// Profipravo.cz / Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 8/2005 16.10.2005

č. 625/2005 Řízení před soudem: důvody kasační stížnosti

Je-li kasační stížností napadeno usnesení o odmítnutí žaloby, přicházejí pro stěžovatele v úvahu z povahy věci pouze kasační důvody dle § 103 odst. 1 písmo e) s.ř.s., spočívající v tvrzené nezákonnosti rozhodnutí o odmítnutí návrhu. Pod tento důvod spadá také případ, kdy vada řízení před soudem měla nebo mohla mít za následek vydání nezákonného rozhodnutí o odmítnutí návrhu, a dále vada řízení spočívající v tvrzené zmatečnosti řízení před soudem.

(podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 4. 2005, čj. 3 Azs 33/2004-98)

vytisknout článek


k § 103 odst. 1 písmo e) soudního řádu správního

věc: Galyna G. (Ukrajina) proti Ministerstvu vnitra o udělení azylu, o kasační stíž­nosti žalobkyně.


Rozhodnutím ze dne 11. 12.2002 ža­lovaný zamítl žádost žalobkyně o uděle­ní azylu jako zjevně nedůvodnou podle § 16 odst. 1 písmo g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.

Žalobkyně napadla rozhodnutí ža­lobou u Krajského soudu v Hradci Krá­lové, pobočka Pardubice. V žalobě uvedla, že nesouhlasí s rozhodnutím, a požádala o projednání své žádosti o udělení azylu. Krajský soud žalobkyni vyzval k odstranění vad žaloby v soula­du s § 71 odst. 1 s. ř. s.; žalobkyně však v doplnění žaloby pouze citovala četná ustanovení správního řádu, která žalo­vaný v řízení porušil. Krajský soud pro­to usnesením ze dne 9. 7. 2003 žalobu odmítl s tím, že pouhé tvrzení o nesouhlasu s rozhodnutím žalovaného a žádost o nové prošetření případu se zopakováním důvodů žádosti o udělení azylu není možné považovat za žalobní body.

Proti usnesení krajského soudu poda­la žalobkyně (stěžovatelka) kasační stíž­nost založenou na důvodech uvedených v § 103 odst. 1 písmo a) až d) s. ř. s. Stěžo­vatelka mj. namítla vážná pochybení všech dosavadních orgánů v řízení o udělení azylu, kdy zejména krajský soud projed­nal věc v rozporu se zákonem o azylu a nesprávně aplikoval § 16 tohoto záko­na. Žalovaný ani krajský soud pak nezjis­tili přesně a úplně skutečný stav věci a neopatřili si pro svá rozhodnutí po­třebné podklady.

Nejvyšší správní soud shledal ka­sační stížnost zčásti nepřípustnou a ve zbytku pak nedůvodnou, a proto ji zamítl.


Z odůvodnění:

V bodech, jimiž stěžovatelka napadla nesprávnou aplikaci § 16 zákona o azylu a nepřesné a neúplné zjištění skutkového stavu a neopatření si potřebných podkla­dů pro rozhodnutí, a to jak v řízení před ža­lovaným, tak před krajským soudem, je ka­sační stížnost nepřípustná (§ 104 odst. 4 s. ř. s.): opírá se totiž o důvody, které sice jsou uvedeny v § 103 s. ř. s., ale které se ne­vztahují k napadenému usnesení. Krajský soud se těmito otázkami vůbec nezabýval: neposuzoval věc samu, neboť vady žaloby mu to neumožnily, a ani Nejvyšší správní soud se jimi tak nemůže zabývat. Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvede­ných v § 103 odst. 1 s. ř. s. Krajský soud na­padeným usnesením žalobu odmítl, rozho­dl tedy o tom, že nebude v soudním řízení pokračovat. V takovém případě však z po­vahy věci pro stěžovatele přicházejí v úva­hu pouze kasační důvody dle § 103 odst. 1 písmo e) s. ř. s., spočívající v tvrzené nezá­konnosti rozhodnutí o odmítnutí návrhu, přičemž pod tento důvod spadá také pří­pad, kdy vada řízení před soudem měla ne­bo mohla mít za následek vydání nezákon­ného rozhodnutí o odmítnutí návrhu, a dále důvod dle písmo c) uvedeného usta­novení, spočívající v tvrzené zmatečnosti řízení před soudem. Výše uvedené kasační námitky nespadají pod tyto důvody kasač­ní stížnosti, a jsou tak jinými důvody, než o které se může kasační stížnost proti roz­hodnutí o odmítnutí návrhu opírat.

Autor: zdroj NSS ČR

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů