// Profipravo.cz / Ze Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek 7-8/2010

Ze Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek 7-8/2010

12.12.2010 19:34

Rc 65/2010

Soudci soudu, jenž vystupuje za stát v občanském soudním řízení jako jeho organizační složka, nejsou bez dalšího (jen proto, že u takového sou­du působí) vyloučeni z projednávání a rozhodnutí příslušné věci. Tím méně mohou být pak vyloučeni jen proto, že je v jiném občanském soud­ním řízení veden spor se státem, za nějž vystupuje soud, u kterého tito soudci působí.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2009, sp. zn. 31 Nd 209/2009)


12.12.2010 19:32

Rc 66/2010

Námitka odvolatele o tom, že napadené rozhodnutí soudu prvního stupně vydal vyloučený soudce (přísedící), představuje odvolací důvod podle ustano­vení § 205 odst. 2 písm. a) o. s. ř. O této námitce proto nerozhoduje nadřízený soud podle ustanovení § 16 o. s. ř. a pro její uplatnění neplatí lhůta uvedená v ustanovení § 15a odst. 2 o. s. ř. Její důvodnost posuzuje vždy odvolací soud, aniž by přitom byl vázán tím, zda, popř. jak otázku podjatosti soudce (přísedí­cího) posoudil ještě před vydáním napadeného rozhodnutí nadřízený soud (§ 16 o. s. ř.); shledá-li ji opodstatněnou, napadené rozhodnutí soudu prvního stupně bez dalšího zruší (§ 219a odst. 1 písm. a/ o. s. ř. ).

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 10. 2009, sp. zn. 21 Cdo 3483/2008)


12.12.2010 19:29

Rc 67/2010

Doručenka byla podle právní úpravy účinné do 30. 6. 2009 listinou, která má povahu veřejné listiny; to platilo i tehdy, neměla-li doručenka všechny náležitosti, které podle zákona musí obsahovat. Každý údaj, který byl (ve sku­tečnosti) na doručence uveden, se považuje za pravdivý, nebyl-li dokázán opak. „Opak" ve smyslu ustanovení § 50f odst. 9 o. s. ř. ve znění účinném do 30. 6. 2009 prokazoval (pomocí důkazních prostředků) ten, kdo ho za řízení tvrdil, a nesl procesní odpovědnost (důkazní břemeno) za to, že nebyl zjištěn.

Rozhodl-li soud prvního stupně o věci rozsudkem pro uznání (§ 153a o. s. ř.) a dospěje-li odvolací soud k závěru, že pro vydání rozsudku pro uznání neby­ly splněny předpoklady stanovené zákonem, odvolací soud změní rozsudek soudu prvního stupně tak, že se rozsudek pro uznání nevydává (§ 220 odst. 1 písm. a/ o. s. ř.); zrušení rozsudku soudu prvního stupně by bylo v tomto případě v rozporu s ustanovením § 219a o. s. ř.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 1. 2009, sp. zn. 21 Cdo 658/2008)


12.12.2010 19:27

Rc 68/2010

Bylo-li pravomocně rozhodnuto o procesním nástupnictví na straně žalova­ného dle § 107a o. s. ř., ačkoliv tu byly podmínky pro záměnu účastníků podle § 92 odst. 2 o. s. ř., soud při posouzení důvodnosti námitky promlčení vychází ze závěru, že právo bylo uplatněno proti novému žalovanému (procesnímu nástupci) dnem zahájení řízení.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 8. 2009, sp. zn. 25 Cdo 2652/2007)


12.12.2010 19:22

Rc 69/2010

Nenapadá-li dovolatel správnost právního názoru odvolacího soudu vyjád­řeného v jeho předchozím rozhodnutí, jímž bylo prvé rozhodnutí soudu první­ho stupně zrušeno a věc byla tomuto soudu vrácena k dalšímu řízení, přičemž tento právní názor vedl soud prvního stupně k tomu, aby v novém rozhodnutí rozhodl jinak než v předchozím zrušeném rozhodnutí, může být o přípustnosti dovolání proti tentokrát potvrzujícímu rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé uvažováno jen z hlediska § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. 11. 2008, sp. zn. 22 Cdo 3602/2007)


12.12.2010 19:18

Rc 70/2010

Zdravotní pojišťovně nelze uložit pořádkovou pokutu za to, že odmítla soud­nímu exekutorovi sdělit, u které zdravotní pojišťovny je manžel povinné evi­dován jako pojištěnec, který zaměstnavatel za něho hradí zdravotní pojistné a jaké je číslo účtu manžela povinné.

(Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 26. 1. 2009, sp. zn. 20 Co 12/2009)


12.12.2010 19:17

Rc 71/2010

Banka není povinna vyhovět požadavku soudního exekutora, pověřeného pro­vedením exekuce, aby mu předložila kopii smlouvy o vkladovém účtu povinného. Proto jí nemůže být za nesplnění tohoto požadavku uložena pořádková pokuta.

(Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 26. 2. 2009, sp. zn. 26 Co 593/2008)


12.12.2010 19:16

Rc 72/2010

Vyplacené dávky pomoci v hmotné nouzi nelze postihnout jako hotové pení­ze při výkonu rozhodnutí (exekuci) prodejem movitých věcí povinného; to platí bez zřetele k výši částky, které se nemůže týkat výkon rozhodnutí (exekuce) podle § 322 odst. 2 písm. d) o. s. ř.

(Usnesení Krajského soudu Ústí nad Labem ze dne 25. 6. 2009, sp. zn. 14 Co 223/2009)


12.12.2010 19:15

Rc 73/2010

Počátek běhu promlčecí doby podle § 101 obč. zák. k uplatnění práva na televizní poplatek a přirážku podle § 2 odst. 1 a § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 252/1994 Sb. (ve znění zákonů č. 135/1997 Sb. a č. 231/2001 Sb.) není spojen s uplynutím přiměřené dodatečné lhůty, kterou provozovatel ze zákona poskytl poplatníkovi k zaplacení dlužných poplatků a přirážky ve smyslů § 7 a § 8 odst. 2 zákona č. 252/1994 Sb.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 10. 2009, sp. zn. 33 Cdo 1289/2007)


12.12.2010 19:12

Rc 74/2010

Počátek běhu šestiměsíční prekluzivní doby k uplatnění nároku na náhradu škody způsobené v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními (§ 36 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení) u příslušného orgánu krizového řízení se odvíjí od okamžiku, kdy se poškozený dozvěděl o tom, že mu vznikla majetková újma určitého druhu a rozsahu, kterou je možné objektivně vyjá­dřit v penězích a důvodně uplatnit u soudu. Na počátek běhu této doby nemá vliv průběh ani výsledek jednání či soudního sporu, který poškozený vede s pojišťovnou o výplatu pojistného plnění.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 10. 2009, sp. zn. 25 Cdo 3798/2007)


12.12.2010 19:10

Rc 75/2010

Nárok spoluvlastníků, kteří podíl (resp. tu jeho ideální část, která by na ně připadala, kdyby zákonné předkupní právo uplatnili) vykoupit nechtějí, „při­roste" těm spoluvlastníkům, kteří nabídku k výkupu (včas a řádně) přijali.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2009, sp. zn. 33 Cdo 603/2008)


12.12.2010 19:07

Rc 76/2010

Na poměr, v jakém se na vzniku škody podílí jednání škůdce a poškozeného ve smyslu § 441 obč. zák., může mít vliv i povaha (hodnota) právem chráněné­ho zájmu, jenž byl narušen poškozeným, v porovnání s hodnotou zájmu, proti němuž směřoval útok škůdce.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2009, sp. zn. 25 Cdo 4228/2007)


12.12.2010 19:06

Rc 77/2010

Skutečnou škodou, za kterou odpovídá stát podle § 34 odst. 3, věty první, zákona č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění účinném do 27. 9. 1999, mohou být i náklady, které subjekt rybářského práva vynaložil ze svých prostředků na doplnění stavu ryb (zarybnění) ve vodních tocích, zvýšené ve srovnání s tím, kdy by nedošlo ke konzumaci ryb zvěří, jejíž početní stavy nemohou být lovem snižovány.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 8. 2009, sp. zn. 25 Cdo 3206/2007)


12.12.2010 17:41

Rc 78/2010

I návrh na zahájení řízení o zbavení způsobilosti zůstavitele k právním úko­nům, je-li podán jeho potomkem nikoliv v úmyslu chránit zůstavitelovy zájmy, může být, s ohledem na konkrétní okolnosti případu, kvalifikován jako chování neodpovídající řádnému chování potomka k rodiči, tedy chování odůvodňující vydědění ve smyslu ustanovení 469a odst. 1 písm. b) obč. zák.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 9. 2009, sp. zn. 21 Cdo 1912/2008)


12.12.2010 17:40

Rc 79/2010

Je-li dlužník v prodlení s plněním peněžitého dluhu, má věřitel právo na úroky z prodlení i za den, v němž dluh splněním zanikl.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2009, sp. zn. 33 Cdo 1450/2008)


12.12.2010 17:37

Rc 80/2010

Jestliže valná hromada akciové společnosti konaná do šesti měsíců od posledního dne účetního období (§ 184 odst. 3 obch. zák. ve znění účinném do 30.11. 2009 ) projednala účetní závěrku za ono účetní období a na jejím zákla­dě rozhodla o rozdělení zisku, pak mimořádná valná hromada konaná v témže roce po uplynutí šesti měsíců od posledního dne účetního období není oprávně­na na základě téže účetní závěrky rozhodnout o jiném rozdělení zisku.

Usnesení valné hromady akciové společnosti o rozdělení zisku z minu­lých let mezi akcionáře lze ve smyslu ustanovení § 4a odst. 1 písm. a) zákona č. 328/1991 Sb. ve znění účinném do 31.12. 2007 pokládat za jednání akciové společnosti směřující ke zmenšení jejího majetku; nejde o „běžnou obchodní činnost" akciové společnosti.

Účelem sporu vyvolaného konkursem je vyjasnění otázek nezbytných pro zdárné dokončení konkursu; přerušení takového sporu z důvodu spočívajících v tvrzené nezákonnosti prohlášeného konkursu proto postrádá smysl.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2009, sp. zn. 29 Cdo 4284/2007)


12.12.2010 17:35

Rc 81/2010

Ujednání o smluvní pokutě v obchodněprávních vztazích je možné posu­zovat jako neplatný právní úkon pro rozpor s dobrými mravy podle § 39 obč. zák. pouze v případě, že by se dobrým mravům příčily okolnosti, za kte­rých byla smluvní pokuta sjednána, a to i případně ve spojení se skutečností, že byla sjednána nepřiměřeně vysoká smluvní pokuta.

Ujednání o smluvní pokutě není však možno v obchodněprávních vztazích považovat za neplatné podle § 39 obč. zák. pouze z důvodu nepřiměřenosti sjed­nané výše smluvní pokuty.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 10. 2009, sp. zn. 31 Cdo 2707/2007)


12.12.2010 17:33

Rc 82/2010

Za okamžik, kdy se společnost s ručením omezeným dozví ve smyslu usta­novení § 398 obch. zák. o vzniku škody, způsobené jí jejím jediným jednatelem, je třeba zásadně považovat okamžik, kdy se o vzniku škody dozví nebo mohl dozvědět společník, popřípadě jiná osoba, která je oprávněna nárok na náhra­du škody vůči jednateli uplatňovat. Podílel-li se na vzniku škody i tento spo­lečník (společníci), dozví se společnost o vzniku škody až tehdy, kdy se o něm dozvěděla nebo mohla dozvědět jiná osoba, oprávněná vůči jednateli náhradu škody uplatňovat (např. správce konkursní podstaty).

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 2. 9. 2009, sp. zn. 29 Cdo 3526/2007)


12.12.2010 17:31

Rc 83/2010

Má-li smlouva o úvěru uzavřená mezi peněžním ústavem a fyzickou osobou charakter spotřebitelského úvěru podle zákona č. 321/2001 Sb., lze platně sjed­nat úrok z prodlení pouze do výše stanovené občanskoprávními předpisy.

(Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích - pobočka v Táboře ze dne 18. 12. 2008, sp. zn. 15 Co 707/2008)


12.12.2010 17:30

Rc 84/2010

Skutečnost, že majitel blankosměnku vyplnil v rozporu s vyplňovacím právem údajem pozdějšího data splatnosti, bez dalšího neznamená, že by neměl vůči dlužníku, který vadné vyplnění namítne, právo na zaplacení směnky. V této souvislosti je nezbytné posoudit, zda jde o „podvyplnění" blankosměnky v údaji data splatnosti nebo zda majitel blankosměnky nezmařil dlužníku případnou námitku promlčení.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 8. 2009, sp. zn. 29 Cdo 5260/2007)


< strana 1 / 2 >
Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů