// Profipravo.cz / Články a komentáře 08.02.2020

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (5/2020)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


27. 1. 2020

částka 8; č. 17-18; PDF 510 KB  

17/2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění pozdějších předpisů  

18/2020 Vyhláška o požadavcích na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta 


částka 9; č. 19-22; PDF 731 KB  

19/2020 Nařízení vlády o stanovení jednotkové výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody 

20/2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o krmivech 

21/2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, ve znění pozdějších předpisů 

22/2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech, ve znění pozdějších předpisů 
 

částka 10; č. 23-24; PDF 92 KB  

23/2020 Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky 

24/2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb., ve znění vyhlášky č. 274/2018 Sb. 
 

31. 1. 2020

částka 11; č. 25-26 PDF; 1 MB  

25/2020 Vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování veterinární péče 

26/2020 Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a dalších států a institucí a orgánů, které je vydávají

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů