// Profipravo.cz / Zajištění důkazu

Zajištění důkazu

08.08.2017 00:00

Přípustnost dovolání ve věci návrhu na zajištění důkazu

Proti usnesení, jímž odvolací soud potvrdil nebo změnil usnesení, kterým soud prvního stupně rozhodl o návrhu na zajištění důkazu, není dovolání (objektivně) přípustné.

Občanský soud řád upravuje předběžná opatření a zajištění důkazu (společně) v hlavě druhé. Přes rozdílné označení obou institutů je zcela zjevné, že mají shodnou povahu potud, že představují „zvláštní druh“ předběžné úpravy vztahů účastníků potenciálního řízení (či zajištění „podmínek“ takového řízení), jejímž cílem je naplnění účelu občanského soudního řízení. Jinak řečeno, rozhodnutí o zajištění důkazu je z hlediska ustanovení § 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř. rozhodnutím o předběžném opatření „svého druhu“.

podle usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 960/2017, ze dne 31. 5. 2017


20.10.2011 00:02

VS: K platbě zálohy na náklady dokazování

Nebyl-li v řízení před soudem prvního stupně proveden důkaz, který účastník navrhl nebo který soud nařídil o skutečnostech jím uvedených nebo v jeho zájmu, protože nebyla složena záloha na náklady dokazování (§ 141 odst.1 o.s.ř.), nelze již tento důkaz provést v odvolacím řízení, a to ani jestliže ke složení uvedené zálohy došlo po vydání rozsudku soudu prvního stupně. Jen z tohoto důvodu nelze ani rozhodnutí soudu prvního stupně zrušit a věc tomuto soudu vrátit k dalšímu řízení.

podle rozsudku Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 4 Cmo 60/2011, ze dne 19. 5. 2011 (dostupný na www.justice.cz)


< strana 1 / 1 >
Reklama

Jobs