// Profipravo.cz / Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek 7/2006 11.01.2007

Rc 57/2006

K řízení ve věcech neplatnosti veřejných dražeb podle ustanovení § 24 nebo § 48 zákona č. 26/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je ve smyslu ustanovení § 88 písm. o) o. s. ř. místně příslušný soud, v jehož obvodu bylo v době podání návrhu na provedení dražby sídlo nebo bydliště navrhovatele napadené veřejné dražby; to platí i tehdy, jestliže se navrhovatel dražby nestal účastníkem řízení.

usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 29.1.2004, sp. zn. 17 Co 9/2004

vytisknout článek


Usnesením ze dne 26.11.2003 vyslovil Okresní soud v Havlíčkově Brodě svou místní nepříslušnost k projednání a rozhodnutí věci a rozhodl, že ji po právní moci usnesení postoupí Obvodnímu soudu pro Prahu 4.

V odůvodnění zejména odkázal na ustanovení § 88 písm. o) o. s. ř. , podle něhož je k projednání věcí veřejných dražeb podle zákona o veřejných dražbách místně příslušným výlučně ten okresní soud, v jehož obvodu bylo v době podání návrhu na provedení dražby sídlo nebo bydliště navrhovatele.

Konstatoval, že den, kdy J. Ť. provedení dražby, o jejíž neplatnost má jít, navrhl (tedy k 5.6.2003), měl žalobce M. D. podle svého čestného prohlášení, seznamu účastníků dražby, živnostenského listu a protokolu o provedení dražby bydliště v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 4.

Proti tomuto rozhodnutí se odvolal žalobce. Navrhl, aby bylo „zrušeno, rozhodnuto, že Okresní soud v Havlíčkově Brodě v dané věci soudem místně příslušným je, a věc vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení“. Mínil, že „navrhovatelem“, zmiňovaným v ustanovení § 88 písm. o) o. s. ř., je třeba rozumět navrhovatele dražby (§ 2 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách), to znamená v daném případě J. Ť., bydlícího v H.

Žalovaný se k odvolání nevyjádřil.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno k tomu oprávněnou osobou (§ 201 o. s. ř.) a včas (§ 204 odst. 1 o. s. ř.), Krajský soud v Hradci Králové v neveřejném zasedání (§ 214 odst. 2 písm. c/ o. s. ř.) napadené usnesení přezkoumal včetně řízení, jež jeho vydání předcházelo, a potvrdil je.


Z odůvodnění:
 
Dospěl k následujícím závěrům:

V interpretaci pravidla zakotveného v § 88 písm. o) o. s. ř. je třeba dát odvolateli za pravdu. Účelem daného ustanovení nepochybně je soustředit spory, týkající se určité dražby, u jediného okresního soudu tak, aby byla zajištěna hospodárnost řízení v nejširším slova smyslu.

Pokud by ale měl být správný výklad podávaný okresním soudem, potom vždy, když ohledně platnosti určité dražby zahájí spory více žalobců v rozhodné době bydlících (majících sídlo) v obvodech soudů, jednalo a rozhodovalo by o osudu jediné dražby více soudů. To jistě nemůže být žádoucí. Navíc není zřejmé, proč by zákonodárce určil příslušným soudem právě ten, v jehož obvodu v určitém okamžiku bydlel (a třeba již nebydlí) nebo měl sídlo (a třeba již nemá) žalobce, a proč vůbec pro daný případ konstituoval výjimku z obecné místní příslušnosti soudů, upravené v ustanoveních §§ 84 a 85 o. s. ř. (podle bydliště, resp. sídla žalovaného v den podání žaloby, viz i § 11 odst. 1 o. s. ř.).

Naopak místní příslušnost určená podle bydliště (sídla) navrhovatele veřejné dražby (srov. § 2 písm. p/ a § 17 odst. 1 zákona č. 26/2000 Sb.) zajišťuje soustředění sporů ohledně určité dražby k jedinému soudu. Kritériem pro určení příslušnosti přitom činí okolnost, která se nejen v čase nemění, ale je tu ještě před konáním dražby (tím umožňuje určit místně příslušný soud i pro ty spory, k nimž o určité dražbě dojde ještě před jejím konáním) a je koneckonců i dobře zjistitelná.

Z účastníky předložených listin vyplývá, že veřejnou dražbu, o určení jejíž neplatnosti má v daném řízení jít, navrhl J. Ť. a že v den návrhu bydlel v H. To je patrné ze smlouvy o provedení dobrovolné dražby, z dražební vyhlášky. Město H. se nachází v obvodu Okresního soudu Pelhřimov. Okresní soud v Havlíčkově Brodě proto není k projednání a rozhodnutí věci místně příslušný. Jeho pochybení v určení, který soud by měl věc projednat a rozhodnout namísto něj, ale není důvodem k tomu, aby věc nakonec rozhodoval on, jak se odvolatel domáhá.

Ve výroku, kterým byla místní nepříslušnost Okresního soudu v Havlíčkově Brodě včas deklarována (§ 105 odst. 1 o. s. ř. ), tedy krajský soud napadené usnesení potvrdil (§ 219 o. s. ř.) a ve výroku o určení místně příslušného soudu (§ 105 odst. 2 o. s. ř.) je změnil tak, že po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena Okresnímu soudu v Pelhřimově (§ 220 odst. 1 o. s. ř.).

Autor: Sb.s.r.s.

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů