// Profipravo.cz / Články a komentáře 05.09.2022

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (35/2022)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


30. 8. 2022

částka 119; č. 260-261; PDF 96 KB 

260/2022 Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

261/2022 Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, přijatému Parlamentem dne 27. července 2022 a vrácenému prezidentem republiky dne 8. srpna 2022 


31. 8. 2022

částka 111; č. 240-242; PDF 303 KB 

240/2022 Zákon, kterým se mění zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

241/2022 Zákon, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů 

242/2022 Zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek) 


částka 112; č. 243-245; PDF 398 KB 

243/2022 Zákon o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí

244/2022 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí 

245/2022 Zákon, kterým se mění zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů 


částka 113; č. 246-248; PDF 311 KB 

246/2022 Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

247/2022 Zákon, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

248/2022 Zákon, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů 


částka 114; č. 249; PDF 28 MB 

249/2022 Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů 


částka 115; č. 250; PDF 95 KB 

250/2022 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů 


částka 116; č. 251-253; PDF 321 KB 

251/2022 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. a vyhlášky č. 159/2016 Sb. 

252/2022 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 2/2019 Sb., o evidenci krytých bloků 

253/2022 Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 


částka 117; č. 254; PDF 2 MB 

254/2022 Nález Ústavního soudu ze dne 28. června 2022 sp. zn. Pl. ÚS 104/20 ve věci návrhu na zrušení § 108 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů 


částka 118; č. 255-259; PDF 101 KB 

255/2022 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým) 

256/2022 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů /nařízení o úpravě náhrady/ 

257/2022 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých 

258/2022 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů 

259/2022 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 465/2012 Sb., o způsobu vedení oddělené evidence nákladů a výnosů držitele poštovní licence, ve znění vyhlášky č. 404/2017 Sb. 

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 246/2022 Sb. 


částka 120; č. 262-263; PDF 295 KB 

262/2022 Nařízení vlády o příspěvku na úhradu nákladů za energie 

263/2022 Nařízení vlády o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo 


částka 121; č. 264; PDF 162 KB 

264/2022 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů 

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů