// Profipravo.cz / Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek 1/2007 09.05.2007

Rt 1/2007

Lhůtu pěti pracovních dnů k přípravě na hlavní líčení ve smyslu ustanovení § 198 odst. 1 tr. ř. je nutno zachovat i v případě, že se hlavní líčení koná po zrušení původního rozhodnutí odvolacím soudem a vrácení věci soudu prvního stupně.

(podle usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 24. 1. 2006, sp. zn. 10 To 18/2006)

vytisknout článek


Krajský soud v Hradci Králové z podnětu obžalované J. J. zrušil rozsudek Okresního soudu v Trutnově ze dne 12. 10.2005, sp. zn. 4 T 79/2005, v celém rozsahu a podle § 259 odst. 1 tr. ř. věc vrátil Okresnímu soudu v Trutnově k novému projednání a rozhodnutí.


Z odůvodnění:

Napadeným rozsudkem ze dne 12. 10. 2005, sp. zn. 4 T 79/2005, uznal Okresní soud v Trutnově obžalovanou J. J. vinnou trestným činem zpronevěry podle § 248 odst. 1, 2 tr. zák. a za ten jí uložil trest odnětí svobody v trvání šesti měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu jednoho roku a dále trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu práce s hmotnou odpovědností v trvání dvou let. Dále rozhodl tak, že podle § 229 odst. 1 tr. ř. se poškozená J. družstvo D. K. odkazuje se svým nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních.

Proti tomuto rozsudku podala obžalovaná v zákonné lhůtě odvolání, které odůvodnila prostřednictvím svého obhájce a které zaměřila do výroků o vině i trestu. Navrhla přitom, aby krajský soud napadený rozsudek zrušil a zprostil ji obžaloby.

Z podnětu podaného odvolání přezkoumal krajský soud podle § 254 odst. 1 tr. ř. zákonnost a odůvodněnost všech výroků napadeného rozsudku i správnost postupu řízení, které jeho vydání předcházelo, a to zejména z hlediska vytýkaných vad. K vadám, které nebyly odvoláním vytýkány, přihlížel, pokud měly vliv na správnost výroků rozsudku.

Především krajský soud zjistil, že v řízení předcházejícím napadenému rozsudku došlo k zásadní procesní vadě, spočívající v porušení ustanovení § 198 odst. 1 tr. ř. Podle tohoto ustanovení den hlavního líčení stanoví předseda senátu (samosoudce) tak, aby obžalovaný od doručení předvolání měl alespoň lhůtu pěti pracovních dnů k přípravě. Tuto lhůtu lze u obžalovaného zkrátit jen tehdy, jestliže se k hlavnímu líčení dostaví a o jeho provedení výslovně žádá. Uvedenou lhůtu pěti pracovních dnů podle uznávané soudní praxe není třeba dodržet v případě odročení hlavního líčení, avšak pouze za předpokladu, že se podstatně nezměnila procesní situace (nebo že z jiných důvodů nepovažuje soud zachování lhůty za nezbytné). Po zrušení rozsudku krajským soudem je třeba bezpodmínečně při novém nařízení hlavního líčení uvedenou lhůtu dodržet. Rozhodnutím o odvolání totiž nastala nová procesní situace, která vyžaduje od předvolávaných, resp. vyrozumívaných osob náležitou přípravu. Ostatně ustanovení § 259 odst. 1 tr. ř. předpokládá vrácení věci soudu prvního stupně soudem odvolacím, jen jestliže je po zrušení napadeného rozsudku nebo jeho části nutno učinit rozhodnutí nové a vadu nelze odstranit ve veřejném zasedání, zejména jsou-li skutková zjištění tak nedostatečná, že je nutno hlavní líčení opakovat nebo provádět rozsáhlé a obtížně proveditelné dokazování. Lhůta pěti pracovních dnů k přípravě však nebyla dodržena při nařízení hlavního líčení po vrácení věci krajským soudem. Okresní soud nové hlavní líčení nařídil dne 23. 9. 2005 na den 12. 10.2005. Obžalovaná však převzala předvolání k tomuto hlavnímu líčení až dne 5. 10. 2005 a na přípravu k novému hlavnímu líčení jí tudíž nezbývala lhůta pěti pracovních dnů. Přesto hlavní líčení dne 12. 10.2005 pokračovalo, aniž bylo zjištěno stanovisko obžalované a aniž se soud zachováním lhůt zabýval (jak vyplývá i ze zvukového záznamu o hlavním líčení).
 
Krajský soud dále vysvětlil, že ze shora uvedených důvodů bylo nezbytné napadený rozsudek v celém rozsahu zrušit.

Autor: Sb.s.r.s.

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů