// Profipravo.cz / Přistoupení, záměna účastníků 23.09.2021

Osvědčení existence subjektu vstupujícího do řízení

Je-li základním předpokladem účasti subjektu v soudním řízení jeho způsobilost být účastníkem řízení, tedy mít práva a povinnosti, pak jeho vstup do řízení na místo žalobce může být soudem podle § 107a odst. 2 o. s. ř. za splnění tam uvedených podmínek připuštěn pouze tehdy, jestliže ten, kdo má do řízení vstoupit, má způsobilost být účastníkem řízení, a to v okamžiku rozhodování soudu. Způsobilost být účastníkem řízení je totiž procesní podmínkou, kterou soud zkoumá z úřední povinnosti a jejíž nedostatek jinak vždy vede k zastavení řízení.

Navrhuje-li žalobce, aby na jeho místo do řízení vstoupil nabyvatel práva, o něž v řízení jde, je povinen osvědčit splnění podmínek § 107a o. s. ř., včetně existence subjektu, který má do řízení vstoupit. To, jakým způsobem má být v tom kterém případě právní subjektivita osvědčena, závisí na právní formě subjektu, jenž má do řízení vstoupit. V případě právnické osoby je nepochybně dokladem její existence aktuální výpis z veřejného rejstříku, neboť listiny osvědčující existenci takové osoby v minulosti nemusí mít vypovídací hodnotu ve vztahu k době, kdy soud rozhoduje. Jde-li o zahraniční právnickou osobu, musí být doklad o její existenci předložen v českém jazyce.

podle usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 25 Cdo 1226/2021, ze dne 8. 6. 2021

vytisknout článek


Dotčené předpisy: § 107a o. s. ř.

Kategorie: přistoupení, záměna účastníků; zdroj: www.nsoud.cz 

Z odůvodnění:

Krajský soud v Praze v rámci řízení o odvolání žalobce proti zamítavému rozsudku Okresního soudu v Příbrami ze dne 15. 10. 2019, č. j. 7 C 188/2017-222, usnesením ze dne 30. 9. 2020, č. j. 25 Co 7/2020-277, zamítl návrh, aby do řízení na místo dosavadního žalobce vstoupila společnost SPML COMPANY LTD., se sídlem 27 Old Gloucester Street, London, United Kingdom, WC1N 3AX, neboť žalobce neprokázal, že společnost existuje. Listiny předložené žalobcem (výpis z veřejného rejstříku ohledně společnosti SILBEC, s. r. o., jejímž má být zmíněná zahraniční společnost společníkem a která naposledy založila do rejstříku účetní závěrku za rok 2014, či notářský zápis o změnách ve společnosti SILBEC s. r. o.) nepovažoval soud za dostatečné a žalobce ani na výzvu soudu nepředložil aktuální výpis z veřejného rejstříku, který by osvědčoval existenci společnosti, jejíž vstup do řízení byl navrhován, v době rozhodování soudu.

Žalobce napadl usnesení krajského soudu dovoláním s odůvodněním, že spočívá na nesprávném právním posouzení otázky procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, a to otázky potřebného rozsahu nezbytných podkladů pro posouzení existence osoby, která má vstoupit na dosavadní místo žalobce, popř. je tato otázka doposud dovolacím soudem neřešena.

Žalovaný navrhl odmítnutí, případně zamítnutí dovolání a vyjádřil názor, že návrhem podle § 107a odst. 1 o. s. ř. se žalobce pokouší zneužít procesní úpravu a dosáhnout toho, aby v případě svého neúspěchu nemusel nést náklady řízení.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou – účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o. s. ř.) zastoupeným advokátem ve smyslu § 241 o. s. ř., je podle § 238a o. s. ř. přípustné, ale není důvodné.

Je-li základním předpokladem účasti subjektu v soudním řízení jeho způsobilost být účastníkem řízení, tedy mít práva a povinnosti (§ 19 o. s. ř.), pak jeho vstup do řízení na místo žalobce může být soudem podle § 107a odst. 2 o. s. ř. za splnění tam uvedených podmínek připuštěn pouze tehdy, jestliže ten, kdo má do řízení vstoupit, má způsobilost být účastníkem řízení, a to v okamžiku rozhodování soudu. Způsobilost být účastníkem řízení je totiž procesní podmínkou, kterou soud zkoumá z úřední povinnosti a jejíž nedostatek jinak vždy vede k zastavení řízení (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 10. 2009, sp. zn. 21 Cdo 4184/2008, a nález Ústavního soudu České republiky ze dne 29. 6. 1995, sp. zn. III. ÚS 74/94). Vstup procesně nezpůsobilého účastníka do řízení nelze připustit. Navrhuje-li žalobce, aby na jeho místo do řízení vstoupil nabyvatel práva, o něž v řízení jde, je povinen osvědčit splnění podmínek § 107a o. s. ř., včetně existence subjektu, který má do řízení vstoupit. To, jakým způsobem má být v tom kterém případě právní subjektivita osvědčena, závisí na právní formě subjektu, jenž má do řízení vstoupit. V případě právnické osoby je nepochybně dokladem její existence aktuální výpis z veřejného rejstříku, neboť listiny osvědčující existenci takové osoby v minulosti nemusí mít vypovídací hodnotu ve vztahu k době, kdy soud rozhoduje. Jde-li o zahraniční právnickou osobu, musí být doklad o její existenci předložen v českém jazyce.

Odvolací soud své zamítavé rozhodnutí založil na skutečnosti, že existence subjektu, jehož vstup do řízení žalobce navrhl, nebyla v řízení aktuálním výpisem z veřejného rejstříku prokázána, a to ani poté, co byl žalobce k jejímu prokázání vyzván odvolacím soudem. Za tohoto stavu nelze odvolacímu soudu vytknout nesprávnost právního závěru, že nebyla splněna základní podmínka pro připuštění záměny účastníků podle § 107a odst. 1 o. s. ř., totiž osvědčení existence subjektu, jenž má na místo původního žalobce do řízení nastoupit. Na tomto závěru nemůže nic změnit ani předložení listin, jež mají osvědčovat jeho existenci, spolu s dovoláním, neboť pro dovolací soud je rozhodující stav v době vydání napadeného rozhodnutí a v dovolání tudíž nelze uplatnit nové důkazy (§ 243f odst.1 a § 241a odst. 6 o. s. ř.).

Nejvyšší soud proto zamítl dovolání žalobce jako nedůvodné podle § 243d odst. 1 písm. a) o. s. ř.

Tímto rozhodnutím se řízení nekončí; o náhradě případných nákladů tohoto dovolacího řízení bude rozhodnuto v konečném rozhodnutí (§ 243b, § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Autor: -mha-

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů