// Profipravo.cz / Ze Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek 5/2007 27.01.2008

Rt 27/2007

Byl-li na majetek toho, kdo je povinen platit výživné, prohlášen konkurs, trvá i nadále jeho vyživovací povinnost, přestože za úpadce platí výživné zpravidla správce konkursní podstaty, a to z majetku, který je v konkursní podstatě. Pokud ovšem takový úpadce ví, že za něj správce konkursní podstaty neplatí výživné, a jestliže úpadci byla ponechána ta část mzdy (platu), která jinak patří do konkursní podstaty a z níž má možnost platit výživné, je povinen tak činit. Neplatí-li úpadce sám výživné za této situace, může spáchat trestný čin zanedbání povinné výživy podle § 213 odst. 1 tr. zák.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 7. 2006, sp. zn. 11 Tdo 659/2006)

vytisknout článek


Plný text rozhodnutí naleznete na stránkách Nejvyššího soudu zde.

Autor: Sb.s.r.s.

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů