// Profipravo.cz / Monitoring

Monitoring

08.10.2019 07:40

Předem zaškrtnuté pole ve webovém formuláři

Předem zaškrtnuté políčko ve webovém formuláři není platným projevem vůle uživatelů


22.09.2019 10:13

Homeopatie není zdravotní službou podle zák. o zdravotních službách

Rozhodl o tom rozšířený senát Nejvyššího správního soudu. Předmětem přezkumu před správními soudy byla pokuta ve výši 50 tisíc korun uložená Krajským úřadem Zlínského kraje ženě, která poskytovala homeopatické poradenství. Pokutu na základě podaného odvolání potvrdilo Ministerstvo zdravotnictví. Oba správní orgány vyšly z toho, že homeopatické služby naplňují definici zdravotní péče podle zákona o zdravotních službách, a může je tedy poskytovat pouze držitel oprávnění k poskytování zdravotních služeb vydaném krajským úřadem. Krajský soud v Brně rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví zrušil, to si však proti rozsudku podalo kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.


22.09.2019 10:10

Rozhodování o nákladech řízení

Ani rozhodování o nákladech řízení nesmí být jen mechanickým posuzováním výsledku sporu bez komplexního zhodnocení rozhodnutí ve věci samé


23.08.2019 22:59

Uplatnění námitky nepřiměřenosti exekuce

Námitku nepřiměřenosti exekuce lze uplatnit i v odvolání proti usnesení o příklepu


10.08.2019 22:26

Správa osobních údajů na Facebooku

Provozovatel internetových stránek, na kterých se nachází tlačítko Facebooku „to se mi líbí“, může být společně se společností Facebook považován za správce ve vztahu ke sběru osobních údajů návštěvníků jeho internetových stránek a jejich přenosu společnosti Facebook

Naopak není v zásadě odpovědný za následné zpracování těchto údajů samotnou společností Facebook


10.08.2019 21:43

Sampling jako zásah do práv výrobce zvukového záznamu

Sampling může představovat zásah do práv výrobce zvukového záznamu, je-li proveden bez jeho svolení

Použití zvukového vzorku vyňatého ze zvukového záznamu v pozměněné a při poslechu nerozpoznatelné podobě ovšem zásah do těchto práv – i když takové svolení nebylo dáno – nepředstavuje


20.07.2019 15:06

Nemožnost popření pohledávky zajištěného věřitele

Nemožnost popření pohledávky zajištěného věřitele v rámci řízení o žádosti o osobní oddlužení byla v rozporu s právem na soudní ochranu


20.07.2019 15:01

Přípustnost ústavní stížnosti

Ústavní soud se zabýval otázkou, zda je přípustnost ústavní stížnosti podmíněna podáním opakované kasační stížnosti a rozhodnutím o ní


20.07.2019 14:19

Náhrada újmy u letů s mezipřistáním

V případě letů s mezipřistáním, které směřují z letiště v členském státě do třetího státu přes jiný třetí stát a na něž byla učiněna jediná rezervace, je letecký dopravce, který provozoval první úsek letu, povinen k náhradě újmy cestujícím, kteří v rámci druhého úseku letu provozovaného jiným leteckým dopravcem než dopravcem Společenství utrpěli na příletu významné zpoždění


10.07.2019 10:45

Chodník jako samostatná věc nebo součást pozemku

K posouzení otázky, zda je chodník samostatnou nemovitou věcí či pouhou součástí pozemku


08.05.2019 21:59

Ústavně konformní výklad konkurenční doložky

II. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Vojtěch Šimíček) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2018, č. j. 21 Cdo 1922/2018-273, neboť jím bylo porušeno vlastnické právo a právo na podnikání stěžovatelky zaručené čl. 11 odst. 1 a čl. 26 odst. 1 Listiny základních práv a svobod ve spojení se zásadou pacta sunt servanda plynoucí z čl. 1 odst. 1 Ústavy České republiky.


04.05.2019 21:51

K návrhu zákona o hromadných žalobách

Vyjádření Nejvyššího soudu k návrhu zákona o hromadných žalobách


04.05.2019 21:49

I při podnikání je zaručena svoboda projevu

II. senát Ústavního soudu (zpravodaj Vojtěch Šimíček) vyhověl ústavní stížnosti stěžovatele GOLDEN GASTRO SERVICE, s. r. o. a zrušil rozsudek Nejvyššího správního soudu, neboť jím byla porušena svoboda projevu stěžovatele zaručená v čl. 17 odst. 1, 2 ve spojení s právem podnikat podle čl. 26 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.


04.05.2019 21:45

Porušení procesních práv nezletilé s majetkovými následky

II. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Ludvík David) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil rozsudek Okresního soudu Plzeň-město, neboť jím bylo porušeno základní právo stěžovatelky na náležitou ochranu v soudním řízení dle čl. 38 odst. 2 a na ochranu majetku podle čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.


13.04.2019 10:46

Rozdělování zisku a svolání valné hromady akciové společnosti

Nejvyšší soud se vyjádřil k pravidlům zákona o obchodních korporacích upravujícím rozdělování zisku a svolání valné hromady akciové společnosti


13.04.2019 10:20

Vydržení členského podílu v bytovém družstvu

K vydržení vlastnického práva k členskému podílu v bytovém družstvu a posouzení dobré víry držitele


13.04.2019 10:12

Vymáhání nepřiměřeně vysokých úroků z prodlení

Obecné soudy jsou povinny v případě nepřiměřené výše vymáhaných úroků z prodlení částečně zastavit exekuční řízení


13.04.2019 10:10

Chybné poučení ze strany orgánu veřejné moci

Ústavní soud vyhověl ústavní stížnosti společnosti DAREAL, a. s.: V případě chybného poučení ze strany orgánu veřejné moci musí tato sama pochybení napravit a dovodit mimořádnou přípustnost návrhu i po překročení zákonné lhůty


13.04.2019 10:05

„Veřejná instituce“ podle zákona o svobodném přístupu k informacím

II. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Vojtěch Šimíček) vyhověl ústavní stížnosti stěžovatele Oživení, o. s. a zrušil rozsudky Městského soudu v Praze a Nejvyššího správního soudu, neboť jimi bylo porušeno základní právo stěžovatele na informace podle čl. 17 odst. 1 a 5 Listiny základních práv a svobod.


13.04.2019 10:01

Účinná účast osob s duševním postižením v soudním řízení

II. senát Ústavního soudu (soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková) vyhověl ústavní stížnosti stěžovatele a zrušil napadený platební rozkaz Okresního soudu Praha-východ vydaný proti stěžovateli. Ústavní soud shledal, že vydáním platebního rozkazu okresní soud porušil základní práva stěžovatele na soudní ochranu a být přítomen projednání své věci a být slyšen, jak jsou zaručena čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a čl. 13 odst. 1 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením.


< strana 1 / 81 >
Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů