// Profipravo.cz / Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek 5/2006 29.09.2006

Rc 38/2006

Sazba odměny advokáta za řízení v jednom stupni o žalobě o určení pravosti pohledávky podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, se v jednom stupni určuje podle § 8 písm. b) vyhlášky č. 484/2000 Sb. ve zněm pozdějších předpisů.

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 10. 2003, sp. zn. 29 Odo 905/2003*)

vytisknout článek


Ve věci určení pravosti pohledávky, vedené u Městského soudu v Praze, podala žalobkyně O. L., spol. s r.o., odvolání proti advokátovi JUDr. A. J., jako správci konkursní podstaty úpadce C, a.s., v likvidaci. Proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 3. 2003 podala žalobkyně dovolání.

Nejvyšší soud dovolání odmítl.


Z odůvodnění:

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je ve smyslu ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. odůvodněn tím, že dovolání žalobkyně bylo odmítnuto; tím žalovanému vzniklo právo na náhradu účelně vynaložených nákladů dovolacího řízení, jež v dané věci sestávají z odměny za zastupování advokátem v dovolacím řízení.

Sazba odměny za dovolací řízení (řízení v jednom stupni) o žalobě o určení pravosti pohledávky podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, k jejímuž projednání v prvním stupni je věcně příslušný krajský soud, se pak určuje podle § 8 písm. b), ve spojení s § 10 odst. 3, § 14 odst. 1 a § 15 vyhlášky č. 484/2000 Sb. ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb., částkou 3 100 Kč. Takto určená sazba se podle § 18 odst. 1 vyhlášky snižuje o 50 %, tj. na částku 1 550 Kč, jelikož advokát žalovaného učinil v dovolacím řízení pouze jediný úkon právní služby (vyjádření k dovolání). Spolu s náhradou hotových výdajů dle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů, ve výši 75 Kč, tak dovolací soud přiznal žalovanému k tíži dovolatelky celkem 1 625 Kč.

*)  V této věci byla podána ústavní stížnost, kterou Ústavní soud usnesením ze dne 10. 3. 2004, sp. zn. TV. ÚS 30/04, odmítl.

Autor: Sb.s.r.s.

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů