// Profipravo.cz / Monitoring

Monitoring

22.06.2022 22:30

K podobě rodného čísla II

IV. senát Ústavního soudu (soudkyně zpravodajka Milada Tomková) zamítl ústavní stížnost, kterou stěžovatel brojil proti rozsudkům Nejvyššího správního soudu a Městského soudu v Praze a proti postupu Ministerstva vnitra.


10.06.2022 14:30

Hotel může zakázat vstup dětí do 15 let

Nejvyšší správní soud potvrdil, že provozovatel hotelu může zakázat vstup dětem do 15 let, pokud pro to má legitimní důvody, jedná transparentně a odpovídá to jeho obchodnímu modelu.


04.06.2022 12:22

Volba zmocněnce poškozené právnické osoby

Volba zmocněnce k vykonávání úkonů za poškozenou právnickou osobu v trestním řízení


30.05.2022 13:09

Přeložení soudce na jinou agendu

Předseda soudu může přeložit soudce na jinou agendu i bez jeho souhlasu


16.05.2022 11:06

Elektronické uzavírání pracovněprávních smluv

Pracovněprávní smlouvy lze uzavírat i elektronicky podle pravidel obsažených v novém občanském zákoníku


07.05.2022 14:21

Návrh na zrušení ustanovení zák. č. 48/1997 Sb.

Ústavní soud zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení vybraných ustanovení zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a souvisejících právních předpisů


07.05.2022 14:15

K neplatnosti dohody o rozvázání pracovního poměru pod nátlakem

II. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj David Uhlíř) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil usnesení Nejvyššího soudu a rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem, neboť jimi bylo porušeno právo stěžovatele na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.


09.04.2022 17:57

Zpracování osobních údajů nemocnicí

Nejvyšší správní soud (NSS) potvrdil pokutu ve výši 40 000 Kč uloženou Úřadem pro ochranu osobních údajů kontrolované nemocnici za nedostatečné zajištění bezpečnosti při zpracování osobních údajů. NSS v přelomovém rozhodnutí také konstatoval, že nemocnice – akciová společnost, není z pohledu zákona o zpracování osobních údajů veřejným subjektem, přestože je financována převážně z prostředků veřejného zdravotního pojištění.


09.04.2022 17:50

Zákonná úprava odběru a uchování vzorků DNA

Ustanovení zákona o Policii České republiky, upravující odběr a uchování vzorků DNA, zůstávají beze změny


09.04.2022 17:47

Podmínky metody pachové identifikace

Podmínky metody pachové identifikace v trestním řízení a obnova řízení


09.04.2022 17:45

Posuzování účelnosti nákladů právních služeb

K posuzování účelnosti nákladů právních služeb provedených zmocněncem poškozeného


05.04.2022 14:11

Použití výrazů vyjadřujících právní domněnky či fikce

Nejvyšší soud rozhodoval v otázce platnosti ujednání stran smlouvy, užijí-li ve smlouvě slovní výrazy, které v právních normách obvykle vyjadřují právní domněnky či právní fikce (např. „považuje se“, „má se za“, „platí, že“ apod.)


05.04.2022 14:08

K právu na projednání věci bez zbytečných průtahů

I. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jaromír Jirsa) částečně vyhověl ústavní stížnosti a konstatoval, že postupem Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 a Městského státního zastupitelství v Praze bylo porušeno právo stěžovatele na projednání věci bez zbytečných průtahů zaručené v čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a v čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Ve zbývající části byla ústavní stížnost odmítnuta jako nepřípustná.


05.04.2022 14:02

K podobě rodného čísla

Plénum Ústavního soudu zamítlo návrh na zrušení § 29 odst. 1 občanského zákoníku, § 21 odst. 1 zákona o specifických zdravotních službách a § 13 odst. 3 zákona o evidenci obyvatel ve slovech „u žen zvýšené o 50,“.


05.04.2022 14:00

Ochrana v případě závažných nenávistných projevů

U závažných nenávistných projevů by měly být lidská důstojnost a soukromý život poškozených chráněny i prostředky trestního práva


05.04.2022 13:56

Návrh na zrušení ustanovení tzv. liniového zákona

Ústavní soud zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení některých ustanovení tzv. liniového zákona


25.03.2022 16:38

Odpovědnost za škodu způsobenou neúplnou informací

Třetí senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Radovan Suchánek) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil usnesení Nejvyššího soudu a rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích, neboť jimi bylo porušeno ústavně zaručené právo stěžovatelů na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.


25.03.2022 16:35

Výše náhrady za vyvlastněné nemovitosti

ESLP: Soudy musí posoudit přiměřenost výše náhrady za vyvlastněné nemovitosti dle konkrétních okolností


21.03.2022 15:26

Náhrada nemajetkové újmy v adhezním řízení

K procesním aspektům náhrady nemajetkové újmy v adhezním řízení


21.03.2022 15:22

Splnění podmínek soudní rehabilitace

Soudy mohou při zvažování splnění podmínek soudní rehabilitace zvážit závažnost ostatních trestných činů a upustit od stanovení zbytkového trestu


< strana 1 / 91 >
Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů