// Profipravo.cz / Monitoring

Monitoring

07.11.2020 12:11

Správa vlastního majetku soudce

Kárný senát rozhodl o dvou kárných žalobách na soudce Okresního soudu v Mělníku


07.11.2020 12:03

Ke kolizi povinnosti mlčenlivosti s právem na obhajobu

II. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jaroslav Fenyk) zamítl ústavní stížnost proti rozsudku Městského soudu v Brně, rozsudku Krajského soudu v Ostravě a usnesení Nejvyššího soudu, neboť neshledal, že by jimi došlo k porušení ústavně zaručených základních práv a svobod stěžovatele.


07.11.2020 11:30

Doručování písemností na úřední desce

Poznatek z dozorové činnosti k doručování písemností na úřední desce


15.10.2020 12:42

Nakládání s odpady na skládkách

Nejvyšší správní soud rozhodl o dvou stížnostech týkajících se nakládání s odpady na skládkách


10.10.2020 23:16

Pouze územní rozhodnutí pro vyvlastnění nestačí

Nejvyšší správní soud: Pouze územní rozhodnutí pro vyvlastnění pozemku nestačí


22.09.2020 16:22

Prověřování podezřelého úmrtí ve zdravotnickém zařízení

Právo na účinné vyšetřování při prověřování podezřelého úmrtí ve zdravotnickém zařízení


22.09.2020 16:17

Imateriální újma pozůstalých po oběti dopravní nehody

K posouzení kritérií pro určení výše imateriální újmy pro pozůstalé po oběti dopravní nehody


12.09.2020 22:18

Volba konkrétního advokáta při ustanovení zástupce

Splňuje-li nemajetná osoba zákonné podmínky pro ustanovení zástupce, je třeba respektovat její rozumně odůvodněnou volbu konkrétního advokáta


12.09.2020 22:12

Dokazování přehráním videozáznamu

IV. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Pavel Šámal) vyhověl ústavní stížnosti Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace, a zrušil usnesení Nejvyššího soudu a rozsudky Krajského soudu v Brně a Městského soudu v Brně, neboť jimi byla porušena práva stěžovatelky na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a spravedlivý proces podle čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.


01.09.2020 08:17

Nejčastější nedorozumění v oblasti zpracování biometrických údajů

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil na svých webových stránkách vlastní neoficiální překlad materiálu Evropského inspektora ochrany údajů s názvem Čtrnáct nedorozumění ohledně biometrické identifikace a autentizace


01.09.2020 07:41

K dopadům zrušení Štítu soukromí EU-USA na správce

Úřad pro ochranu osobních údajů se na svých webových stránkách vyjadřuje k dopadům rozsudku Evropského soudního dvora ve věci C-311/18 na přenos údajů mezi správcem v EU a zpracovatelem ve třetí zemi (USA). Součástí textu je také doporučení pro správce osobních údajů, jak nastalou situaci řešit.


04.08.2020 11:46

Náhrada nákladů vzniklých přibráním zmocněnce

Rozhodování o právu poškozeného na náhradu nákladů vzniklých v souvislosti s přibráním zmocněnce


25.07.2020 16:51

Zpracování osobních údajů v externím informačním systému

Informační systém dodaný externím dodavatelem nezbavuje správce odpovědnosti za správné zpracování osobních údajů


25.07.2020 16:43

Lhůta pro podání žaloby proti nečinnosti správního orgánu

Lhůta pro podání žaloby proti nečinnosti správního orgánu je ústavně konformní


19.07.2020 12:03

Soudní dvůr odmítl Štít soukromí EU-USA

Soudní dvůr odmítl Štít soukromí EU-USA a nezpochybnil platnost standardních smluvních doložek


19.07.2020 11:34

Omezení dispozičního práva dle § 96 odst. 6 OSŘ

Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj Tomáš Lichovník) zamítlo návrh Městského soudu v Praze na zrušení § 96 odst. 6 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 296/2017 Sb.


09.06.2020 15:25

ÚOOÚ řešil porušení zabezpečení osobních údajů

Od ledna řešil ÚOOÚ přes sto porušení zabezpečení osobních údajů


09.06.2020 15:17

Rozhodování o lhůtě k vydání pozemku v církevních restitucích

II. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Ludvík David) vyhověl ústavní stížnosti stěžovatele Arcibiskupství olomouckého a zrušil rozsudek Nejvyššího soudu, kterým bylo dovolání stěžovatele zamítnuto z důvodu zániku (prekluze) jeho restitučního nároku.


09.06.2020 15:14

Ústavně konformní výklad § 111 insolvenčního zákona

Pro posouzení zanedbatelnosti zmenšení majetku dlužníka bude vždy podstatné, jaký je poměr úkonu k objemu zjištěných pohledávek


06.06.2020 10:39

Eurokonformní aplikace § 268 odst. 1 písm. h) o.s.ř.

K povinnosti obecných soudů interpretovat a aplikovat § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř. v řízení o výkonu rozhodnutí vydaných v jiném členském státě eurokonformním způsobem


< strana 1 / 84 >
Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů