// Profipravo.cz / Obchodněprávní shrnutí 13.04.2022

Statutární orgán akciové společnosti s monistickým systémem vnitřní struktury

Ujednání stanov akciové společnosti s monistickým systémem vnitřní struktury, podle nichž je statutárním orgánem společnosti statutární ředitel, pozbyla dne 1. 1. 2021 podle článku II bodu 1. zákona č. 33/2020 Sb. závaznosti. V souladu s § 456 odst. 1 z. o. k. je s účinností od 1. 1. 2021 statutárním orgánem společnosti správní rada, která je podle posuzovaných stanov jednočlenná. Osoba, která byla dne 4. 3. 2020 jediným akcionářem při výkonu působnosti valné hromady v souladu se stanovami jmenována statutárním ředitelem a členem správní rady, proto byla v souladu s § 21 odst. 1 písm. a) o. s. ř. od tohoto dne oprávněna za společnost jednat v občanském soudním řízení, a to do 31. 12. 2020 jako statutární ředitel a od 1. 1. 2021 jako jediný člen správní rady.

podle usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 27 Cdo 1986/2021, ze dne 2. 2. 2022

vytisknout článek


Dotčené předpisy: 
§ 29 odst. 2 o. s. ř.
§ 456 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb.

Kategorie: akciová společnost; zdroj: www.nsoud.cz 

Z odůvodnění:


[1] Obvodní soud pro Prahu 7 usnesením ze dne 5. 11. 2020, č. j. 15 C 3/2019-25, ustanovil společnosti D. C. (dále též jen „společnost“) podle § 29 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), opatrovnici advokátku M. H. z důvodu, že společnost jako účastnice řízení nemůže před soudem vystupovat proto, že tu není osoba oprávněná za ni jednat a je tu nebezpečí z prodlení.

[2] Městský soud v Praze k odvolání společnosti v záhlaví označeným usnesením rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil.

[3] Odvolací soud vyšel z toho, že:

1) Na základě usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. 11. 2020, č. j. B 1506/RD50/MSPH, Fj 316059/2020/MSPH (dále též jen „usnesení Městského soudu“), bylo v obchodním rejstříku u společnosti jako statutární orgán vymazáno představenstvo a zapsán statutární ředitel K. K.(dále též jen „K. K.“) se způsobem jednání, že zastupuje společnost samostatně a podepisování za společnost se děje tak, že statutární ředitel připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti. K. K. byl současně zapsán jako předseda správní rady, to vše s tím, že se společnost podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) [dále též jen „z. o. k.“], jako celku postupem podle § 777 odst. 5 z. o. k.

2) Uvedený výmaz a zápis byl proveden k 1. 12. 2020.

3) K 1. 1. 2021 byl statutární ředitel i způsob, jakým za společnost jedná, vymazán z obchodního rejstříku s tím, že v obchodním rejstříku zůstal toliko zápis K. K. jako předsedy správní rady.

[4] Na takto ustaveném základě odvolací soud uzavřel, že zůstává ve smyslu § 29 odst. 2 o. s. ř. sporným, kdo je osobou oprávněnou za společnost jednat, případně zda tu vůbec aktuálně taková osoba je.

[5] Proti usnesení odvolacího soudu podala společnost dovolání, jehož přípustnost spatřuje v tom, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného práva, zda „je s účinností od 1. 1. 2021 statutárním orgánem akciové společnosti s monistickým systémem vnitřní struktury správní rada, resp. předseda správní rady této společnosti“, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena.

[6] Správné řešení uvedené otázky plyne podle dovolatelky ze samotného znění ustanovení § 456 odst. 1 z. o. k., ve znění účinném od 1. 1. 2021. Je-li fyzická osoba zapsána v obchodním rejstříku jako předseda správní rady akciové společnosti, je nepochybně statuárním orgánem. S účinností od 1. 1. 2021 „došlo ke spojení kontrolního a statutárního orgánu do funkce správní rady“.

[7] Dovolatelka namítá, že je zde osoba oprávněná za ni jednat, a sice K. K, který byl dne 4. 3. 2020 jediným akcionářem jmenován do funkce statutárního ředitele a předsedy správní rady, což vyplývá z notářského zápisu sepsaného dne 4. 3. 2020 pod sp. zn. NZ 288/2020, N 245/2020 Mgr. V. V., notářem v P. (dále též jen „notářský zápis“), a z usnesení Městského soudu. K. K. byl statutárním orgánem společnosti nepřetržitě od 4. 3. 2020, a to nejprve jako statutární ředitel a od 1. 1. 2021 jako předseda správní rady.

[8] Dovolatelka navrhuje, aby Nejvyšší soud zrušil usnesení odvolacího soudu, jakož i soudu prvního stupně, a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

[9] Dovolání je přípustné podle § 237 o. s. ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení dovolatelkou otevřené otázky, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena.

[10] Podle § 396 odst. 2 z. o. k., ve znění účinném do 31. 12. 2020, systém vnitřní struktury společnosti, ve kterém se zřizuje správní rada a statutární ředitel, je systém monistický.

[11] Podle § 463 odst. 1 věty první z. o. k., ve znění účinném do 31. 12. 2020, statutárním orgánem společnosti je statutární ředitel jmenovaný správní radou.

[12] Uvedená ustanovení byla s účinností od 1. 1. 2021 novelizována zákonem č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony.

[13] Podle § 396 odst. 2 z. o. k., ve znění účinném od 1. 1. 2021, systém vnitřní struktury společnosti, ve kterém se zřizuje správní rada, je systém monistický.

[14] Podle § 456 odst. 1 z. o. k., ve znění účinném od 1. 1. 2021, statutárním orgánem společnosti je správní rada.

[15] Podle § 457 z. o. k., ve znění účinném od 1. 1. 2021, neurčí-li stanovy jinak, má správní rada 3 členy (odstavec 1). Neobsahují-li stanovy nebo smlouva o výkonu funkce délku funkčního období, platí, že činí 3 roky (odstavec 2).

[16] Podle článku II zákona č. 33/2020 Sb., nestanoví-li tento zákon jinak, ujednání společenské smlouvy, která odporují donucujícím ustanovením zákona č. 90/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pozbývají závaznosti dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; obchodní korporace přizpůsobí do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zakladatelské právní jednání úpravě zákona č. 90/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a doručí jej do sbírky listin (bod 1.). Akciová společnost, která byla založena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, uvede stanovy do souladu s § 457 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději v den konání volby nových členů správní rady nebo při první změně počtu členů správní rady ve stanovách (bod 15.).

[17] Podle § 21 odst. 1 o. s. ř. za právnickou osobu jedná

a) člen statutárního orgánu; tvoří-li statutární orgán více osob, jedná za právnickou osobu předseda statutárního orgánu, popřípadě jeho člen, který tím byl pověřen; je-li předsedou nebo pověřeným členem právnická osoba, jedná vždy fyzická osoba, která je k tomu touto právnickou osobou zmocněna nebo jinak oprávněna, nebo

b) její zaměstnanec (člen), který tím byl statutárním orgánem pověřen, nebo

c) vedoucí jejího odštěpného závodu, jde-li o věci týkající se tohoto závodu, nebo

d) její prokurista, může-li podle udělené prokury jednat samostatně.

[18] Podle § 29 odst. 2 o. s. ř. opatrovníka ustanoví předseda senátu též právnické osobě, která jako účastník řízení nemůže před soudem vystupovat proto, že tu není osoba oprávněná za ni jednat nebo že je sporné, kdo je osobou oprávněnou za ni jednat (§ 21), je-li tu nebezpečí z prodlení.

[19] Z § 456 odst. 1 z. o. k., ve znění účinném od 1. 1. 2021, bez jakýchkoliv pochybností vyplývá, že statutárním orgánem akciové společnosti s monistickým systémem řízení je s účinností od 1. 1. 2021 správní rada.

[20] V poměrech projednávané věci, jak se podává z notářského zápisu uloženého do sbírky listin obchodního rejstříku dne 8. 12. 2020, jediný akcionář společnosti při výkonu působnosti valné hromady společnosti dne 4. 3. 2020 rozhodl o tom, že se společnost podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku, a změnil stanovy společnosti mimo jiné tak, že si společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury. Správní rada má jednoho člena, jehož funkční období je 5 let a kterého volí a odvolává valná hromada. Tento člen správní rady je současně předsedou správní rady. Předsedou správní rady může být statutární ředitel, který je statutárním orgánem společnosti a jehož také volí a odvolává valná hromada.

[21] Jediný akcionář společnosti při výkonu působnosti valné hromady společnosti dne 4. 3. 2020 odvolal stávající členy představenstva společnosti a jmenoval K. K. do funkcí člena správní rady a statutárního ředitele společnosti.

[22] Ujednání stanov společnosti, podle nichž je statutárním orgánem statutární ředitel, pozbyla dne 1. 1. 2021 podle článku II bodu 1. zákona č. 33/2020 Sb. závaznosti (ke skutečnosti, že právní úprava statutárního orgánu má povahu donucujícího ustanovení, srov. např. závěry usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 2017, sp. zn. 29 Cdo 387/2016, uveřejněného pod číslem 10/2019 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). V souladu s § 456 odst. 1 z. o. k. je s účinností od 1. 1. 2021 statutárním orgánem společnosti správní rada, která je podle stanov (v souladu s § 457 odst. 1 z. o. k.) jednočlenná. K. K., jenž byl dne 4. 3. 2020 jediným akcionářem při výkonu působnosti valné hromady v souladu se stanovami jmenován statutárním ředitelem a členem správní rady, proto byl v souladu s § 21 odst. 1 písm. a) o. s. ř. od tohoto dne oprávněn za společnost jednat v občanském soudním řízení, a to do 31. 12. 2020 jako statutární ředitel a od 1. 1. 2021 jako jediný člen správní rady.

[23] Měla-li dovolatelka ke dni vydání rozhodnutí odvolacího soudu osobu oprávněnou za ni jednat, nebyly dány důvody pro ustanovení opatrovníka podle § 29 odst. 2 o. s. ř.

[24] Jelikož právní posouzení věci co do řešení otázky, na které napadené rozhodnutí spočívá, není správné a dosavadní výsledky řízení ukazují, že o věci může rozhodnout přímo dovolací soud, Nejvyšší soud podle § 243d odst. 1 písm. b) o. s. ř. usnesení odvolacího soudu změnil tak, že se společnosti opatrovník neustanovuje.

Autor: -mha-

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů