// Profipravo.cz / Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek 10/2005 27.04.2006

Rc 83/2006

Je-li předmětem odvolacího řízení pouze výrok o nákladech řízení, nepřichází postup podle § 107a o. s. ř. v úvahu.

(usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. 12 Cmo 255/2004, ze dne 3.1.2005)

vytisknout článek


Žalobce navrhl podáním doručeným Městskému soudu v Praze dne 12.9.2003, po vydání rozsudku ze dne 12.5.2004, napadeného ve výroku o náhradě nákladů odvoláním žalovaného, aby na jeho místo vstoupila společnost S. F., s. r. o. Žalobce svůj návrh blíže odůvodnil.

Podle § 107a odst. 1 o. s. ř. , má-li žalobce za to, že po zahájení řízení nastala právní skutečnost, s níž právní předpisy spojují převod nebo přechod práva, nebo povinnosti účastníka řízení, o něž v řízení jde, může dříve, než soud o věci rozhodne, navrhnout, aby nabyvatel práva nebo povinnosti vstoupil do řízení na místo dosavadního účastníka; to neplatí v případech uvedených v § 107 . Podle odst. 2 soud návrhu usnesením vyhoví, jestliže se prokáže, že po zahájení řízení nastala právní skutečnost uvedená v odstavci 1, a jestliže s tím souhlasí ten, kdo má vstoupit na místo žalobce; souhlas žalovaného nebo toho, kdo má vstoupit na jeho místo, se nevyžaduje. Právní účinky spojené s podáním žaloby zůstávají zachovány.

Vrchní soud v Praze dospěl k závěru, že v dané věci nejsou splněny podmínky § 107a o. s. ř.
 

Z odůvodnění:
 
Předmětem daného odvolacího řízení je rozhodnutí nikoliv ve věci samé, nýbrž pouze rozhodnutí o náhradě nákladů řízení. To mj. znamená, že výrok ve věci samé (v dané věci bod I. výroku, ve kterém je směnečný platební rozkaz ze dne 18.9.2003 zčásti ponechán v platnosti a zčásti zrušen) nabyl právní moci. Rozhodnutí o náhradě nákladů řízení je závislé na rozhodnutí ve věci samé a z povahy věci je vyloučeno, aby o náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto mezi účastníky odlišnými od účastníků řízení ve věci samé. Tomuto závěru odpovídá též text § 107a odst. 1 o. s. ř. , neboť toto ustanovení dopadá na případy, kdy došlo k převodu nebo přechodu práva, o které v řízení jde. Předmětem odvolacího řízení ale není právo na zaplacení směnky, které bylo převedeno z žalobce na jinou osobu, nýbrž pouze právo na náhradu nákladů řízení.

Z uvedených důvodů odvolací soud nevyhověl návrhu žalobce na pokračování v řízení se společností S. F., s. r. o., na místě žalobce.

Autor: -pkr- (zdroj: NS ČR)

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů