// Profipravo.cz / Z rozhodnutí dalších soudů 30.11.2018

KS: Doručení rozhodnutí bez vyznačení data vhození

Nevyznačí-li doručující orgán datum vhození soudního rozhodnutí doručovaného nikoli do vlastních rukou adresáta na této písemnosti, která je vhozena do schránky adresáta (na obálce, v níž je písemnost do schránky vhozena), pak doručení takové písemnosti vhozením do adresátem užívané schránky nelze považovat za účinné. Účinky doručení nastanou až okamžikem, kdy se adresát s doručovanou písemností seznámí.

podle usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem sp. zn. 14Co 168/2018, ze dne 4. 9. 2018

vytisknout článek


Dotčené předpisy: § 50 o. s. ř.

Kategorie: doručování; zdroj: www.justice.cz 

Z odůvodnění:

1. V záhlaví označeným usnesením okresní soud odmítl jako opožděně podané odvolání povinné proti usnesení téhož soudu ze dne 9. 4. 2018, č. j. 31 EXE 10757/2017-14.

2. Při svém rozhodnutí vycházel okresní soud ze zjištění, že jím odmítnutým odvoláním napadené usnesení bylo doručováno povinné prostřednictvím České pošty na adresu trvalého bydliště, a to s použitím doručenky typu III, dle níž nebyla adresátka zastižena a písemnost byla doručujícím orgánem vložena do domovní nebo jiné adresátkou užívané schránky dne 17. 4. 2018. Žalovaná své odvolání podala u soudu dne 7. 5. 2018.

3. Po právní stránce tato svá skutková zjištění okresní soud posuzoval podle ustanovení § 204 odst. 1 věty prvé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „o. s. ř.“) ve spojení s 208 odst. 1 za použití § 57 odst. 1, 2 a 3 téhož zákona. Přitom dovodil, že usnesení bylo povinné doručeno vhozením do schránky dne 17. 4. 2018, proto patnáctidenní lhůta k odvolání proti němu uplynula dne 2. 5. 2018, a odvolání podané u soudu dne 7. 5. 2018 tudíž bylo podáno po uplynutí zákonné lhůty.

4. O nákladech řízení o odmítnutém odvolání okresní soud nerozhodoval s tím, že o nich rozhodne pověřený soudní exekutor příkazem k úhradě nákladů exekuce.

5. Proti tomuto usnesení podala povinná včasné odvolání, v němž namítala, že usnesení, proti němuž podala napadeným usnesením odmítnuté odvolání, jí bylo vloženo do schránky až o týden později, dne 23. 4. 2018, přičemž na obálce, v níž bylo toto usnesení vhozeno do její schránky, nebylo datum vhození vyznačeno.

6. Oprávněná navrhla potvrzení napadeného usnesení, neboť má za to, že je třeba vycházet z data vložení zásilky do schránky povinné uvedeného na doručence.

7. Jelikož povinná k prokázání svých tvrzení navrhla důkazy, odvolací soud za účelem jejich provedení nařídil jednání, při kterém přezkoumal napadené rozhodnutí i řízení, které jeho vydání předcházelo podle § 212, § 212a o. s. ř., za použití § 52 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „e. ř.“) a § 254 odst. 1 o. s. ř., a to jen z důvodů, které se týkají toho, co bylo řešeno ve výroku nyní projednávaným odvoláním napadeného usnesení (§ 212a odst. 6. o.s.ř. za použití § 52 odst. 1 e. ř. a § 254 odst. 1 o. s. ř.), přičemž odvolání shledal důvodným.

8. Z doručenky od zásilky, v níž bylo povinné doručeno usnesení okresního soudu ze dne 9. 4. 2018, č. j. 31 EXE 10757/2017-14, odvolací soud zjistil, že se jedná o doručenku typ III určenou k doručování zásilek podle § 50 o. s. ř.; tedy zásilek, které nejsou určeny do vlastních rukou adresáta ve smyslu § 49 o. s. ř. Na této doručence je v předtisku prohlášení doručujícího orgánu uvedeno, že protože adresátka nebyla zastižena, byla zásilka (písemnost) vložena do domovní nebo jiné adresátkou užívané schránky dne 17. 4. 2018.

9. Z obálky, v níž byla zásilka obsahující usnesení okresního soudu ze dne 9. 4. 2018, č. j. 31 EXE 10757/2017-14, vhozena do povinnou užívané schránky, odvolací soud zjistil, že se jedná o obálku typ III s oddělenou doručenkou, na jejíž zadní straně není vůbec vyplněno předtištěné pole určené pro prohlášení doručujícího orgánu, tedy ani jeho část s předtiskem: „Zásilka (písemnost) byla vložena do schránky a tím doručena: dne ...“. Datum vložení zásilky do adresátčiny schránky není uveden ani jinde na obálce.

10. Podle § 52 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „e. ř.“) nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro exekuční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu.

11. Podle § 254 odst. 1 věty prvé o. s. ř. se na výkon rozhodnutí se užije ustanovení předcházejících částí, není-li v této části uvedeno jinak.

12. Podle § 50 odst. 1 o. s. ř. nezastihl-li doručující orgán adresáta písemnosti, vhodí písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky; písemnost se považuje za doručenou vhozením do schránky, datum vhození vyznačí doručující orgán na doručence a na písemnosti.

13. Podle § 57 odst. 1 o. s. ř. do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin. Podle odst. 3 téhož ustanovení je lhůta zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit.

14. Jelikož exekuční řád nestanovuje zvláštní pravidla pro doručování písemností, je třeba použít obecných ustanovení občanského soudního řádu (§ 52 odst. 1 e. ř. za použití § 254 odst. 1 o. s. ř.). Usnesení okresního soudu ze dne 9. 4. 2018, č. j. 31 EXE 10757/2017-14, není usnesením, které by podle procesních předpisů bylo třeba doručit do vlastních rukou adresáta. Při jeho doručování prostřednictvím doručujícího orgánu proto byla správně použita obálka typ III., určená k doručování jiných písemností. Postup doručujícího orgánu při doručování takových písemností je upraven ve výše citovaném § 50 odst. 1 o. s. ř.

15. Okresnímu soudu nelze vytknout, že při posuzování otázky, zda povinná své odvolání proti usnesení tohoto soudu ze dne 9. 4. 2018, č. j. 31 EXE 10757/2017-14, podala včas, vycházel z údajů na doručence vyplněné doručujícím orgánem. Vycházeje z data vhození zásilky obsahující toto usnesení do povinnou užívané schránky uvedeného na této doručence pak okresní nutně dospěl k závěru o opožděnosti povinnou podaného odvolání.

16. Tento závěr však lze učinit jen za předpokladu, že šlo o doručení řádné, tj. že při něm byl dodržen zákonný postup. Zákon přitom v citovaném ustanovení § 50 odst. 1 o. s. ř. doručujícímu orgánu výslovně ukládá povinnost vyznačit datum vhození doručované písemnosti nejen na doručence (která se vrací soudu), nýbrž zároveň i „na písemnosti“ která je do schránky adresáta vhozena. K tomu slouží právě předtisk na obálce typ III. ve znění „Zásilka (písemnost) byla vložena do schránky a tím doručena: dne ...“. Toto pravidlo procesního práva není samoúčelné, ale jeho smyslem je vyrozumět adresáta zásilky o tom, který den je považován za den jejího doručení, neboť právě tento den určuje počátek běhu lhůt k podání opravných prostředků proti soudním rozhodnutím. Jak vyplynulo z dokazování před odvolacím soudem, v daném případě doručující orgán datum vhození na doručovanou písemnost (obálku, v níž bylo do povinnou užívané schránky vhozeno usnesení okresního soudu ze dne 9. 4. 2018, č. j. 31 EXE 10757/2017-14) v rozporu s ustanovením § 50 odst. 1 o. s. ř. nevyznačil. Za této situace pak doručení tohoto usnesení vhozením do povinnou užívané schránky nelze považovat za účinné, a proto se ode dne vhození písemnosti do schránky nemůže odvíjet běh odvolací lhůty proti takto doručovanému usnesení. Za den jeho doručení je tak třeba považovat až den, kdy se usnesení dostalo do rukou adresátky (srov. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. 3. 2016, sp. zn. 21 Cdo 5278/2014, dostupné prostřednictvím internetu na stránkách Nejvyššího soudu www.nsoud.cz), a tedy den 23. 4. 2018, když jeho dřívější účinné doručení nelze prokázat jinak (srov. § 50f odst. 5 o. s. ř.). Patnáctidenní odvolací lhůta proti tomuto usnesení (§ 205 odst. 1 o. s. ř. za použití § 52 odst. 1 e. ř. a § 254 odst. 1 o. s. ř.) tudíž počala běžet dne následujícího (§ 57 odst. 1 o. s. ř.), tj. dne 24. 4. 2018 a její poslední den, kdy naposledy mohla povinná proti němu odvolání podat (57 odst. 3 o. s. ř.), připadl na úterý 8. 5. 2018. Odvolání podané povinnou u okresního soudu již dne 7. 5. 2018, tj. ještě před uplynutím této odvolací lhůty, tudíž jako opožděně podané hodnotit nelze.

17. Z uvedených důvodů odvolací soud podle § 220 odst. 1 písm. b) o.s.ř. per analogiam (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 9. 2013, sp. zn. 23 Cdo 251/2012, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. Rc 17/2014) za použití § 52 odst. 1 e. ř. a §254 odst. 1 o. s. ř. napadené usnesení změnil tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

18. O nákladech řízení před soudem prvního stupně ani o nákladech tohoto odvolacího řízení nebylo odvolacím soudem rozhodováno, neboť tímto rozhodnutím odvolacího soudu se řízení o odvolání povinné podaném proti usnesení okresního soudu ze dne ze dne 9. 4. 2018, č. j. 31 EXE 10757/2017-14, nekončí (§ 151 odst. 1 o.s.ř., arg. a contrario, za použití § 224 odst. 1 o.s.ř. § 254 odst. 1 o. s. ř. a § 52 odst. 1 e. ř.).

19. Bude na okresním soudu, aby po právní moci tohoto usnesení pokračoval v řízení o odvolání povinné proti jeho usnesení ze dne 9. 4. 2018, č. j. 31 EXE 10757/2017-14, úkony podle § 209 až 210a o. s. ř.

Autor: KS

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů