// Profipravo.cz / Články a komentáře 13.12.2021

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (49/2021)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


6. 12. 2021

částka 206; č. 459; PDF 88 KB 

459/2021 Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření 


8. 12. 2021

částka 195; č. 437; PDF 267 MB 

437/2021 Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky o formulářových podáních při správě daní 


částka 198; č. 440; PDF 24 MB 

440/2021 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů


částka 199; č. 441-444; PDF 827 KB 

441/2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 

442/2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů 

443/2021 Nález Ústavního soudu ze dne 19. října 2021 sp. zn. Pl. ÚS 17/21 ve věci návrhu na zrušení § 9 odst. 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů 

444/2021 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru Ministerstva financí č. 02/VODA/2022, kterým se mění výměr Ministerstva financí č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací 


částka 200; č. 445-446; PDF 473 KB 

445/2021 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech 

446/2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů 


částka 201; č. 447-448; PDF 2 MB 

447/2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění vyhlášky č. 256/2020 Sb. 

448/2021 Nález Ústavního soudu ze dne 2. listopadu 2021 sp. zn. Pl. ÚS 15/18 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 


10. 12. 2021

částka 202; č. 449-450; PDF 5 MB 

449/2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí 

450/2021 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně 


částka 203; č. 451-454; PDF 4 MB 

451/2021 Vyhláška o ochraně druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči 

452/2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav 

453/2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů 

454/2021 Vyhláška o stanovení druhů živočichů vyžadujících regulaci 


částka 204; č. 455-456; PDF 38 MB 

455/2021 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů 

456/2021 Vyhláška o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa 


částka 205; č. 457-458; PDF 172 KB 

457/2021 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých 

458/2021 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách, ve znění nařízení vlády č. 514/2020 Sb. 


částka 207; č. 460-461; PDF 7 MB 

460/2021 Vyhláška o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva 

461/2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 122/2015 Sb., o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky (o policejním označení), ve znění vyhlášky č. 362/2019 Sb. 


částka 208; č. 462-463; PDF 505 KB 

462/2021 Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2022 

463/2021 Vyhláška o bližších podmínkách provádění klinického hodnocení humánních léčivých přípravků 


částka 209; č. 464-466; PDF 99 KB 

464/2021 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 1/2021 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí

465/2021 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 248/2007 Sb., o oceněních v oblasti zdravotnictví, udělovaných Ministerstvem zdravotnictví 

466/2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů