// Profipravo.cz / Ze Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek 5/2007 27.01.2008

Rc 44/2007

K prokázání exekučního titulu, kterým je seznam přihlášených pohledávek ve smyslu ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 328/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů, postačí oprávněnému předložit výpis ze seznamu přihlášených pohledávek podle § 21 odst. 3 uvedeného zákona.

(Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 10. 11. 2005, sp. zn. 26 Co 365/2005)

vytisknout článek


Usnesením ze dne 7. 12.2004 zamítl O k r es n í s o u d v Trutnově návrh na nařízení exekuce. Měl za to, že výpis ze seznamu přihlášených pohledávek v konkursním řízení není exekučním titulem.

Proti usnesení soudu prvního stupně podal oprávněný odvolání. Vyjádřil v něm přesvědčení, že podmínky pro nařízení exekuce byly v daném případě splněny. Oprávněný doložil, že má vůči povinnému vykonatelnou pohledávku ve výši 34 682 022,70 Kč dle výpisu ze seznamu přihlášených pohledávek v konkursním řízení vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, a že uvedené konkursní řízení bylo pravomocně ukončeno, a to na základě usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 22. 1. 2001. Uvedený výpis ze seznamu přihlášek je vykonatelným exekučním titulem ve smyslu ustanovení § 40 odst. 1 písmo g) zákona č. 120/2001 Sb. (exekuční řád) a § 45 odst. 2 zákona č. 328/1991 Sb. (o konkursu a vyrovnání). Oprávněný navrhl, aby odvolací soud změnil usnesení soudu prvního stupně a exekuci nařídil.

Krajský soud v Hradci Králové přezkoumal usnesení soudu prvního stupně a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné. O odvolání rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 3. 2005 (článek II, bod 2 zákona Č. 59/2005 Sb.) tak, že usnesení soudu prvního stupně změnil a nařídil exekuci.

Z odůvodnění:

Soud prvního stupně zamítl návrh na nařízení exekuce, neboť měl za to, že výpis ze seznamu přihlášených pohledávek není exekučním titulem. Tento právní závěr nelze považovat za správný. Je tomu tak z důvodů, které vystihl již ve svém odvolání oprávněný. Podle § 40 odst. 1 písmo g) ex. ř. jsou exekučním titulem mimo jiné listiny, jejichž výkon připouští zákon. Takovou listinou, jejíž vykonatelnost zákon připouští, je právě seznam přihlášek v konkursním řízení. Tento závěr vyplývá z § 45 odst. 2 zákona o konkursu a vyrovnání, podle něhož na základě seznamu přihlášek lze pro zjištěnou pohledávku, kterou úpadce výslovně nepopřel, po zrušení konkursu vést výkon rozhodnutí na úpadcovo jmění.

V souzené věci oprávněný doložil, že v seznamu přihlášek v rámci konkursního řízení vedeného dříve proti povinnému byla zapsána též jeho pohledávka ve výši 40 587318,40 Kč, přičemž pohledávka byla prohlášena za zjištěnou. Oprávněný dále doložil, že konkurs byl již pravomocně zrušen. Za daných okolností nelze považovat závěr soudu prvního stupně o tom, že oprávněný nepředložil vykonatelný exekuční titul, za správný. Odvolací soud shledal naopak tuto podmínku pro nařízení exekuce za splněnou, a jelikož byly splněny i všechny ostatní podmínky pro nařízení exekuce (§ 38 odst. 1 a 2 ex. ř.), nic nebránilo tomu, aby byla exekuce nařízena.

S ohledem na způsob, kterým bylo zdůvodněno usnesení soudu prvního stupně, považuje odvolací soud za vhodné doplnit následující. Z napadeného usnesení nevyplývá zcela určitě, zda okresní soud zamítl návrh proto, že za exekuční titul označil oprávněný "výpis ze seznamu přihlášených pohledávek", zatímco titulem mohl být jen tento seznam, případně zda vůbec seznam přihlášených pohledávek nepovažoval za způsobilý exekuční titul. K tomu odvolací soud zaujímá následující stanovisko. Podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona o konkursu a vyrovnání je exekučním titulem seznam přihlášek. Tento seznam je součástí konkursního spisu. Nepředstavuje však žádné procesní rozhodnutí, a proto se účastníkům konkursního řízení nedoporučuje. Věřitelé však mají nárok na výpis z tohoto seznamu. Pokud tedy oprávněný, který disponuje výpisem ze seznamu přihlášených pohledávek, navrhne na jeho základě exekuci, je třeba mít za to, že tak činí na základě vlastního seznamu přihlášek ve smyslu § 45 odst. 2 zákona o konkursu a vyrovnání. Samotný výpis ze seznamu přihlášených pohledávek slouží oprávněnému pouze k tomu, aby existenci své přihlášky zanesené do seznamu pohledávek doložil. Vlastní seznam přihlášek může čítat množství listin (podle okolností třeba i v řádu tisíců) a oprávněný navíc nemá tento seznam v držení. Je proto nanejvýš praktické, aby skutečnost, že jeho pohledávka byla zapsána do seznamu přihlášek, mohl doložit výpisem z tohoto seznamu, týkajícím se právě jen jeho pohledávky. Tento výpis bude mít oprávněný navíc zpravidla v držení. Výpis ze seznamu přihlášek je listinou vydanou soudem a pro exekuční soud musí představovat listinu stejné právní síly jako samotný seznam přihlášek. Pokud by měl ostatně exekuční soud o správnosti takového výpisu nějaké pochybnosti, nic mu nebrání, aby do seznamu přihlášek v konkursním spisu nahlédl a případné nesrovnalosti pak sám posoudil. Zásadně však podle názoru odvolacího soudu platí, že k prokázání existenci exekučního titulu v těchto případech postačí oprávněnému výpis ze seznamu přihlášených pohledávek.

Z výše uvedených důvodů dospěl odvolací soud k závěru, že v dané věci byly splněny všechny předpoklady pro nařízení exekuce. U snesení soudu prvního stupně proto změnil a návrhu na nařízení exekuce vyhověl (§ 219 o. s. ř.).

Autor: Sb.s.r.s.

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů