// Profipravo.cz / Zvláštní řízení 14.05.2015

KS: Odevzdání dítěte do ústavní výchovy

Odevzdání dítěte do ústavní výchovy předběžným opatřením je možné jen postupem dle § 452 z.ř.s., nikoli postupem dle § 74 (eventuálně § 102) a § 76 o.s.ř.

podle usnesení Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 21Co 14/2015, ze dne 12. 1. 2015

vytisknout článek


Dotčené předpisy:
§ 452 zák. č. 292/2013 Sb.
§ 74 o.s.ř.
§ 971 o. z.

Kategorie: předběžná opatření; zdroj: www.nsoud.cz 

Z odůvodnění:

Okresní soud nařídil podle § 102 odst. 1 a § 76 odst. 1 písm. e) o. s. ř. z důvodu výchovných problémů nezletilého a zajištění jeho řádné péče předběžné opatření, kterým uložil babičce nezletilého RŠ povinnost snášet další setrvání nezletilého M v péči Dětského domova se školou a základní školy, xxx. Rozhodl tak o návrhu Městského úřadu v Náchodě na vydání předběžného opatření ze dne 16. 12. 2014 s požadavkem, aby byl nezletilý svěřen do péče Dětského domova se školou a základní školy, xxx. Městský úřad v Náchodě přisvědčil názoru soudu, že již důvody, pro které bylo nařízeno předběžné opatření dle § 76a o. s. ř. pominuly, ale shledal důvody pro nařízení nového předběžného opatření dle § 76 odst. 1 písm. e) o. s. ř., které podrobně popsal v návrhu.

Proti usnesení podala odvolání RŠ. Namítala, že pro nařízení předběžného opatření nebyl důvod, nezletilý neprovedl nic závažného a má právo vrátit se do domácího prostředí.

Odvolání je důvodné.

Městský úřad v Náchodě navrhl vydání předběžného opatření z důvodu výchovných problémů nezletilého. Tyto výchovné problémy podrobně popsal v návrhu, v němž rekapituloval vývoj od roku 2002, od kdy je rodina v evidenci s tím, že výchovné problémy se projevily již v roce 2007 a negativní poznatky o chování nezletilého pokračovaly i v následujících letech. Nezletilý nebyl umístěn do ústavu původním předběžným opatřením pro výchovné problémy, ale pro podezření ze sexuálního zneužívání. K návrhu byly připojeny kopie záznamů o úkonech a zpráv, z nich poslední je záznam o úkonu z 16. 12. 2014, zachycující obsah telefonické informace získané od sociální pracovnice DDŠ Kostelec nad Orlicí o tom, že chování nezletilého není příliš dobré, je vulgární, výbušný, s ostatními se snaží manipulovat, je citově oploštělý, babičku nevnímá jako autoritu a možnost návratu do rodiny vnímá DDŠ negativně.

Městský úřad v Náchodě v návrhu na nařízení předběžného opatření výslovně avizoval, že podává tento návrh dle § 76 o. s. ř. a také okresní soud dle stručného vymezení ve výroku usnesení postupoval ve věci dle § 102 a § 76 odst. 1 písm. e/ o. s. ř.

Odvolací soud zdůrazňuje, že k odnětí dítěte z péče rodiče, resp. z péče jiné osoby, které bylo dříve svěřeno (v daném případě byl nezl. M rozsudkem Okresního soudu v Náchodě ze dne 124.9.2012, č. j. 0 P 358/2002-450, svěřen do výchovy babičky RŠ), a jeho odevzdání do ústavní výchovy předběžným opatřením může dojít jen postupem dle § 452 a násl. zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále jen z. ř. s.). Ústavní výchova ve smyslu ust. § 971 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o. z.), ať již nařízená na základě předběžného opatření či rozhodnutím ve věci samé, je nezbytným opatřením, které v rámci výchovných opatření upravených občanským zákoníkem (§ 924 a násl. o. z.) či zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (§ 13 zákona) má subsidiární povahu a mělo by představovat poslední možné řešení při zásazích státních orgánů do vztahů mezi rodiči (další osobami) a dětmi. V případě tohoto typu předběžného opatření může omezení (pobyt dítěte v ústavu) trvat jen nezbytně nutnou dobu, předběžné opatření se nařizuje na dobu jednoho měsíce od vykonatelnosti (§ 459 odst. 1 z. ř. s.) a za zákonem stanovených podmínek (§ 460 odst. 1 o. s. ř.) je lze prodloužit maximálně na dobu 6 měsíců a zcela výjimečně na dobu delší. Pokud by nařízení ústavní výchovy předběžným opatřením došlo postupem, který zvolil okresní soud, byla by uvedená ustanovení o omezenosti trvání předběžného opatření obcházena.

Podle § 452 odst. 1 z. ř. s. ocitlo-li se nezletilé dítě ve stavu nedostatku řádné péče bez ohledu na to, zda tu je či není osoba, která má právo o dítě pečovat, nebo je-li život dítěte, jeho normální vývoj nebo jiný důležitý zájem vážně ohrožen nebo byl-li narušen, soud předběžným opatřením upraví poměry dítěte na nezbytně nutnou dobu tak, že nařídí, aby dítě bylo umístěno ve vhodném prostředí, které v usnesení označí.

Skutečnosti tvrzené Městským úřadem v Náchodě nesplňují podmínky pro nařízení předběžného opatření dle § 452 z. ř. s. Nezletilý byl až do 20. 12. 2014 umístěn v Dětském domově se školou a základní školou v xxx na základě předběžného opatření z důvodu ochrany před sexuálním zneužíváním, které ale nebylo následně v trestním řízení prokázáno. Z návrhu ani připojených listin nevyplývá, že by poté nastaly nějaké závažné skutečnosti ve smyslu § 452 z. ř. s., které by odůvodnily nařízení předběžného opatření. Výchovné problémy s nezletilým trvají již delší dobu, ale nebyly důvodem k nařízení předběžného opatření a z návrhu nevyplývá, že by po zániku původního předběžného opatření nastala v chování nezletilého nebo v jiných okolnostech významná změna. Krajský soud proto napadené usnesení změnil podle § 220 o. s. ř. tak, že návrh zamítl.

Toto rozhodnutí nevylučuje do budoucna možnost nařízení předběžného opatření za splnění zákonných podmínek.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání ani dovolání přípustné.

Autor: KS

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů