// Profipravo.cz / Ze Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek 3-4/2010

Ze Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek 3-4/2010

23.10.2010 22:30

Rc 24/2010

Řízení o žalobě o vyloučení majetku z konkursní podstaty podle § 19 odst. 2 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, se prohlášením konkursu na majetek žalobce podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), nepřerušuje; jeho účastníkem se namísto žalobce bez dalšího stává insolvenční správce.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28.5.2009, sp. zn. 29 Cdo 2151/2008)


23.10.2010 22:28

Rc 25/2010

Rozsudek pro uznání lze vydat i v řízení o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26.3.2009, sp. zn. 22 Cdo 4272/2007)


23.10.2010 22:26

Rc 26/2010

Věřitel se nemůže úspěšně domáhat změny rozsudku, jímž bylo vyhověno žalobě s tzv. alternativou facultas, a žádat, aby dlužníku byla uložena povinnost k náhradnímu plnění místo plnění primárního, které se stalo nemožným.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29.7.2009, sp. zn. 33 Cdo 1785/2007)


23.10.2010 22:24

Rc 27/2010

Pro závěr, zda skutečnosti, které byly uplatněny v odvolání, jsou z hlediska ustanovení § 205a odst. 1 o. s. ř. nové, je rozhodné posouzení, zda byly některým účastníkem řízení uplatněny před soudem prvního stupně, nebo zda v průběhu tohoto řízení jinak vyšly najevo; okolnost, že účastník po poučení podle § 119a o. s. ř. neopakoval tyto návrhy formálně znovu na závěr jednání před soudem prvního stupně, je z tohoto hlediska bezvýznamná.

Zruší-li odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně a vrátí mu věc k dalšímu řízení, může účastník uvádět nové skutečnosti a navrhovat nové (další) důkazy, aniž by byl omezován tím, že v předchozím řízení před soudem prvního stupně této možnosti nevyužil; účinky zákonné koncentrace tím nejsou dotčeny.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11.8.2009, sp. zn. 21 Cdo 4419/2008)


23.10.2010 22:18

Rc 28/2010

Smlouva, při jejímž uzavření jeden z účastníků úmyslně předstíral určitou vůli se záměrem, aby tím vyvolal u druhého účastníka omyl, nebo aby tím využil jeho omylu, není neplatná podle ustanovení § 37 odst. 1 obč. zák. pro nedostatek vážné vůle nebo podle ustanovení § 39 obč. zák. pro rozpor se zákonem. Podvodné jednání jednoho z účastníků smlouvy při jejím uzavření je důvodem neplatnosti smlouvy podle ustanovení § 49a obč. zák., jehož se může úspěšně dovolat jen druhý účastník smlouvy (§ 40a obč. zák.).

Je-li původcem psychického donucení (bezprávné výhrůžky) třetí osoba (a nikoliv druhý účastník smlouvy), je takto „vynucený“ právní úkon absolutně neplatný pro nesvobodu vůle jen tehdy, jestliže druhý účastník smlouvy o existenci tohoto psychického nátlaku nejen věděl, ale též jej využil.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26.8.2009, sp. zn. 31 Cdo 135/2007)


23.10.2010 22:16

Rc 29/2010

Kolektivní správce autorských práv je oprávněn, aby svým jménem na účet jednotlivých autorů uplatnil v soudním řízení vůči státu nároky na náhradu škody, spočívající v tom, že autorům ušel zisk z odměn, které jim měly být po vybrání přerozděleny kolektivním správcem, jemuž v této činnosti zabránil nesprávný úřední postup ministerstva.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 7. 2009, sp. zn. 25 Cdo 1821/2007)


23.10.2010 22:09

Rc 30/2010

Posouzení, zda zjištěné okolnosti, jež způsobily poškození zdraví pacienta při lékařském zákroku, mají původ v povaze použitého přístroje, ve smyslu § 421a obč. zák. není otázkou znaleckou (tedy skutkovou), nýbrž posouzením právním, jež náleží soudu.

Pro závěr, zda má škoda původ v povaze použitého přístroje či věci, není významné, jde-li o důsledky rizika, které je s použitím takového přístroje či věci obecně či obvykle spojeno. Není rozhodující ani to, zda bezvadný a funkční přístroj způsobil škodu v důsledku vnějších okolností, zda škodlivé účinky jeho použití jsou známy, nebo zda ke škodě dochází zcela ojediněle.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29.7.2009, sp. zn. 25 Cdo 2046/2007)


23.10.2010 21:55

Rc 31/2010

Nejde-li o případ zvláštního zřetele hodný, soud přizná obviněnému, který byl v trestním řízení zproštěn obžaloby, nebo proti němuž bylo trestní stíhání zastaveno, náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím podle zákona č. 82/1998 Sb. jen tehdy, podal-li proti usnesení o zahájení trestního stíhání stížnost.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26.8.2009, sp. zn. 31 Cdo 3489/2007)


23.10.2010 21:53

Rc 32/2010

Stát neodpovídá za škodu způsobenou pochybením notáře či jeho pracovníka při ověření podpisu na listině.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17.6.2009, sp. zn. 25 Cdo 1620/2007)


23.10.2010 21:51

Rc 33/2010

Za vyhrazení pravomoci zastupitelstvem obce podle § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v konkrétní záležitosti je třeba považovat i samotné rozhodnutí zastupitelstva obce o otázce spadající do samostatné působnosti obce, která jinak spadá do pravomoci rady obce.

Sjednání smluvní pokuty ve smlouvě o dílo starostou bez souhlasu zastupitelstva obce, které si vyhradilo schválení této smlouvy včetně jejích změn, je neplatným právním úkonem.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24.7.2009, sp. zn. 23 Cdo 3826/2007)


23.10.2010 21:49

Rc 34/2010

Účastníky řízení o určení neplatnosti výpovědi ze společného nájmu bytu manžely musí být oba manželé (společní nájemci bytu).

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8.7.2009, sp. zn. 26 Cdo 1704/2008)


23.10.2010 21:46

Rc 35/2010

Souhlas s užíváním ochranné známky ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, může její majitel poskytnout i jinak než licenční smlouvou.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7.7.2009, sp. zn. 32 Cdo 1817/2008)


23.10.2010 21:37

Rc 36/2010

Ustanovení § 542 odst. 1 a odst. 2 obch. zák. jsou dispozitivní povahy. Ujednání obsažené ve smlouvě o dílo, o tom, že vlastníkem zhotovované věci je objednatel, je platné, bez zřetele k tomu, že věc nebyla zhotovována na pozemku objednatele nebo na pozemku, který objednatel opatřil. Odstoupením od smlouvy o dílo vlastnické právo objednatele ke zhotovované věci nezaniká.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27.8.2009, sp. zn. 29 Cdo 3524/2007)


23.10.2010 21:35

Rc 37/2010

Je-li předmětem závazku komisionáře trvalá činnost, posuzuje se zánik závazku z této smlouvy přiměřeně podle ustanovení § 667 a násl. obch. zák., nikoliv podle ustanovení § 574 a § 575 obch. zák.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30.6.2009, sp. zn. 23 Odo 1787/2006)


23.10.2010 21:33

Rc 38/2010

Byla-li směnka původně vystavena jako neúplná se záměrně nevyplněným údajem směnečné sumy a bylo-li v ní vyznačeno, že je splatná na viděnou, avšak v dohodě o vyplnění směnky bylo mimo podmínek pro doplnění směnečné sumy ujednáno, že jako datum splatnosti bude doplněno „5 dní po viděné“, je dohoda o vyplnění směnky v části týkající se údaje splatnosti směnky neplatná pro nemožnost plnění (§ 37 odst. 2 obč. zák.).

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24.6.2009, sp. zn. 29 Cdo 3317/2007)


23.10.2010 21:30

Rc 39/2010

Podepsal-li směnečný rukojmí smlouvu, jejíž součástí byla směnečná dohoda mezi remitentem a výstavkyní směnky vlastní, jako jednatel výstavkyně, vztahuje se směnečná dohoda i na vztah mezi emitentem a směnečným rukojmím, nedošlo-li mezi nimi k jiné dohodě.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 6. 2009, sp. zn. 29 Cdo 3727/2007)


28.09.2010 20:16

Rc 40/2010

Popře-li některý z konkursních věřitelů nebo správce konkursní podstaty při přezkumném jednání pravost nevykonatelné pohledávky konkursního věřitele (§ 23 odst. 4, § 24 odst. 1 zákona č. 328/1991 Sb., ve znění účinném do 31.12.2007), zaniká účast takového věřitele v konkursním řízení již marným uplynutím lhůty určené mu k podání žaloby o určení pravosti pohledávky. O tom lze konkursního věřitele uvědomit usnesením, jímž se upravuje vedení řízení. Ustanovení § 94 odst. 4 o. s. ř. nelze v takovém případě aplikovat ani přiměřeně.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 6. 2009, sp. zn. 29 Cdo 3339/2007)


28.09.2010 20:14

Rc 41/2010

Tzv. určený majetek státního podniku (§ 2 odst. 5 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku) nelze za účelem uspokojení pohledávek za tímto státním podnikem po právu sepsat do soupisu majetku konkursní podstaty a zpeněžit v konkursu vedeném na jeho majetek.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 6. 2009, sp. zn. 29 Cdo 2017/2007)


28.09.2010 20:11

Rc 42/2010

Žalobou podle § 80 písm. c) o. s. ř. se nelze úspěšně domáhat určení „neplatnosti“ přezkumného jednání konaného dle § 21 zákona č. 328/1991 Sb.

Úpadce, který byl konkursním soudem nesprávně vyloučen z možnosti účastnit se přezkumného jednání a tím i z možnosti popřít některou z přihlášených pohledávek za účelem vyloučení účinků předjímaných ustanovením § 45 odst. 2 zákona č. 328/1991 Sb. (ve znění účinném do 31.12.2007), může žádat konkursní soud, aby do upraveného seznamu přihlášených pohledávek, který zachycuje výsledek přezkumného jednání a který tvoří součást zápisu o přezkumném jednání, zapsal jeho popření pohledávky. Takový návrh lze úspěšně podat jen do doby, než nastanou účinky zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení. Proti rozhodnutí soudu o takovém návrhu je přípustné odvolání; odvolání může podat úpadce a konkursní věřitel dotčené pohledávky. Při rozhodnutí o takovém návrhu zkoumá konkursní soud pouze to, zda jsou splněny předpoklady pro dodatečný zápis popěrného úkonu úpadce do seznamu. Jakmile nabude právní moci usnesení, jímž konkursní soud návrhu úpadce vypoví, provede takový zápis v seznamu i technicky s vyznačením údaje o datu doplnění, důvodu doplnění a o tom, kdo seznam takto doplnil.

Vyjde-li skutečnost, že úpadce byl konkursním soudem nesprávně vyloučen z možnosti účastnit se přezkumného jednání a tím i z možnosti popřít některou z přihlášených pohledávek za účelem vyloučení účinků předjímaných ustanovením § 45 odst. 2 zákona č. 328/1991 Sb. (ve znění účinném do 31.12.2007), najevo až po zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení, může dřívější úpadce takovou námitku uplatnit v rámci obrany proti nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce na jeho majetek na základě exekučního titulu, jímž má být seznam přihlášek. Soud výkonu rozhodnutí v takovém případě prověří, zda jde o námitku opodstatněnou. Povinnému, který měl do skončení konkursu vedeného na jeho majetek možnost vznést návrh na doplnění popěrného úkonu na upravený seznam přihlášených pohledávek, však neučinil tak, již uvedená obrana v rámci vykonávacího (exekučního) řízení k dispozici není.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 6. 2009, sp. zn. 29 Cdo 2917/2007)


28.09.2010 20:07

Rc 43/2010

Jestliže zaměstnanec k výzvě zaměstnavatele sice dočasně odstraní neuspokojivé pracovní výsledky, ale v době posledních 12 měsíců od této písemné výzvy se stejné neuspokojivé pracovní výsledky projeví opětovně, pak z hlediska splnění předpokladů platné výpovědi podle § 46 odst. 1 písm. e), části věty za středníkem, zákona č. 65/1965 Sb., zák. práce, ve znění účinném do 31.12.2006, není třeba nové výzvy k odstranění těchto opakujících se neuspokojivých pracovních výsledků.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 9. 2009, sp. zn. 21 Cdo 4066/2008)


< strana 1 / 2 >
Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů