// Profipravo.cz / Články a komentáře 28.08.2023

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (34/2023)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


25. 8. 2023

částka 115; č. 250-252; PDF 195 KB 

250/2023 Zákon o veřejných dražbách 

251/2023 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách 

252/2023 Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 


částka 116; č. 253-255; PDF 128 KB 

253/2023 Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

254/2023 Zákon, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů 

255/2023 Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 


částka 117; č. 256; PDF 10 MB 

256/2023 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů 


částka 118; č. 257; PDF 594 KB 

257/2023 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel a způsobu a podmínek testování silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel, ve znění pozdějších předpisů 


částka 119; č. 258-259; PDF 124 KB 

258/2023 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 71/2011 Sb., o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka banky z jiného než členského státu povinna vést a které je povinna poskytnout Garančnímu systému finančního trhu, ve znění vyhlášky č. 431/2016 Sb. 

259/2023 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 263/1999 Sb., kterou se stanoví důvody pro poskytování služebního volna vojákům z povolání pro překážky ve službě a rozsah služebního volna, ve znění pozdějších předpisů 

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 244/2023 Sb. 


částka 120; č. 260-261; PDF 804 KB 

260/2023 Vyhláška o stanovení podmínek zdravotní způsobilosti osob k provozování dráhy a drážní dopravy

261/2023 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenových předpisů

Autor: redakce

Reklama

Jobs