// Profipravo.cz / Monitoring 04.11.2021

Rozdělení pozemku pro účely převodu na oprávněnou osobu

Rozhodnutím soudu lze rozdělit pozemek pro účely převodu náhradního pozemku na oprávněnou osobu podle zákona o půdě

vytisknout článek


Ústavní soud ve svém nálezu sp. zn. II. ÚS 1778/21 ze dne 25. října 2021 na základě stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 12. října 2021 sp. zn. Pl. ÚS-st. 54/21 překonal právní názor vyjádřený v nálezu sp. zn. III. ÚS 3804/19 ze dne 5. 1. 2021 a dospěl k tomuto závěru:

Rozhodnou-li obecné soudy v řízení o nahrazení projevu vůle povinné osoby k bezúplatnému převodu náhradního pozemku na oprávněnou osobu podle § 11a zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (zákona o půdě) na základě k rozsudku přiloženého geometrického plánu, nepostupují ultra vires, nýbrž poskytují ochranu právu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Ke stanovisku uplatnili odlišné stanovisko soudci Jaroslav Fenyk, Josef Fiala, Vladimír Sládeček a Radovan Suchánek.

Text stanoviska Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS-st. 54/21 včetně disentu je dostupný zde (222 KB, PDF).

Text nálezu Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 1778/21 je dostupný zde (131 KB, PDF).

(zdroj zprávy naleznete zde)

Autor: tisk. zpráva ÚS

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů