// Profipravo.cz / Monitoring

Monitoring

30.11.2019 11:35

Co jsou podle NSS klamavé obchodní praktiky a vábivá reklama

Klamavými obchodními praktikami se zabýval Nejvyšší správní soud při rozhodování sporu mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu a společností Lidl Česká republika, v. o. s. Magistrát hlavního města Prahy obchodníkovi uložil podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, pokutu 150 tisíc korun. Pokutován byl za tzv. vábivou reklamu.


30.11.2019 11:28

Stručný průvodce zadavatele světem veřejných zakázek

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydává v rámci svých informačních listů první díl průvodce zadáváním veřejných zakázek, který je určen zejména pro začínající či nepříliš zkušené zadavatele, ale také pro studenty či širší veřejnost.


30.11.2019 11:23

Ústavní soud zrušil ustanovení daňového řádu

Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj David Uhlíř) částečně vyhovělo návrhu skupiny senátorů Senátu České republiky a zrušilo § 72 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, a to uplynutím dne 31. prosince 2020. Ve zbytku byl návrh odmítnut.


30.11.2019 10:42

Ke stanovení odměny advokáta coby opatrovníka

III. senát Ústavního soudu vyhověl ústavní stížnosti a zrušil usnesení Krajského soudu v Praze, neboť jím byl porušen princip rovnosti účastníků v řízení podle čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod ve spojení s právem stěžovatelky získávat prostředky pro své životní potřeby prací podle čl. 26 odst. 3 Listiny.


30.11.2019 10:40

Přiměřenost zabrání věci poškozenému v trestním řízení

II. senát Ústavního soudu (soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil napadená usnesení Krajského soudu v Ostravě a Okresního soudu v Ostravě v částech týkajících se zabrání obrazů stěžovatele. Ústavní soud shledal, že těmito usneseními bylo porušeno základní právo stěžovatele na ochranu majetku podle čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.


21.11.2019 07:45

Požadavky na odůvodnění rozhodnutí Nejvyššího soudu

II. senát Ústavního soudu (soudkyně zpravodajka Milada Tomková) částečně vyhověl ústavní stížnosti společnosti České dráhy, a. s. a zrušil usnesení Nejvyššího soudu, neboť jím bylo porušeno právo stěžovatelky na soudní ochranu, zaručené čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Ve zbytku byla ústavní stížnost odmítnuta pro nepřípustnost.


16.11.2019 21:44

Motivace úředníků finanční správy cílovými odměnami

Nejvyšší správní soud zkritizoval praxi finanční správy, která úředníky provádějící daňové kontroly motivovala cílovými odměnami


16.11.2019 21:38

Trestní stíhání pro pomluvu

Jako trestný čin pomluvy lze stíhat jen případy nejzávažnějších zásahů do osobnostních práv, které nelze účinně napravit prostředky soukromého práva


16.11.2019 21:32

Ochrana spotřebitele u smluv uzavíraných na dálku

II. senát Ústavního soudu (soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 3, kterým bylo porušeno základní právo stěžovatelky na soudní ochranu zaručené v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.


06.11.2019 00:01

Odškodnění za újmu v důsledku průtahů ve stavebním řízení

Odškodnění za nemajetkovou újmu v důsledku průtahů ve stavebním řízení a otázka posuzování možné aplikace kritéria tzv. sdílené újmy


03.11.2019 10:33

Vše o místních šetřeních v informačním listu ÚOHS

Neohlášená místní šetření jsou nejvýznamnějším vyšetřovacím nástrojem, který má Úřad pro ochranu hospodářské soutěže k dispozici pro odhalování a vyšetřování protisoutěžních jednání.


03.11.2019 08:16

Nakládání s listinami zajištěnými v rámci prohlídky AK

III. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Radovan Suchánek) vyhověl ústavní stížnosti a konstatoval, že zásahem spočívajícím v postupu Krajského soudu v Praze v řízení o návrhu na nahrazení souhlasu zástupce České advokátní komory (ČAK), kterým došlo k nezabezpečení listin zajištěných při domovní prohlídce a prohlídce jiných prostor, v nichž advokát vykonává advokacii, a seznamováním se s nimi mimo veřejné zasedání, došlo k porušení práva stěžovatele na soudní ochranu zaručeného v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Zároveň krajskému soudu zakázal, aby pokračoval v porušování práv stěžovatele a přikázal mu obnovit stav před porušením tím, že k návrhu na nahrazení souhlasu zástupce ČAK nebude přihlížet a listiny a nosiče dat, ohledně kterých byl návrh podán, vrátí bezodkladně ČAK za účelem jejich vrácení stěžovateli.


28.10.2019 19:29

K výkladu pojmu veřejná hudební produkce

Nejvyšší správní soud dal návod, jak přistupovat k výkladu pojmu veřejná hudební produkce


28.10.2019 19:20

Další nález k právu dítěte být slyšeno

IV. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jan Filip) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně, neboť jím bylo porušeno právo stěžovatelky a vedlejšího účastníka na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod ve spojení s právy vedlejšího účastníka podle čl. 9 odst. 2 a čl. 12 odst. 2 Úmluvy o právech dítěte.


08.10.2019 07:40

Předem zaškrtnuté pole ve webovém formuláři

Předem zaškrtnuté políčko ve webovém formuláři není platným projevem vůle uživatelů


22.09.2019 10:13

Homeopatie není zdravotní službou podle zák. o zdravotních službách

Rozhodl o tom rozšířený senát Nejvyššího správního soudu. Předmětem přezkumu před správními soudy byla pokuta ve výši 50 tisíc korun uložená Krajským úřadem Zlínského kraje ženě, která poskytovala homeopatické poradenství. Pokutu na základě podaného odvolání potvrdilo Ministerstvo zdravotnictví. Oba správní orgány vyšly z toho, že homeopatické služby naplňují definici zdravotní péče podle zákona o zdravotních službách, a může je tedy poskytovat pouze držitel oprávnění k poskytování zdravotních služeb vydaném krajským úřadem. Krajský soud v Brně rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví zrušil, to si však proti rozsudku podalo kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.


22.09.2019 10:10

Rozhodování o nákladech řízení

Ani rozhodování o nákladech řízení nesmí být jen mechanickým posuzováním výsledku sporu bez komplexního zhodnocení rozhodnutí ve věci samé


23.08.2019 22:59

Uplatnění námitky nepřiměřenosti exekuce

Námitku nepřiměřenosti exekuce lze uplatnit i v odvolání proti usnesení o příklepu


10.08.2019 22:26

Správa osobních údajů na Facebooku

Provozovatel internetových stránek, na kterých se nachází tlačítko Facebooku „to se mi líbí“, může být společně se společností Facebook považován za správce ve vztahu ke sběru osobních údajů návštěvníků jeho internetových stránek a jejich přenosu společnosti Facebook

Naopak není v zásadě odpovědný za následné zpracování těchto údajů samotnou společností Facebook


10.08.2019 21:43

Sampling jako zásah do práv výrobce zvukového záznamu

Sampling může představovat zásah do práv výrobce zvukového záznamu, je-li proveden bez jeho svolení

Použití zvukového vzorku vyňatého ze zvukového záznamu v pozměněné a při poslechu nerozpoznatelné podobě ovšem zásah do těchto práv – i když takové svolení nebylo dáno – nepředstavuje


< strana 1 / 82 >
Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů