy musí případné krácení odměny ustanoveného obhájce obviněného ve vztahu k jednotlivým úkonům vždy dostatečně odůvodnit


18.01.2020 14:16

Kontrola prováděná kolektivním správcem v provozovně

Ne každé hrající rádio v provozovně automaticky podléhá povinnosti platit odměny kolektivnímu správci: v případě sporu je nutné hudební produkci dostatečně specifikovat


18.01.2020 13:29

Dokument k povinnosti správců provádět DPIA

Úřad pro ochranu osobních údajů zaktualizoval dokument k povinnosti správců provádět DPIA


22.12.2019 11:28

Náklady řízení o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví

II. senát Ústavního soudu (soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil výrok o náhradě nákladů řízení rozsudku Krajského soudu v Praze, neboť jím bylo porušeno základní právo stěžovatelky na ochranu vlastnictví zaručené v čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.


22.12.2019 11:25

Náhrada nemajetkové újmy pozůstalým

Aby mohla náhrada nemajetkové újmy pozůstalým plnit svou funkci, musí z ní plynout také nárok na úroky z prodlení


< strana 1 / 83 >
Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů