// Profipravo.cz / Články a komentáře 03.08.2020

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (31/2020)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


29. 7. 2020

částka 132; č. 326-327; PDF 2 MB 

326/2020 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, ve znění nařízení vlády č. 450/2011 Sb. 

327/2020 Nález Ústavního soudu ze dne 30. června 2020 sp. zn. Pl. ÚS 40/18 ve věci návrhu na zrušení § 96 odst. 6 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 296/2017 Sb. 


31. 7. 2020

částka 133; č. 328-330; PDF 7 MB 

328/2020 Vyhláška o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech 

329/2020 Vyhláška o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy 

330/2020 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 05/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů