// Profipravo.cz / Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek 2/2006 20.06.2006

Rt 8/2006

Jiným podnětem k trestnímu stíhání, od kterého běží lhůta 2 týdnů, v níž musí být skončeno zkrácené přípravné řízení podle § 179b odst. 4 tr. ř. , může být i zjištění policejního orgánu, že jednání, dříve posuzované jako přestupek, vykazuje znaky trestného činu.

usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích sp. zn. 23 To 1067/2004, ze dne 10.2.2004

vytisknout článek


Krajský soud v Českých Budějovicích v trestní řízení obviněného O. D. ke stížnosti státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Prachaticích zrušil usnesení Okresního soudu v Prachaticích ze dne 10.11.2004, sp. zn. 7 T 148/2004, a okresnímu soudu uložil, aby o věci znovu jednal a rozhodl.

Z odůvodnění:
 
Usnesením Okresního soudu v Prachaticích ze dne 10.11.2004, sp. zn. 7 T 148/2004, podle § 314c odst. 1 písm. c) tr. ř. byl odmítnut návrh na potrestání státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Prachaticích ze dne 3.11.2004, sp. zn. 0 Zk 95/2004.

Rozhodl tak s odůvodněním, že při svém rozhodování vycházel ze znění § 179a odst. 1 tr. ř. a § 179b odst. 4 tr. ř. , podle něhož musí být zkrácené přípravné řízení skončeno nejpozději do dvou týdnů ode dne, kdy policejní orgán obdržel trestní oznámení nebo jiný podnět k trestnímu stíhání.

Podle názoru okresního soudu neskončily orgány policie zkrácené přípravné řízení v této lhůtě, neboť v trestním spisu je založen úřední záznam, z něhož je patrno, že 1.10.2004 byl podezřelý O. D. přistižen při tom, jak pod vlivem alkoholu řídí motorové vozidlo. Spis se zprávou o výsledku zkráceného přípravného řízení byl Okresnímu státnímu zastupitelství v Prachaticích předložen 2.11.2004, následující den byl soudu doručen návrh na potrestání. Okresní soud má za to, že lhůta podle § 179b odst. 4 tr. ř. uplynula dnem 14.10.2004, a nebyla tedy dodržena jedna z podmínek zkráceného přípravného řízení.

Proti tomuto usnesení podal řádně a včas stížnost státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Prachaticích. Poukázal na to, že věc byla původně kvalifikována jako přestupek proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Dne 29.10.2004 zjistil policejní orgán podezření z trestného činu opilství podle § 201 písm. b) tr. zák. na základě vyžádané evidenční karty řidiče od Městského úřadu v P., kde bylo zjištěno postižení O. D. pro přestupek ze dne 18.12.2003. Teprve na základě této skutečnosti téhož dne 29.10.2004 zahájil policejní orgán podle § 158 odst. 3 tr. ř. úkony trestního řízení. Spisový materiál byl předán Okresnímu státnímu zastupitelství v Prachaticích dne 2.11.2004 a následující den byl doručen Okresnímu soudu v Prachaticích návrh na potrestání. Lhůta pro konání zkráceného přípravného řízení tedy byla dodržena. Závěrem navrhl, aby napadené usnesení bylo zrušeno a ve věci bylo okresnímu soudu přikázáno, aby dále jednal a rozhodl.

K podané stížnosti Krajský soud v Českých Budějovicích podle § 147 odst. 1 písm. a), b) tr. ř. přezkoumal správnost výroku napadeného usnesení i řízení jemu předcházející. Stížnost shledal důvodnou.

Podle § 179b odst. 4 tr. ř. zkrácené přípravné řízení musí být skončeno nejpozději do dvou týdnů ode dne, kdy policejní orgán obdržel trestní oznámení nebo jiný podnět k trestnímu stíhání.

Takovým podnětem je i doručení pokynu státního zástupce ke konání zkráceného přípravného řízení, může jím být i den vydání záznamu o zahájení úkonů trestního řízení policejním orgánem (§ 158 odst. 3, věta první, tr. ř.), případně pojmenovaného jako záznam o zahájení úkonů zkráceného přípravného řízení, což zákon nevylučuje. Tato lhůta končí podáním návrhu na potrestání soudu nebo jiným rozhodnutím podle § 179c odst. 1, odst. 2 písm. b) až f) , nebo § 179e, věty za středníkem, tr. ř. nebo opatřením podle § 179c odst. 3, § 179e, věty za středníkem, tr. ř. § 179f odst. 2 písm. b) a c) tr. ř. , nebo marným uplynutím lhůty deseti dnů, o niž nejvýše lze prodloužit zkrácené přípravné řízení (§ 179f odst. 2 písm. a/ tr. ř.).

Z obsahu trestního spisu vyplývá, že skutek, který je specifikován v návrhu na potrestání, byl skutečně prošetřován jako přestupek proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Teprve dne 29.10.2004 obdržel policejní orgán Policie ČR, Obvodní oddělení V., výpis z evidenční karty řidiče obviněného O. D., ačkoliv tento byl vyhotoven již 6.10.2004. To je zřejmé z podacího razítka na původním dopisu Městského úřadu v P. Tato skutečnost byla jiným podnětem k trestnímu stíhání, neboť z výpisu z evidenční karty řidiče je zřejmé, že 18.12.2003 byl O. D. postižen rozhodnutím Městského úřadu v P. pokutou uloženou ve správním řízení ve výši 5000 Kč za jízdu motorovým vozidlem dne 16.10.2003 pod vlivem alkoholu. Lhůta dvou týdnů podle § 179b odst. 4 tr. ř. skončila tedy až 12.11.2004, neboť jde o lhůtu stanovenou podle týdnů podle § 60 odst. 2 tr. ř.
 
Z výše uvedeného vyplývá, že návrh na potrestání obviněného O. D. byl k Okresnímu soudu v Prachaticích podán 3.11.2004, tedy včas ve lhůtě podle § 179b odst. 4 tr. ř.

Ze shora rozvedených důvodů odvolací soud ke stížnosti státního zástupce napadené usnesení v celém rozsahu zrušil a okresnímu soudu uložil, aby ve věci znovu jednal a rozhodl.

Autor: -pkr- (zdroj: NS ČR)

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů