// Profipravo.cz / Obchodní rejstřík 10.06.2016

VS: Odmítnutí návrhu na zápis do veřejného rejstříku

Ustanovení § 86 ZVR obsahuje taxativní výčet nedostatků, pro které lze (je potřeba) návrh na zápis do veřejného rejstříku odmítnout. Z uvedeného vyplývá, že soud nemůže přistoupit k odmítnutí návrhu z jiných než zákonem vymezených důvodů.

podle usnesení Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 8Cmo 6/2016, ze dne 26. 1. 2016

vytisknout článek


Dotčené předpisy: § 86 zák. č. 304/2013 Sb.

Kategorie: obchodní rejstřík; zdroj: www.nsoud.cz 

Z odůvodnění:

Shora označeným usnesením soud prvního stupně odmítl uvedený návrh. Podle odůvodnění soud návrh odmítl dle § 86 písm. c) zákona č. 304/2013 Sb.,o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále jen ZVR) ve spojení s § 43 odst. 2 OSŘ, neboť návrh současně neobsahoval návrh na výmaz sloučené právnické osoby, a tato vada návrhu nebyla odstraněna ani přes výzvu soudu.

Proti tomuto usnesení podal navrhovatel včas odvolání, jímž především namítal, že reagoval na výzvu soudu k odstranění vad návrhu a tyto vady odstranil, což doložil příslušnými listinami (potvrzením o dodání návrhu na výmaz – viz dodejka opatřená podacím razítkem soudu prvního stupně s datem 9.11.2015 a kopie návrhu a průvodního dopisu s datem 4.11.2015 obsahujícího jako identifikační údaj i č.j. Pr 1910/RD3/KSBR, Fj 115378/2015/KSBR). Proto navrhoval zrušení napadeného usnesení a vydání nového rozhodnutí.

Odvolací soud poté co dovodil, že přípustné odvolání je podáno včas, oprávněnou osobou a obsahuje náležitosti stanovené v ust. § 205 odst. 1 OSŘ, přezkoumal napadené usnesení, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo, a dospěl k závěru, že odvolání je opodstatněné.

Z obsahu předloženého spisu odvolací soud zjistil, že toto řízení bylo zahájeno návrhem datovaným dnem 22.10.2015 a došlým soudu dne 23. 10. 2015, jímž se navrhovatel domáhal zápisu změny zapisovaných údajů do obchodního rejstříku, a to konkrétně zápisu příspěvkové organizace Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace, se sídlem Kollárova 1235, 698 01 Veselí nad Moravou, vzniklé sloučením se zapsanou příspěvkovou organizací. Usnesením č. j. Pr 1910/RD3/KSBR, Fj 115378/2015/KSBR ze dne 27. 10 2015 byl navrhovatel vyzván k odstranění vad návrhu, konkrétně aby podal návrh na výmaz a zápis ostatních skutečností druhé právnické osoby účastněné na sloučení (navrhovateli doručeno dne 2.11.2015). Poté soud rozhodl napadeným usnesením.

Podle ust. § 86 ZVR rejstříkový soud usnesením návrh na zápis odmítne, jestliže a) byl podán osobou, která k návrhu není oprávněna, b) nebyl podán předepsaným způsobem, c) neobsahuje všechny předepsané náležitosti, d) je nesrozumitelný nebo neurčitý, e) k němu nebyly připojeny listiny, jimiž mají být podle tohoto nebo jiného zákona doloženy údaje o zapisovaných skutečnostech, nebo f) účel zakládané právnické osoby je v rozporu s ustanovením § 145 občanského zákoníku.

Odvolací soud konstatuje, že ust. § 86 ZVR obsahuje taxativní výčet nedostatků, pro které lze (je potřeba) návrh odmítnout. Z uvedeného vyplývá, že soud nemůže přistoupit k odmítnutí návrhu z jiných než zákonem vymezených důvodů. Důvod, pro který soud prvního stupně odmítl předmětný návrh, není v § 86 ZVR uveden.

Z obsahu spisu je zřejmé, s ohledem na jeho žurnalizaci, že doložené listiny nebyly (zřejmě z důvodu administrativního nedopatření) do spisu založeny dříve, než bylo vydáno napadené rozhodnutí. To vysvětluje, proč se soud prvního stupně nijak nevypořádal v odůvodnění napadeného usnesení s reakcí navrhovatele na výzvu k odstranění vad.

Protože s ohledem na výše uvedené odvolací soud neshledal důvody pro odmítnutí návrhu, změnil napadené usnesení dle § 220 OSŘ, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení; postupoval přitom dle ust. § 212a odst. 6 OSŘ.

Autor: -mha-

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů