// Profipravo.cz / Články a komentáře 02.07.2018

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (25/2018)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


21. 6. 2018

částka 57; č. 114-116; PDF 3 MB 

114/2018  Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)

115/2018  Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2017

116/2018  Nález Ústavního soudu ze dne 16. května 2018 sp. zn. Pl. ÚS 15/16 ve věci návrhu na zrušení § 10 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a na vyslovení protiústavnosti § 125f odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění účinném do 30. června 2017
 

částka 58; č. 117-118; PDF 103 KB 

117/2018  Vyhláška o zkušebním řádu aprobační zkoušky

118/2018  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů)
 

částka 59; č. 119-121; PDF 895 KB 

119/2018  Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 390/2017 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích    

120/2018  Vyhláška o stanovení formulářů žádosti o určení advokáta a formuláře podnětu k poskytnutí jednorázové právní porady    

121/2018  Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů    
 

částka 60; č. 122; PDF 1 MB 

122/2018  Vyhláška o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb   


částka 61; č. 123; PDF 38 MB 

123/2018  Nařízení vlády o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí    
 

22. 6. 2018

částka 62; č. 124; PDF 336 KB 

124/2018  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky    
 

částka 63; č. 125; PDF 1 MB 

125/2018  Vyhláška o informacích uváděných ve zdravotně pojistném plánu a výhledu a o způsobu jejich předkládání zdravotními pojišťovnami    
 

částka 64; č. 126; PDF 208 KB 

126/2018  Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů