// Profipravo.cz / Monitoring

Monitoring

17.09.2021 07:52

Služba tzv. veřejného datového úložiště

Nejvyšší soud rozhodl o aktuální otázce nekalosoutěžního obchodního modelu služby tzv. veřejného datového úložiště


14.09.2021 23:06

Účast na soudní rehabilitaci

Účast na soudní rehabilitaci ve vztahu k období do 25. 2. 1948


09.09.2021 09:33

Rozsah styku nezletilého dítěte s prarodiči

Při rozhodování o rozsahu styku nezletilého dítěte s prarodiči nelze použít stejná kritéria, jako by šlo o jeho rodiče


07.09.2021 09:13

Ověřování notářských listin apostilou

Ověřování notářských listin apostilou pro účely jejich použití v zahraničí od října provedou notáři


04.09.2021 11:26

Zahájení dotačního řízení MSp na rok 2022

Zveřejněním výzev pro předkládání žádostí o poskytnutí dotací na rok 2022 bylo zahájeno dotační řízení Ministerstva spravedlnosti na rok 2022, a to v následujících dotačních titulech: Rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti poskytovaných na základě zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, Rozvoj probačních a resocializačních programů pro dospělé pachatele, Rozvoj probačních a resocializačních programů pro mladistvé delikventy, Program podpory práce s rodinami osob odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody, Prevence korupčního jednání I. a Prevence korupčního jednání II.


31.08.2021 20:58

Úprava tzv. bezdoplatkových zón je neústavní

Ústavní soud zrušil ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi: úprava tzv. bezdoplatkových zón je neústavní


24.08.2021 20:55

Odškodnění za nezákonné trestní stíhání

Ústavní soud dal jednomu z nezákonně trestně stíhaných úředníků v rámci tzv. kauzy ProMoPro šanci na vyšší odškodnění


24.08.2021 20:04

Úprava výše referenční a diskontní sazby

Evropská komise upravila výši základní sazby pro výpočet referenční a diskontní sazby v České republice


20.08.2021 07:55

Práva a povinnosti související se zajištěním styku s dítětem

Hodnota automobilu jednoho z rodičů není určujícím kritériem, od nějž by se mělo odvíjet stanovení rozsahu práv a povinností souvisejících se zajištěním styku s dítětem


20.08.2021 07:49

Náklady řízení při zastavení exekuce

Do úvah o nákladech řízení při zastavení exekuce je nutné zahrnout nejen neplatnost rozhodčí doložky, ale také neplatnost samotné smlouvy o úvěru pro rozpor s dobrými mravy


03.08.2021 18:36

Krádež spáchaná za nouzového stavu

Ustanovení § 205 odst. 4 písm. b) trestního zákoníku nelze automaticky aplikovat na každou krádež spáchanou za nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s pandemií koronaviru


27.07.2021 23:12

Zrušení mimořádného opatření MZd o nošení respirátorů

NSS dnešním rozsudkem zrušil s odloženou účinností o 3 dny mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví regulující nošení ochranných prostředků dýchacích cest


23.07.2021 09:11

Vyhodnocení využívání tabulky k určování výživného

Ministerstvo spravedlnosti předkládá k veřejné konzultaci analytický materiál, který vyhodnocuje využívání tzv. doporučující tabulky k určování výživného


22.07.2021 12:08

Nový civilní řád soudní jde do další fáze

Ministerstvo spravedlnosti pokračuje v přípravách nového kodexu pro občanské soudní řízení. První část prací byla dokončena vyhotovením upravené verze návrhu věcného záměru civilního řádu soudního. Na dosavadní úsilí naváže nová expertní pracovní skupina, do jejíhož čela byl jmenován místopředseda Nejvyššího soudu JUDr. Petr Šuk.


20.07.2021 22:35

Instituty nahrazující vazbu a právo na soudní ochranu

IV. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Josef Fiala) zamítl ústavní stížnost směřující proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci a Krajského soudu v Ostravě, neboť neshledal, že by jimi byla porušena ústavně zaručená práva a svobody stěžovatele.


08.07.2021 12:58

Úhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací

Úhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací nesmí být zneužita ke znemožnění přístupu k informacím


04.07.2021 11:05

Pilotní projekt „Konverzní pošty v Justici“

Ministerstvo spravedlnosti jako první resort spustilo pilotní projekt Konverzní pošty v Justici


04.07.2021 10:59

Omezení stravovacích a ubytovacích služeb

Opatření Ministerstva zdravotnictví omezovalo stravovací a ubytovací služby v rozporu se zákonem


04.07.2021 10:56

Podmínky pro vstup do vnitřních prostor

NSS shledal nezákonným mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které mezi podmínky pro vstup do vnitřních prostor nezahrnulo laboratorní test na protilátky


30.06.2021 20:57

Nemajetková újma způsobená nezákonným trestním stíháním

Specifika odškodňování nemajetkové újmy způsobené veřejně činné osobě nezákonným trestním stíháním


< strana 1 / 87 >
Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů