// Profipravo.cz / Články a komentáře 10.04.2023

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (14/2023)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


5. 4. 2023

částka 48; č. 87-89; PDF 1 MB 

87/2023 Zákon o dozoru nad trhem s výrobky a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o dozoru nad trhem s výrobky) 

88/2023 Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů 

89/2023 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách, ve znění pozdějších předpisů 


částka 49; č. 90-91; PDF 2 MB 

90/2023 Nález Ústavního soudu ze dne 21. února 2023 sp. zn. Pl. ÚS 17/22 ve věci návrhu na zrušení § 304c odst. 1 věty třetí zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 

91/2023 Nález Ústavního soudu ze dne 14. března 2023 sp. zn. Pl. ÚS 1/23 ve věci návrhu na zrušení čl. 3 odst. 1 písm. a) obecně závazné vyhlášky města Loket č. 2/2022 o stanovení doby nočního klidu a regulaci hlučných činností 


částka 50; č. 92-94; PDF 376 KB 

92/2023 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění vyhlášky č. 96/2013 Sb. 

93/2023 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě 

94/2023 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů 


částka 51; č. 95; PDF 860 KB 

95/2023 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 30/2021 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o obalech

Autor: redakce

Reklama

Jobs