// Profipravo.cz / Obnova řízení 01.02.2012

KS: Důvod k povolení obnovy civilního řízení

Není důvodem obnovy, pokud trestní rozsudky, kterými byl civilní soud vázán v původním řízení, byly zrušeny v dovolacím řízení, neboť v dovolacím řízení nebylo rozhodnuto věcně. Usnesení dovolacího soudu žádným způsobem skutkový stav věci v původním řízení, o jehož obnovu se jedná, nemění a nejedná se o rozhodnutí, které by mohlo pro žalované přivodit příznivější rozhodnutí ve věci.

podle usnesení Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 8Co 286/2011, ze dne 18. 8. 2011

vytisknout článek


Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Jarmily Kolářové a soudkyň Mgr. Jarmily Úředníčkové a JUDr. Šárky Neuwirthové v právní věci žalobce Ing. J. B., nar. X, bytem P., ulice X, zastoupeného JUDr. Michalem Kačmaříkem, advokátem se sídlem Ostrava 1, Poštovní 2, proti žalovaným a) K. J., nar. X, bytem H. T., b) A. P., nar. X, bytem H. T., c) J. P., nar. X, bytem H. T., všem zastoupeným JUDr. Irenou Šebestovou, advokátkou se sídlem Frýdek-Místek, T.G. Masaryka 602, o obnovu řízení, vedeného u Okresního soudu v Karviné - pobočky v Havířově pod sp. zn. 109C 299/2004, k odvolání žalovaných proti rozsudku Okresního soudu v Karviné, pobočky v Havířově ze dne 24.3.2011, č.j. 109C 89/2008-278,
t a k t o :

I. Rozsudek okresního soudu se potvrzuje.

II. Žalovaní jsou povinni zaplatit žalobci na náhradě nákladů odvolacího řízení částku 9.120,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám jeho právního zástupce.

O d ů v o d n ě n í :

Napadeným rozsudkem okresní soud zamítl návrh na obnovu řízení vedeného u Okresního soudu v Karviné- pobočky v Havířově pod sp. zn. 109C 299/2004 (výrok I.) a žalovaným a), b), c) uložil povinnost zaplatit žalobci na nákladech řízení částku 9.480,- Kč do tří dnů od právní moci rozhodnutí k rukám jeho zástupce.

Okresní soud poté, co konstatoval, že v daném případě byly dány formální předpoklady k projednání žaloby na obnovu řízení a byly dodrženy lhůty k podání žaloby dle ust. § 233 o.s.ř., učinil závěr, že důvody pro povolení návrhu na obnovu řízení nejsou dány, neboť neexistují žádné nové skutečnosti ani důkazy, které nemohly být provedeny v původním řízení a které by pro žalované mohly přivodit příznivější rozhodnutí ve věci. K námitce žalobců, že měl soud rozhodnout o obnově řízení v době, kdy bylo vydáno zrušující usnesení Nejvyššího soudu ČR v trestní věci proti žalovaným a že k tomuto datu byl dán důvod k obnově řízení, aniž bylo trestní řízení skončeno pravomocným rozhodnutím, okresní soud uvedl, že toto nelze akceptovat, neboť se nejednalo o konečné rozhodnutí v trestní věci. Odkazovali-li žalovaní pouze na stav, kdy na krátkou dobu nebylo o jejich vině rozhodnuto, pak tato skutečnost důvod obnovy řízení nezakládá. Okresní soud rovněž podotkl, že žalobci navrhovali povolit obnovu řízení vedeného u Okresního soudu v Karviné- pobočka v Havířově pod sp. zn. 109C 299/2004, nikoliv ovšem ve spojení s potvrzujícím rozsudkem Krajského soudu v Ostravě a dovodil, že v takovém případě rozhodnutí soudu I. stupně samostatně nebylo možno napadnout.

Proti tomuto rozhodnutí podali žalovaní včasné odvolání a navrhli, aby odvolací soud rozhodnutí okresního soudu změnil a jejich návrhu vyhověl. Žalovaní namítali, že v původním řízení nemohli použít usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 20.9.2007 ve věci sp. zn. 5Tdo 851/2007, jímž bylo zrušeno usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 5.2.2007 ve věci sp. zn. 5To 21/2007. Dle názoru žalovaných z obsahu uvedeného usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 20.9.2007 je nepochybné, že bylo třeba pohlížet na žalované jako na osoby zcela nevinné a toto rozhodnutí jim zcela evidentně mohlo přivodit příznivější rozhodnutí ve věci sp. zn. 109C 299/2004, neboť okresní soud v této věci byl vázán nejen rozsudkem Okresního soudu v Karviné ze dne 4.8.2006 č.j. 3T 80/2005, a to ve spojení s usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 5.2.2007 č.j. 5To 21/2007, které ovšem bylo již výše zmíněným usnesením Nejvyššího soudu ze dne 20.9.2007 zrušeno. Žalovaní dále uvedli, že Okresní soud v Karviné - pobočka v Havířově ve svém rozhodnutí ze dne 31.5.2007 č.j. 109C 299/2004-90 konstatoval, že přihlédl k rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě v trestní věci vedené u Okresního soudu v Karviné - pobočky v Havířově pod sp. zn. 3T 80/2005, kdy byl vázán výrokem o vině žalovaných a že v trestním řízení naplnilo chování žalovaných 1) až 3) v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitostem a smlouvy o věcném břemenu skutkovou podstatu trestného činu poškozování věřitele a pomoci k tomuto trestnému činu.

Žalobce v písemném vyjádření k odvolání navrhl potvrzení napadeného rozhodnutí a uvedl, že žalovanými tvrzené rozhodnutí, a to usnesení Nejvyššího soudu ČR z 20.9.2007 č.j. 5Tdo 21/2007 není rozhodnutím, které by mohlo přivodit pro ně příznivější rozhodnutí ve věci, a poukázal na to, že trestní odsouzení žalovaných nebylo jediným důvodem, proč bylo vyhověno žalobě na určení vlastnického práva k nemovitostem, a že žalovaní zcela ignorují skutečnost, že nedošlo k tomu, že by byly obžaloby zproštěni.

Krajský soud z podnětu včasného odvolání žalovaných přezkoumal napadené rozhodnutí okresního soudu, jakož i řízení které mu předcházelo, a dospěl k závěru, že odvolání žalovaných není důvodné.

Odvolací soud především konstatuje, že okresní soud v rozporu s ust. § 235e odst. 1 o.s.ř. rozhodl o žalobě o obnovu řízení rozsudkem, ačkoliv měl správně rozhodnout usnesením. Nesprávná forma rozhodnutí je vadou v řízení, která ovšem nemohla mít vliv na správnost napadeného rozhodnutí.

Podle ust. § 228 odst. 1 písm. a) o.s.ř., žalobou na obnovu řízení účastník může napadnout pravomocný rozsudek nebo pravomocné usnesení, kterým bylo rozhodnuto ve věci samé, jsou-li tu skutečnosti, rozhodnutí nebo důkazy, které bez své viny nemohl použít v původním řízení před soudem I. stupně nebo za podmínek uvedených v ust. § 205a a § 211a též před odvolacím soudem, pokud mohou přivodit pro něho příznivější rozhodnutí ve věci.

Odvolací soud ve shodě s okresním soudem konstatuje, že v dané věci byly splněny formální předpoklady k projednání žaloby na obnovu řízení a byly dodrženy subjektivní a objektivní lhůty k podání žaloby podle § 233 o.s.ř. Na rozdíl od okresního soudu má odvolací soud za to, že žalobou na obnovu řízení žalovaní napadli jak rozhodnutí soudu I. stupně, tak i rozhodnutí odvolacího soudu, což vyplývá z části II. odůvodnění jejich žaloby i navrhovaného petitu.

V projednávané věci je nutno vyjít z toho, že žaloba na obnovu řízení je mimořádným opravným prostředkem sloužícím ke zjednání nápravy ve skutkovém stavu věci, který nemohl být v původním řízení náležitě zjištěn. Rozhodnutím co by důvodem obnovy řízení dle § 228 odst. 1 písm. a) o.s.ř. míní zákon rozhodnutí o předběžných otázkách ve smyslu ust. 135 odst. 1 a odst. 2 o.s.ř. Jedná se tedy o situace, kdy příslušný orgán rozhodl odlišně o předběžné otázce, jestliže byl soud předchozím rozhodnutím vázán ve smyslu § 135 odst. 1 o.s.ř. či z dřívějšího rozhodnutí vycházel dle § 135 odst. 2 o.s.ř., anebo jestliže posoudil předběžnou otázku sám a poté bylo zjištěno, že příslušný orgán rozhodl o předběžné otázce jinak. Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 20.9.2007 č.j. 5Tdo 851/2007-426, jímž bylo zrušeno usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 5.2.2007 sp. zn. 5To 21/2007 jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 3T 80/2005 a byla jím zrušena také další rozhodnutí na zrušené usnesení obsahově navazující a Krajskému soudu v Ostravě bylo přikázáno, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl, není rozhodnutím, které by jako důvod obnovy řízení předjímalo ust. § 228 odst. 1 písm. a) o.s.ř., neboť jím nebylo rozhodnuto věcně. Uvedené usnesení žádným způsobem skutkový stav věci v původním řízení, o jehož obnovu se jedná, nemění a nejedná se o rozhodnutí, které by mohlo pro žalované přivodit příznivější rozhodnutí ve věci.

Závěr okresního soudu, že důvod pro povolení obnovy řízení podle § 228 o.s.ř. není dán, je s ohledem na výše uvedené, správný.

Odvolací soud proto rozsudek okresního soudu dle ust. § 219 o.s.ř. potvrdil včetně správného výroku o náhradě nákladů řízení.

Výrok o náhradě nákladů odvolacího řízení je odůvodněn ust. § 224 odst. 1 o.s.ř. v návaznosti na ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. Odvolací soud procesně neúspěšným žalovaným uložil povinnost zaplatit žalobci náklady odvolacího řízení, a to ve výši 9.120,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení podle § 160 odst. 1 o.s.ř. k rukám právního zástupce žalobce podle § 149 odst. 1 o.s.ř. Náklady odvolacího řízení sestávají z paušální odměny advokáta ve výši 7.000,- Kč podle § 10 odst. 1 vyhl. č. 484/2000 Sb. v platném znění, dvou režijních paušálů po 300,- Kč podle § 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb. v platném znění a 20% DPH ve výši 1.520,-Kč dle ust. § 137 odst. 3 o.s.ř. , když právní zástupce žalobce doložil , že je plátcem daně.

Autor: -mha-

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů