// Profipravo.cz / Procesní shrnutí 08.08.2018

Ocenění pro účely dražby spoluvlastnického podílu na nemovitosti

V případě výkonu rozhodnutí prodejem nemovité věci nelze vydat dražební vyhlášku na základě usnesení o ceně vycházejícího ze znaleckého posudku, kterým byla nemovitá věc oceněna jako celek, když poté došlo k vyloučení spoluvlastnického podílu ve výši jedné ideální poloviny na nemovité věci z výkonu rozhodnutí, a dražen tak má být pouze zbývající (nevyloučený) podíl na nemovité věci.

Obvyklá cena nemovité věci, která má být předmětem prodeje (dražby), jako celku může být v daném čase a místě rozdílná oproti matematicky vypočítané ceně prodávaného (draženého) ideálního podílu na ní, neboť je nutné zohlednit, že spoluvlastnictví na nemovité věci ji omezuje v jejím nakládání. Proto nelze cenu podílu určit pouze výše uvedeným matematickým výpočtem z již dříve (znalecky) určené ceny celé nemovité věci. Uvedených faktorů „prodejnosti“ nemovité věci jako celku a podílu na ní může být v praxi mnoho, a určení výsledné ceny musí být předmětem odborného posouzení, k čemuž slouží právě institut znaleckého ocenění.

podle usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 20 Cdo 666/2018, ze dne 29. 5. 2018

vytisknout článek


Dotčené předpisy:
§ 336 odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31. 12. 2012
§ 336a odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31. 12. 2012
§ 336b odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31. 12. 2012
§ 336e o. s. ř. ve znění do 31. 12. 2012

Kategorie: exekuce; zdroj: www.nsoud.cz 

Z odůvodnění:

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 7. března 2005, č. j. 13 E 2451/2004-12, byl na základě výkazu nedoplatků ze dne 26. července 2004, č. j. 238450/04/010524/7167, k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 122 722 142 Kč nařízen výkon rozhodnutí prodejem nemovitých věcí povinného, a to pozemku o výměře 29 m², zastavěná plocha a nádvoří, budovy, ind. rekr., na pozemku a pozemku o výměře 598 m², zahrada, vše zapsané na listu vlastnictví pro katastrální území K. u Katastrálního úřadu P. (dále též jen „Nemovité věci“). Městský soud v Praze usnesením ze dne 30. srpna 2005, č. j. 14 Co 316/2005-36, toto usnesení potvrdil.

Obvodní soud pro Prahu 4 dále usnesením ze dne 7. října 2011, č. j. 13 E 2451/2004-92, ustanovil odhadcem Nemovitých věcí znalce z oboru ekonomiky, kterému uložil vypracování znaleckého posudku, v němž ocení Nemovité věci, jakož i práva a závady s nimi spojené.

Znaleckým posudkem ze dne 4. prosince 2013, č. 3847-77-2013, bylo zjištěno, že obvyklá cena Nemovitých věcí činí 8 050 000 Kč.

Obvodní soud pro Prahu 4 usnesením ze dne 17. října 2014, č. j. 13 E 2451/2004-159 (usnesení o ceně), na základě uvedeného znaleckého posudku určil cenu Nemovitých věcí částkou 8 050 000 Kč. Městský soud v Praze usnesením ze dne 7. ledna 2015, č. j. 14 Co 475/2014-187, toto usnesení potvrdil.

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 12. března 2015, č. j. 13 E 2451/2004-195 (dražební vyhláška), bylo na den 7. května 2015 od 10:00 do 10:30 hodin nařízeno dražební jednání, které bylo poté odročeno z důvodu podání vylučovací žaloby.

O vylučovací žalobě bylo rozhodnuto rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 14. ledna 2016, č. j. 40 C 173/2015-32, a rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 3. června 2016, č. j. 69 Co 146/2016-68, tak, že ze shora uvedeného výkonu rozhodnutí se vylučují Nemovité věci v rozsahu jedné ideální poloviny.

Obvodní soud pro Prahu 4 usnesením ze dne 17. ledna 2017, č. j. 13 E 2451/2004-240, shora uvedený výkon rozhodnutí částečně zastavil, a to v rozsahu jedné ideální poloviny Nemovitých věcí.

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 9. června 2017, č. j. 13 E 2451/2004-256 (dražební vyhláška), bylo na den 6. září 2017 od 13:00 do 13:30 hodin prostřednictvím elektronického systému dražeb nařízeno dražební jednání (výrok I.), a to za účelem dražby nemovitých věcí – pozemku o výměře 29 m², zastavěná plocha a nádvoří, budovy na pozemku a pozemku o výměře 598 m², zahrada, v obci P., část obce K., katastrální území K., vše zapsáno na listu vlastnictví u Katastrálního úřadu, katastrální pracoviště P., vše v rozsahu jedné ideální poloviny (výrok II.). Výsledná cena měla činit 4 025 000 Kč (výrok III.). Nejnižší dražební podání bylo stanoveno na 2 683 333 Kč s tím, že učiněné podání lze zvýšit příhozem minimálně o 10 000 Kč (výrok IV.). Vý

Autor: -mha-

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů