// Profipravo.cz / Články a komentáře 01.07.2019

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (26/2019)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


27. 6. 2019

částka 63; č. 148; PDF 305 KB  

148/2019 Nařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh a o změně nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů  


částka 64; č. 149-155; PDF 1 MB  

149/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů 

150/2019 Vyhláška o hlášení bezpečnostních a provozních rizik v oblasti platebního styku 

151/2019 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí zahájení vydávání československých platidel 

152/2019 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 600. výročí první pražské defenestrace 

153/2019 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM) 

154/2019 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 

155/2019 Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2018 


částka 65; č. 156; PDF 105 KB  

156/2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění nařízení vlády č. 429/2016 Sb. 
 

částka 66; č. 157-158; PDF 247 KB  

157/2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky 

158/2019 Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců 


částka 67; č. 159; PDF 118 KB  

159/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů 


částka 68; č. 160; PDF 3 MB  

160/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění vyhlášky č. 124/2018 Sb. 


částka 69; č. 161; PDF 3 MB  

161/2019 Nález Ústavního soudu ze dne 14. května 2019 sp. zn. Pl. ÚS 45/17 ve věci návrhu na zrušení § 97 odst. 3 a 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, § 88a zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, § 68 odst. 2 a § 71 písm. a) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, a vyhlášky č. 357/2012 Sb., o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů 


částka 70; č. 162; PDF 86 KB  

162/2019 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů