// Profipravo.cz / Monitoring 02.04.2023

Zničení nebezpečné věci v přípravném řízení

Ústavní soud k likvidaci zajištěného konopí: Zničení nebezpečné věci v přípravném řízení nesmí být projevem libovůle

vytisknout článek


IV. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jaroslav  Fenyk) zrušil usnesení Okresního soudu v Příbrami ze dne 10. 5. 2022 č. j. 2 Nt 2302/2022-14 a usnesení státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Příbrami ze dne 8. 4. 2022 č. j. 3 ZN 25/2021-62, protože jimi byla porušena práva stěžovatele na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a na ochranu vlastnictví podle čl. 11 odst. 1 Listiny. Ve zbytku (vůči druhému stěžovateli) stížnost odmítl pro předčasnost.

Vůči stěžovateli a další osobě, jako podezřelým, bylo vedeno trestní řízení pro podezření ze spáchání přečinu nedovoleného pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku (dle § 285 odst. 1 trestního zákoníku). V rámci domovních prohlídek nemovitostí užívaných podezřelými byly jako stopy zajištěny rostlinné materiály – konopí. Státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Příbrami rozhodla usnesením podle § 81b odst. 1 trestního řádu o zničení věcí (konopí). Proti usnesení státní zástupkyně podal stěžovatel stížnost. Okresní soud v Příbrami stížnost jako nedůvodnou zamítl. Dospěl k závěru, že rozhodnutí státní zástupkyně je zcela bez závad. Ztotožnil se přitom s jejím závěrem, že s ohledem na možnou kontaminaci plísněmi představuje zajištěné konopí velké riziko pro zdraví lidí. Navíc jde o psychotropní a omamnou látku včetně obalů, která již není potřeba k provedení důkazu, protože již byla odborné zkoumána.

Stěžovatel v ústavní stížnosti namítal, že napadená rozhodnutí byla založena na chybných závěrech, že zajištěné konopí ohrožuje bezpečnost lidí výskytem plísní, které mohou vyvolat alergické reakce (v nejhorším případě i rakovinné onemocnění), a že zajištěné konopí je psychotropní a omamnou látkou včetně obalů.

Ústavní soud stížnosti stěžovatele vyhověl a napadená rozhodnutí zrušil. V projednávaném případě totiž nebyly splněny předpoklady pro rozhodnutí o zničení věcí podle § 81b trestního řádu. Podle uvedeného ustanovení, zjednodušeně řečeno, byla-li odňata určitá věc, která ohrožuje bezpečnost lidí nebo majetku, byl  z ní odebrán přiměřený vzorek a pokud věc již není třeba uchovávat k provedení důkazu, lze již v průběhu trestního řízení rozhodnout o jejím zničení.

Orgány činné v trestním řízení (dále „OČTŘ“) v projednávané věci rozhodly v přípravném řízení o zničení věci, která však není v zákoně výslovně uvedena (není uvedena v demonstrativním výčtu § 81b trestního řádu). Pokud za této situace nedojde na základě dokazování přímo a jednoznačně k prokázání, že věc sama o sobě představuje nebezpečí pro lidi nebo majetek, dojde podle Ústavního soudu k porušení práva na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny. V napadených rozhodnutích byla nebezpečnost věcí podložena jen v obecné rovině tím, že jsou pravděpodobně napadeny plísněmi, aniž by se rozhodnutí konkrétně zabývalo reálným stavem prostor pěstírny. Podle Ústavního soudu tedy šlo ze strany státní zástupkyně o nepodložené tvrzení. Ze zajištěného konopí sice byl odebrán přiměřený vzorek, nebyl však odborně zkoumán za účelem posouzení, zda jde o zdraví a životu nebezpečnou věc.

Ke zničení věci by se dle Ústavního soudu mělo přistupovat zdrženlivě a uváženě. Zničení věci v průběhu trestního řízení totiž představuje zásah do vlastnického práva chráněného podle čl. 11 odst. 1 Listiny. Tento zásah musí OČTŘ poměřovat s cílem, kterého má být zničením dosaženo – opatření totiž představuje nejzazší možné řešení. Nadto slouží zničení věcí pouze k odbřemenění policie ve vztahu k nákladné úschově nebezpečných látek po dobu trestního řízení.

Ústavní soud považoval za významné, že v případě stěžovatele došlo k odložení trestní věci, protože nešlo o rostliny obsahující omamnou nebo psychotropní látku podle aktuální právní úpravy (od 1. 1. 2022 totiž byla zvýšena zákonná hranice účinné látky THC z 0,3 % na 1 %). V době vydání napadených rozhodnutí byla zabavená věc tzv. technickým konopím, s nímž lze zacházet bez povolení. Odůvodnění státní zástupkyně, že zajištěné konopí je psychotropní a omamnou látkou včetně obalů, proto je dán důvod k jeho zničení, tedy zjevně neobstojí a je projevem libovůle. Jelikož konopí bylo nenávratně zničeno a nelze rozhodnout o jeho vrácení či o jeho uložení do úschovy, zrušující nález Ústavního soudu vezmou OČTŘ pouze na vědomí.

Text nálezu Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 1714/22 je dostupný zde (700 KB, PDF).


(zdroj zprávy naleznete zde)

Autor: tisk. zpráva ÚS

Reklama

Jobs