// Profipravo.cz / Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek 8/2006 10.04.2007

Rc 68/2006

Nejde o kompetenční spor ve smyslu ustanovení § 1 zákona č. 131/2002 Sb., jestliže rozhodnutí, jímž krajský soud odmítl žalobu pro nedostatek své pravomoci, zrušil Nejvyšší správní soud v řízení o kasační stížnosti.

usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb. ze dne 3.11.2005, sp. zn. Konf 29/2005

vytisknout článek


Podáním doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 9.5.2005 navrhl Okresní soud v Olomouci, aby zvláštní senát rozhodl ve sporu o pravomoc podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, který vznikl mezi ním a Krajským soudem v Brně, ve věci vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 26 C 196/2003.

Ze spisu vyplynuly tyto podstatné skutečnosti:

Žalobce podal u Krajského soudu v Brně žalobu proti rozhodnutí Okresního úřadu v P., referátu regionálního rozvoje, ze dne 27.9.2002, jímž Okresní úřad v P. potvrdil rozhodnutí stavebního úřadu Městského úřadu v P. ze dne 1.8.2002, kterým stavební úřad zamítl návrh na zřízení věcného břemene pro stavbu Tranzitní telekomunikační trasy úsek Vyškov - Olomouc.

Krajský soud v Brně žalobu usnesením ze dne 26.2.2003 odmítl s odkazem na ustanovení § 68 písm. b) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s.). Vycházel ze závěru, že správní orgán rozhodl v mezích své zákonné pravomoci v soukromoprávní věci, a poučil žalobce, že může ve lhůtě jednoho měsíce od právní moci usnesení podat žalobu podle ustanovení § 246 o. s. ř. k místně příslušnému okresnímu soudu. Současně poučil účastníky o možnosti podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od doručení usnesení.

Žalobce poté podal u Okresního soudu v Olomouci žalobu ze dne 24.4.2003, jíž se domáhá zrušení označených rozhodnutí Městského úřadu a Okresního úřadu v P. a vrácení věci Krajskému úřadu Olomouckého kraje k dalšímu řízení.

Žalobce podal současně proti usnesení Krajského soudu v Brně ve lhůtě kasační stížnost. Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 8.12.2004 usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 26.2.2003 zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení s odůvodněním, že napadené rozhodnutí Krajského soudu v Brně o odmítnutí žaloby je třeba mít za nezákonné pro nesprávné posouzení právní otázky týkající se právní povahy vyvlastnění, resp. nuceného omezení vlastnického práva zřízením věcného břemene.

Okresní soud v Olomouci podal dne 9.5.2005 výše zmiňovaný návrh na zahájení řízení o kompetenčním sporu, ve kterém uvedl, že je veden, pokud jde o nedostatek jeho věcné příslušnosti, úvahou, že předmětem řízení je otázka nuceného omezení vlastnického práva věcným břemenem zřizovaným správním aktem. Správní orgán tak rozhodoval ve veřejnoprávní a nikoliv soukromoprávní věci, a proto je dána pravomoc správních soudů. Odkázal přitom na rozhodnutí zvláštního senátu ze dne 26.1.2005, sp. zn. Konf 79/2004.

Zvláštní senát se před rozhodováním ve věci samé zabýval podmínkami, za nichž vůbec může věc projednat a o ní rozhodnout. Nato návrh Okresního soudu v Olomouci odmítl.


Z odůvodnění:
 
Z ustanovení § 1 odst. 1 zákona č. 131/2002 Sb. plyne, že stranami kladného nebo záporného kompetenčního sporu jsou buď soudy na straně jedné a orgány moci výkonné, územní, zájmové nebo profesní samosprávy na straně druhé, nebo soudy v občanském soudním řízení na straně jedné a soudy ve správním soudnictví na straně druhé. Podle odst. 2 téhož ustanovení je kompetenčním sporem spor, ve kterém si jedna strana osobuje pravomoc vydat rozhodnutí v totožné věci individuálně určených účastníků, o níž již druhá strana vydala pravomocné rozhodnutí (tj. pozitivní kompetenční spor). Kompetenčním sporem je též spor, ve kterém jeho strany popírají svou pravomoc vydat rozhodnutí v totožné věci individuálně určených účastníků (tj. negativní kompetenční spor).

Okresní soud v Olomouci označil ve svém návrhu jako druhou stranu negativního kompetenčního sporu Krajský spor v Brně a navrhl, aby zvláštní senát rozhodl, že příslušný vydat rozhodnutí ve věci je soud ve správním soudnictví (krajský soud), a současně aby zrušil usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 26.2.2003. Za situace, kdy Krajský soud v Brně popřel svou pravomoc o věci rozhodovat tím, že žalobu odmítl, ale jeho rozhodnutí zrušil v řízení o kasační stížnosti Nejvyšší správní soud, nebyl zde důvod pro postup podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 131/2002 Sb. , které zvláštnímu senátu ukládá zrušit rozhodnutí, jímž strana kompetenčního sporu nesprávně popřela svou pravomoc, a tím zde také nemohl vzniknout kompetenční spor, o němž by mohl rozhodovat zvláštní senát. Proto byl návrh Okresního soudu v Olomouci odmítnut podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. ve spojení s § 4 zákona č. 131/2002 Sb.

Autor: Sb.s.r.s.

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů