// Profipravo.cz / Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek 6/2006 07.11.2006

Rt 33/2006

Opatrovníkem dítěte v řízení ve věcech dětí mladších patnácti let (hlava III zák. č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže) může být jen advokát ustanovený soudem pro mládež podle § 91 odst. 2 citovaného zákona.

Advokát, který byl ustanoven opatrovníkem dítěte podle tohoto ustanovení, se nemůže nechat zastupovat advokátním koncipientem, ale jen jiným advokátem.

usnesení Krajského soudu v Hradci Králové - soudu pro mládež ze dne 12.1.2005, sp. zn. 12 Rodo 5/2004

vytisknout článek


Krajský soud v Hradci Králové - soud pro mládež zrušil k odvolání otce nezletilého K. G. rozsudek Okresního soudu v Hradci Králové - soudu pro mládež ze dne 14.10.2004, sp. zn. ROD 14/2004, ve znění opravného usnesení Okresního soudu v Hradci Králové - soudu pro mládež ze dne 29.10.2004, sp. zn. ROD 14/2004, a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.


Z odůvodnění:
 
Rozsudkem Okresního soudu v Hradci Králové - soudu pro mládež ze dne 14.10.2004, sp. zn. ROD 14/2004, ve znění opravného usnesení Okresního soudu v Hradci Králové - soudu pro mládež ze dne 29.10.2004, sp. zn. ROD 14/2004, bylo rozhodnuto: I. podle § 93 odst. 1 písm. c) zák. č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, byla nezletilému R. G. uložena ochranná výchova, II. žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, III. opatrovníkovi byla přiznána náhrada nákladů řízení před okresním soudem v částce 650 Kč.

Proti tomuto rozsudku podal v zákonné lhůtě odvolání zákonný zástupce nezletilého K. G. V odvolání poukázal na závěry psychologického vyšetření nezletilého a zlepšení jeho chování v Dětském domově H. M. Zdůraznil, že z DVÚ K. nezletilý dříve utíkal kvůli šikanování. V současné době se zlepšilo i výchovné prostředí v rodině nezletilého, což by mohl prokázat výslech otce. Ochrannou výchovu označil za neadekvátní opatření a navrhl, aby krajský soud výrok o jejím uložení zrušil.

Krajský soud v Hradci Králové - soud pro mládež jako soud odvolací z podnětu podaného odvolání přezkoumal napadený rozsudek, aniž bylo třeba nařizovat jednání (§ 214 odst. 2 písm. d/ o. s. ř.), a dospěl k závěru, že dosud nejsou podmínky ani pro potvrzení, ani pro změnu napadeného rozsudku (§ 221 odst. 1 o. s. ř.).

Podle § 91 odst. 2 zák. č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, opatrovníkem dítěte pro řízení ve věcech dětí mladších patnácti let ustanoví soud pro mládež advokáta. Pokud jde o práva a povinnosti takového opatrovníka, je nutno vycházet z obecných ustanovení občanského soudního řádu ( § 96 citovaného zákona). Zastupování advokátem je v obdobných případech ( § 30 odst. 2 , § 31 odst. 2 o. s. ř. ) upraveno v ustanovení § 25 o. s. ř. Advokát je podle § 25 odst. 2 o. s. ř. oprávněn dát se zastupovat jiným advokátem nebo, s výjimkou případů, v nichž je zastoupení advokátem podle občanského soudního řádu povinné, advokátním koncipientem nebo svým zaměstnancem jako dalším zástupcem. Zastupování opatrovníka ustanoveného podle § 91 zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, jiným advokátem je tedy podle platné právní úpravy možné. Není však možné jeho zastupování advokátním koncipientem. Jde totiž o případ, který je nutno chápat s ohledem na odkaz § 96 a znění § 91 odst. 2 zák. č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, jako takový, v němž je zastoupení advokátem povinné podle občanského soudního řádu.

Z obsahu spisu vyplývá, že k zastupování v řízení o návrhu Okresního státního zástupce v Trutnově ze dne 24.6.2004, sp. zn. Zc 208/2004, na uložení opatření dítěti mladšímu patnácti let - nezletilému R. G., vedenému u Okresního soudu v Hradci Králové - soudu pro mládež opatrovníkem nezletilému podle § 91 odst. 2 zák. č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ustanoven Mgr. M. B., advokát AK H. K. Ten následně dne 14.10.2004 zmocnil advokátního koncipienta Mgr. M. R., aby jej zastupoval ve všech občanskoprávních věcech a ve všech věcech trestních, ve kterých má založenu plnou moc, nebo ve kterých byl ustanoven obhájcem, s tím, že jmenovaný je k tomuto účelu oprávněn jej zastupovat při jednotlivých úkonech právní služby a jeho jménem vykonávat všechny úkony s touto činností související. Na základě tohoto zmocnění se potom Mgr. M. R. zúčastnil za ustanoveného opatrovníka Mgr. M. B. jednání před Okresním soudem v Hradci Králové - soudem pro mládež, v němž bylo rozhodnuto napadeným rozsudkem.

Odvolací soud má za to, že soud prvního stupně pochybil, pokud netrval na účasti ustanoveného opatrovníka u jednání a jednání provedl za účasti advokátního koncipienta Mgr. M. R. Zmocnění ze dne 14.10.2004 jmenovaného neopravňovalo k účasti u jednání za ustanoveného opatrovníka nezletilého a soud měl za této situace jednání odročit. Uvedeným nesprávným postupem bylo zkráceno právo nezletilého na řádný soudní proces - byla mu odňata možnost jednat před soudem za účasti ustanoveného opatrovníka. Byť to nebylo v odvolání výslovně namítáno, nelze vyloučit, že zmíněné procesní pochybení by mohlo mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci ( § 212a odst. 5 o. s. ř. ). Ustanovený opatrovník nemohl účinně hájit zájmy nezletilého dítěte, neboť se osobně nevyjádřil ke všem skutečnostem relevantním pro dané řízení.

Proto odvolací soud z podnětu podaného odvolání napadený rozsudek podle § 221 odst. 1 o. s. ř. zrušil a s odkazem na ustanovení § 221 odst. 2 písm. a) o. s. ř. věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení. Po zrušení věci soud prvního stupně provede za osobní účasti ustanoveného opatrovníka znovu řízení podle hlavy III zák. č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, provede dokazování v původním rozsahu (s vyžádáním aktuální zprávy o chování a výchovných poměrech nezletilého), zhodnotí provedené důkazy a ve věci znovu rozhodne (o návrhu státního zástupce i o náhradě nákladů řízení). Rozhodnutí je třeba odůvodnit způsobem uvedeným v § 157 odst. 2 o. s. ř. a soud I. stupně se v něm musí vypořádat i s věcnými námitkami podaného odvolání.

Autor: Sb.s.r.s.

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů