// Profipravo.cz / Články a komentáře 02.08.2021

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (30/2021)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


27. 7. 2021

částka 123; č. 280-282; PDF 17 MB 

280/2021 Nařízení vlády, kterým se stanoví, které střelné zbraně a střelivo je možné z jiného členského státu přepravit na území České republiky bez předchozího souhlasu příslušných orgánů České republiky 

281/2021 Vyhláška k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech 

282/2021 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 


částka 125; č. 285; PDF 102 KB 

285/2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 


29. 7. 2021

částka 124; č. 283-284; PDF 2 MB 

283/2021 Zákon stavební zákon 

284/2021 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona 


30. 7. 2021

částka 126; č. 286; PDF 214 KB 

286/2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony


částka 127; č. 287-288; PDF 1 MB 

287/2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 29/2017 Sb., o báňsko-technické evidenci 

288/2021 Nález Ústavního soudu ze dne 22. června 2021 sp. zn. Pl. ÚS 93/20 ve věci návrhu na zrušení § 16 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 


částka 128; č. 289-290; PDF 98 KB 

289/2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 305/2016 Sb., o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance 

290/2021 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů