// Profipravo.cz / Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 8/2005 16.10.2005

č. 612/2005 Řízení před soudem: nedostatek aktivní žalobní legitimace

Jestliže žalovaný správní orgán vydal dvě samostatná rozhodnutí proti dvěma žalobcům a oba žalobci ve společné žalobě napadají jen jedno z nich, krajský soud odmítne žalobu podanou žalobcem, který napadl rozhodnutí jeho se netýkající, neboť je podána osobou k tomu zjevně neoprávněnou [§ 46 odst. 1 písmo c) s. ř. s.].

(podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 4. 2005, čj. 3 As 35/2004-52)

vytisknout článek


k § 46 odst. 1 písmo c) soudního řádu správního

věc: Miroslava Milada S. v P. proti Krajskému úřadu Plzeňského kraje o povolení stavby, o kasační stížnosti žalobců.


Žalobkyně Milada S. podala dne 13. 12. 2002 odvolání proti rozhodnutí Okres­ního národního výboru Plzeň-sever, od­boru výstavby a Územního plánování, ze dne 25. 7. 1989, kterým byla Ladislavu T. a Ivaně T. povolena stavba rekreační cha­ty v katastrálním území K. Odvolání ža­lobkyně zdůvodnila především tím, že ve stavebním řízení s ní nebylo jednáno jako s účastníkem řízení, i když s ní takto mělo být jednáno. Proti shora uvedenému roz­hodnutí správního orgánu 1. stupně po­dal dne 5. 12. 2002 odvolání rovněž ža­lobce Miroslav S., a to ze shodných důvodů jako žalobkyně.

Žalovaný rozhodnutím ze dne 17. 2. 2003 zamítl jako nepřípustné jednak od­volání žalobkyně Milady S., a jednak roz­hodnutím ze dne 12. 2. 2003 zamítl jako nepřípustné rovněž odvolání žalobce Miroslava S. proti témuž rozhodnutí správního orgánu 1. stupně.

Oba žalobci se posléze domáhali žalo­bou zrušení rozhodnutí Okresního ná­rodního výboru Plzeň-sever ve spojení s rozhodnutím žalovaného ze dne 17.2. 2003.

Krajský soud v Plzni žalobu odmítl usnesením ze dne 11. 5. 2004, a to ve vztahu k žalobkyni Miladě S. proto, že ža­loba je podle soudního řádu správního nepřípustná, jelikož žalobkyně nevyčer­pala řádné opravné prostředky v řízení před správním orgánem [§ 46 odst. 1 písmo d) ve spojení s § 68 písmo a) S. ř. s.]: nevyčerpáním řádného opravného pro­středku je totiž třeba rozumět nejen jeho nepodání vůbec, ale i jeho opožděné po­dání. Ve vztahu k žalobci Miroslavu S. ža­lobu odmítl proto, že byla podána oso­bou zjevně neoprávněnou [§ 46 odst. 1 písmo c) S. ř. s.]. Tohoto žalobce se totiž ve druhé správní instanci týkalo nikoli napadené rozhodnutí žalovaného, nýbrž jeho rozhodnutí ze dne 12. 2. 2003, kte­ré není napadáno.

Proti tomuto usnesení krajského sou­du podali oba žalobci (stěžovatelé) spo­lečnou kasační stížnost.

Nejvyšší správní soud dospěl k závě­ru, že kasační stížnost je částečně důvod­ná. Kasační stížnost stěžovatele Mirosla­va S. jako nedůvodnou zamítl, ovšem usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 11. 5. 2004 ohledně stěžovatelky Milady S. zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.


Z odůvodnění:

Kasační stížnost stěžovatele Mirosla­va S. byla zamítnuta zejména z toho dů­vodu, že v projednávané věci podali oba stěžovatelé samostatně odvolání proti rozhodnutí správního orgánu 1. stupně a žalovaný o těchto odvoláních samostat­ně rozhodl. Ohledně stěžovatele Mirosla­va S. se tak stalo rozhodnutím žalované­ho ze dne 12. 2. 2003, ohledně stěžovatelky Milady S. žalovaný rozhodl dne 17. 2. 2003. Oba stěžovatelé podali společnou žalobu ke krajskému soudu; v ní však napadali pouze rozhodnutí ža­lovaného, které bylo vydáno ve věci stě­žovatelky Milady S.

Správní soudnictví vychází z koncep­ce, podle níž má žalobní legitimaci ten, kdo tvrdí, že byl rozhodnutím správního orgánu zkrácen na svých právech. Výjim­kou je pouze zvláštní žalobní legitimace k ochraně veřejného zájmu (§ 66 s. ř. s.). V projednávané věci stěžovatel Miroslav S. v žalobě sice tvrdil, že byl zkrácen na svých právech rozhodnutím správního orgánu, avšak žalobou nenapadl rozhod­nutí žalovaného ze dne 12.2.2003, které se ho týkalo. Soudní řád správní nepři­pouští, aby jeden žalobce "podporoval" v žalobě druhého žalobce při ochraně je­ho subjektivních veřejných práv.

Kasační stížnost stěžovatelky Mila­dy S. však považuje Nejvyšší správní soud za důvodnou ( ... ); proto napadené usnesení krajského soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Autor: zdroj NSS ČR

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů