// Profipravo.cz / Procesní jednání za účastníka 23.09.2011

KS: Procesní jednání za dlužníka po schválení oddlužení

Ze žádného ustanovení insolvenčního zákona nevyplývá, že by se v řízení, které bylo zahájeno po rozhodnutí soudu o oddlužení, stával procesním nástupcem dlužníka jeho insolvenční správce.

podle usnesení Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 21Co 434/2010, ze dne 4. 5. 2011 (dostupné na www.justice.cz)

vytisknout článek


 Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Šárky Petrové a soudců JUDr. Jiřího Petržálka a JUDr. Marie Kubištové ve věci žalobce Česká televize, se sídlem Na Hřebenech II 1130/6, Praha – Podolí, IČ 00027383, zastoupeného JUDr. Daliborem Kalcso, advokátem se sídlem Škroupova 719, Hradec Králové, proti žalované MT, r.č. xxx, bytem xxx, o zaplacení 2.025 Kč s příslušenstvím, k odvolání žalované proti usnesení Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 22.července 2010, č.j. 36C 12/2010-17, t a k t o :

 I. Usnesení okresního soudu se p o t v r z u j e .

 II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í

 Okresní soud usnesením označeným v záhlaví odmítl odpor proti platebnímu rozkazu Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 19.3.2010, č.j. 36C 12/2010 podaný insolvenčním správcem žalované. V odůvodnění usnesení uvedl, že platební rozkaz byl žalované doručen do vlastních rukou dne 7.4.2010 a dne 16.4.2010 proti němu podal odpor insolvenční správce žalované Ing. FB. Namítl, že bylo rozhodnuto o povolení řešení úpadku žalované oddlužením a věřitelé byli vyzváni, aby pohledávky přihlásili. Žalobce na tuto výzvu nereagoval a svou pohledávku nepřihlásil. Okresní soud své rozhodnutí založil na právním názoru, že účastníky řízení jsou žalobce a žalovaný (§ 90 o.s.ř.) a ti jsou legitimováni k podání odporu. I v případě, že byl rozhodnutím soudu zjištěn úpadek žalované a povoleno řešení úpadku oddlužením, náleží žalované i nadále dispoziční oprávnění v tomto řízení a na insolvenčního správce nepřechází. Okresní soud poukázal na úpravu obsaženou v § 409 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen insolvenční zákon). Pokud odpor proti platebnímu rozkazu podal insolvenční správce, podala ho osoba, která není k podání odporu oprávněná a soud podaný odpor podle § 174 odst. 3 věta druhá o.s.ř. odmítl.

 Proti tomuto usnesení podala žalovaná včasné odvolání, ve kterém namítala, že bylo rozhodnuto o povolení jejího oddlužení a veškeré zabavitelné prostředky jejích příjmů jsou insolvenčním správcem rozdělovány přihlášeným věřitelům. Žalobce byl uveden i v seznamu věřitelů obsaženém v návrhu. Žalobce jako věřitel se ovšem nepřihlásil. Žalovaná proto navrhla, aby odvolací soud rozhodl tak, že na základě nesplněné podmínky Českou televizí je povinnost žalované k placení vůči ní zrušena.

 Odvolací soud odvolání projednal bez nařízení jednání podle § 214 odst. 2 písm. c/ o.s.ř. a dospěl k závěru, že není opodstatněné.

 Odvolací soud odkazuje na v zásadě správné důvody okresního soudu a jen na doplnění a k odvolací námitce žalované dodává následující.

 Řízení v této věci bylo zahájeno dne 3.března 2010. Odvolací soud ze spisu Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. KSHK 42INS 6517/2009 zjistil, že v insolvenční věci dlužnice MT (žalované) krajský soud usnesením ze dne 30.9.2009 č.j. KSHK 42INS 6517/2009-A-7, celk. 2 zjistil úpadek dlužnice, insolvenčním správcem ustanovil Ing. FB se sídlem xxx a povolil řešení úpadku oddlužením s tím, že účinky rozhodnutí o úpadku nastávají dne 30.9.2009 ve 12.46 hodin. Krajský soud poté usnesením ze dne 4. prosince 2009, č.j. KSHK 42INS 6517/2009-B-13/celk.4, které nabylo právní moci dne 11.prosince 2009 schválil oddlužení dlužnice MT plněním splátkového kalendáře.

 Podle § 174 odst. 2, věta první o.s.ř. podá-li i jen jeden ze žalovaných včas odpor, ruší se tím platební rozkaz v plném rozsahu a soud nařídí jednání. Podle § 174 odst. 3 věta druhá o.s.ř. podaný odpor soud odmítne též tehdy, podal-li jej ten, kdo k podání odporu není oprávněn.

 Z uvedené úpravy vyplývá, že osobou oprávněnou k podání odporu proti platebnímu rozkazu je pouze žalovaný. Kdo je v řízení žalovaným, určuje zásadně žalobce v žalobě. Jde o vymezení ryze procesní, které nijak nesouvisí s tzv. věcnou legitimací, tedy tím, zda žalovaný je ve skutečnosti také nositelem povinnosti podle hmotného práva.

 Žalovaná neztratila rozhodnutím soudu o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře (§ 406 a násl. insolvenčního zákona) způsobilost být účastníkem řízení (analogicky např. stanovisko Nejvyššího soudu ČR sp. zn. Cpjn 19/98).

 Ze žádného ustanovení insolvenčního zákona nevyplývá, že by v řízení, které bylo zahájeno po rozhodnutí soudu o schválení oddlužení, se stával procesním nástupcem dlužníka jeho insolvenční správce. Na tom nic nemění ani úprava obsažená v § 408 odst. 1 věta první insolvenčního zákona, podle které o účincích schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty platí ohledně majetku dále pak navazující ustanovení § 248 odst. 4 insolvenčního zákona, podle kterého návrh na zahájení řízení o nároku, který má být uspokojen z majetkové podstaty, lze po rozhodnutí o úpadku podat pouze proti insolvenčnímu správci; návrh podaný proti jiné osobě soud zamítne. Nejde o právní úpravu, která by měla význam pro posouzení otázky způsobilosti dlužníka stát se účastníkem civilního řízení.

 Odvolací soud jen pro srovnání poukazuje na dřívější úpravu obsaženou v § 14 odst. 1 písm. c/ zákona č. 328/1991 Sb. o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů (zrušen zákonem č. 182/2006 Sb. ke dni 1.1.2008) a který soudní praxe vykládala tak, že správce konkurzní podstaty vstupuje jako účastník (stává se účastníkem místo úpadce) zásadně jen do těch řízení, která se prohlášením konkurzu přerušují (viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 20Cdo 1105/2000). V projednávané věci však o tento případ vůbec nešlo, neboť řízení bylo zahájeno až po rozhodnutí soudu o schválení oddlužení.

 Souhrnně řečeno, insolvenční správce není podle žaloby osobou žalovaného a ani se jí v průběhu řízení nestal a nebyl proto oprávněn podat odpor proti platebnímu rozkazu a okresní soud proto jím podaný odpor správně odmítl podle § 174 odst. 3 věta druhá o.s.ř., neboť jej podal ten, kdo k jeho podání nebyl oprávněn.

 Jen pro stručné doplnění odvolací soud poznamenává, že tímto rozhodnutím procesní povahy nejsou nijak dotčeny hmotněprávní důsledky rozhodnutí soudu o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře a práva a povinnosti dlužníka a insolvenčního správce z toho plynoucí (viz § 407 a násl. insolvenčního zákona).

 Odvolací soud proto usnesení okresního soudu jako ve výroku věcně správné potvrdil podle § 219 o.s.ř.

 V odvolacím řízení úspěšnému žalobci žádné náklady nevznikly a proto odvolací soud žádnému z účastníků právo na jejich náhradu nepřiznal (§ 142 odst. 1, § 224 odst. 1 o.s.ř.).

Autor: -mha-

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů