// Profipravo.cz / Obecná ustanovení občan. zák. 02.01.2012

K zápisu příspěvkové organizace ÚSC do obchodního rejstříku

Z § 27 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb. plyne, že zápis příspěvkové organizace územního samosprávného celku do obchodního rejstříku má pouze deklaratorní účinky.

podle usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 4747/2010, ze dne 8. 12. 2011

vytisknout článek


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně doc. JUDr. Ivany Štenglové a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele Města Blanska, se sídlem v Blansku, náměstí Svobody 3, PSČ 678 24, identifikační číslo osoby 00 27 99 43, o návrhu na zápis příspěvkové organizace Kulturní středisko města Blanska do obchodního rejstříku, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. F 930/2010, Pr 1647/1, o dovolání navrhovatele proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 2. září 2010, č. j. 8 Cmo 217/2010-78, takto:

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 2. září 2010, č. j. 8 Cmo 217/2010-78 a usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24. května 2010, č. j. F 930/2010, Pr 1647/1-61 se ruší a věc se vrací soudu prvního stupně k dalšímu řízení.


Odůvodnění:

Napadeným usnesením potvrdil odvolací soud usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24. května 2010, č. j. F 930/2010, Pr 1647/1-61, jímž tento soud odmítl návrh na zápis příspěvkové organizace Kulturní středisko města Blanska se sídlem Blansko, Hybešova 1, PSČ 678 01 (dále jen „příspěvková organizace“) do obchodního rejstříku (výrok I.) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (výrok II.).

Odvolací soud vyšel z toho, že:

1. Zastupitelstvo Města Blanska na svém zasedání konaném dne 8. září 2009 schválilo „zřizovací listinu“ příspěvkové organizace.

2. Navrhovatel se v řízení zahájeném dne 8. ledna 2010 domáhá zápisu příspěvkové organizace s datem vzniku 13. února 1980 a zápisu statutárního orgánu s datem vzniku funkce 1. ledna 2001.

3. Vadu spočívající v tom, že den vzniku příspěvkové organizace nemůže předcházet datu jejího vzniku uvedenému v zakládací listině a den vzniku funkce statutárního orgánu nemůže předcházet dni vzniku příspěvkové organizace, navrhovatel neodstranil.

Odvolací soud nepřisvědčil námitkám odvolatele, který ve zřizovací listině konstatuje, že zřizovací listinou nahrazuje zřizovací listinu dříve vydanou, a že nově vydanou zřizovací listinou se zřizuje příspěvková organizace se zpětnou platností a se zpětnou platností se jmenuje statutární orgán.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal navrhovatel dovolání.

Dovolatel podrobuje kritice postup odvolacího soudu, který podle jeho názoru věc nesprávně právně posoudil. Dovolatel uvádí, že na usnesení soudu prvního stupně ze dne 10. března 2010 reagoval přípisem ze dne 22. března 2010, kde namítá, že soudem požadovanou jmenovací listinu pro ředitele příspěvkové organizace J. J. doložit nemůže. Přílohou podaného návrhu byla jmenovací listina ze dne 20. prosince 2000, která potvrdila jmenování J. J. do funkce ředitele příspěvkové organizace s účinností ode dne 1. ledna 2001. Od tohoto data je J. J. stále ředitelem příspěvkové organizace. Odvolatel má tedy za to, že oprávnění statutárního zástupce příspěvkové organizace je platně doloženo již při samotném prvním podání návrhu na zápis příspěvkové organizace dne 8. ledna 2010.

Dovolatel dále namítá, že dne 8. září 2009 zastupitelstvo města Blanska nerozhodovalo o vzniku nové příspěvkové organizace, ale jen o novém textu zřizovací listiny s ohledem na zákon č. 477/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, který v předchozích ustanoveních uložil zřizovateli povinnost uvést zřizovací listinu do souladu s novelou zákona do 7 měsíců od jeho účinnosti. Dovolatel také poukazuje na to, že ve zřizovací listině je dbáno na kontinuitu existence příspěvkové organizace odkazem na prvotní rozhodnutí příslušného orgánu z roku 1980. Kontinuitu a existenci příspěvkové organizace přede dnem 8. září 2009 dovolatel dovozuje také z jejího Statutu ze dne 19. února 1985, z „usnesení Městského soudu v Brně – zápisu do podnikového rejstříku“, a ze zřizovací listiny ze dne 2. března 1993.

S ohledem na výše uvedené dovolatel navrhuje, aby dovolací soud zrušil napadené rozhodnutí odvolacího soudu a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Dovolání je přípustné dle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. pro řešení otázek dovoláním nastolených.

Předpokladem přípustnosti dovolání podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. je, že řešená právní otázka měla pro rozhodnutí o věci určující význam, tedy že nešlo jen o takovou otázku, na níž výrok odvolacího soudu nebyl z hlediska právního posouzení založen. Zásadní právní význam pak má rozhodnutí odvolacího soudu zejména tehdy, jestliže v něm řešená právní otázka má zásadní význam nejen pro rozhodnutí konkrétní věci (v jednotlivém případě), ale z hlediska rozhodovací činnosti soudů vůbec (pro jejich judikaturu).

Protože dovolací soud může rozhodnutí odvolacího soudu přezkoumat jen z důvodů uplatněných v dovolání (srov. § 242 odst. 3, větu první, o. s. ř.), lze považovat za zásadně právně významné jen ty právní otázky, na nichž rozhodnutí odvolacího soudu spočívá a jejichž nesprávné řešení dovolatel v rámci dovolacího důvodu dle § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. napadl (srov. shodně usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 6. 2004, sp. zn. 21 Cdo 541/2004, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 7, ročník 2004, pod číslem 132).

Odvolací soud založil napadené rozhodnutí na tom, že předloženou listinou, označenou jako zřizovací listina příspěvkové organizace města Blansko, nemohlo město tuto organizaci zřídit zpětně ke dni 13. února 1980 a že den vzniku funkce statutárního orgánu nemůže předcházet dni vzniku příspěvkové organizace.

I když jsou závěry odvolacího soudu v tom směru správné, neboť vznik právnické osoby nemůže předcházet dnu jejího zřízení způsobem stanoveným zákonem (§ 19 odst. 1 občanského zákoníku), je jeho právní posouzení věci neúplné a tedy i nesprávné. Je tomu tak proto, že odvolací soud posuzoval předloženou listinu jen podle jejího označení a nikoli podle jejího obsahu a v něm vyjádřené vůle zřizovatele, jak mu ukládá ustanovení § 35 odst. 2 občanského zákoníku (srov. např. rozsudek uveřejněný pod číslem 35/2001 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek či nález Ústavního soudu ze dne 14. dubna 2005, sp. zn. I.ÚS 625/03).

Je-li totiž v článku 9 bodě 1 předložené listiny uvedeno, že „Tato zřizovací listina nahrazuje zřizovací listinu ze dne 20. června 2001 ve znění dodatku ze dne 23. září 2003 a dodatku ze dne 12. prosince 2006, která nahrazovala zřizovací listinu ze dne 2. března 1993“, nelze z toho podle Nejvyššího soudu dovodit jiný závěr, než že předložená listina zachycuje úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace města Blansko, schválené dne 8. září 2009.

Pro úplnost Nejvyšší soud dodává, že z § 27 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., plyne, že zápis příspěvkové organizace do obchodního rejstříku má pouze deklaratorní účinky.

Protože právní posouzení věci co do řešení otázky, na níž napadené rozhodnutí spočívá, není správné, Nejvyšší soud rozsudek odvolacího soudu a spolu s ním ze stejných důvodů i rozsudek soudu prvního stupně podle § 243b odst. 2, věty za středníkem a odst. 3 o. s. ř. zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení (§ 243b odst. 3, věta první, o. s. ř.).

Právní názor dovolacího soudu je pro odvolací soud i pro soud prvního stupně závazný (§ 243d odst. 1, věta druhá a § 226 odst. 1 o. s. ř.).

V novém rozhodnutí soud znovu rozhodne i o nákladech řízení, včetně řízení dovolacího (§ 243d odst. 1, věta druhá, o. s. ř.).

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

Autor: -mha-

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů