// Profipravo.cz / Odpovědnost za škodu

Odpovědnost za škodu

17.01.2017 00:02

Škoda vzniklá porušením předsmluvní povinnosti

Škodou vzniklou porušením předsmluvní povinnosti mohou být zejména náklady vynaložené v souvislosti s předsmluvním vyjednáváním či s přípravou podmínek pro uzavření smlouvy (náklady na právní zastoupení, na znalecké posudky, na správní a jiné poplatky, na zajištění si úvěru apod.) nebo i výdaje směřované k předmětu smlouvy. Není významné, komu byly takové částky zaplaceny (zda je obdržela potenciální smluvní strana či třetí osoby), z hlediska definice skutečné škody je rozhodující, zda se jejich zbytečným vynaložením snížil majetkový stav poškozeného. Takový charakter mohou mít i náklady na úpravu věci, která má být předmětem převodu a kterou předpokládaný budoucí vlastník provedl v dohodě s dosavadním vlastníkem.

podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 25 Cdo 337/2015, ze dne 26. 10. 2016


04.01.2017 00:01

Aktivní legitimace u nároku na náhradu nákladů spojených s péčí

Nárok na náhradu nákladů léčení (míněno v jeho širším pojetí) ve smyslu § 449 odst. 1 obč. zák. ve znění účinném do 31. 12. 2013 náleží osobě trvale poškozené na zdraví v rozsahu účelně vynaložených výdajů na zajištění léčení či jiné potřebné péče, pokud není hrazena ze systému veřejného zdravotního pojištění, případně z jiných veřejných zdrojů. V případě, že takové náklady za poškozeného vynaloží (zaplatí) někdo jiný, tj. třetí osoba, má sama právo požadovat jejich náhradu po škůdci.

Poskytne-li ovšem potřebnou pomoc vlastní osobní péčí o poškozeného či jeho domácnost třetí osoba, nemůže požadovat odměnu za vykonané činnosti, neboť ji zákon nepřiznává. Jestliže vzhledem k nesoběstačnosti poškozeného potřebný rozsah domácích prací a celkové výpomoci ze strany osoby blízké přesahuje běžnou a standardní úroveň rodinné spolupráce a solidarity, náleží nárok na náhradu přímo samotnému poškozenému bez ohledu na to, zda případně vypomáhající členy rodiny nějak honoroval.

podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 25 Cdo 786/2016, ze dne 30. 9. 2016


02.01.2017 00:01

Uplatnění regresního nároku zdravotní pojišťovny proti pojistiteli škůdce

Jsou-li splněny podmínky vymezené v § 55 zákona o veřejném zdravotním pojištění, má zdravotní pojišťovna regresní nárok na náhradu nákladů vynaložených na léčení svého zdravotního pojištěnce, a to proti škůdci. Jde-li pak o náklady léčení následků dopravní nehody, je zdravotní pojišťovna oprávněna nárok na pojistné plnění odvozené od tohoto postižního nároku uplatnit přímo proti pojistiteli odpovědnosti škůdce podle § 9 odst. 1 a § 6 odst. 4 zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 25 Cdo 1896/2016, ze dne 27. 9. 2016


19.12.2016 00:02

Jednorázové odškodnění dítěte útlého věku za usmrcení osoby blízké

Ačkoli je nárok dle § 444 odst. 3 obč. zák. ve znění do 31. 12. 2013 jednorázovým odškodněním, nepostihuje pouze újmu nastalou u pozůstalých v době smrti osoby jim blízké, ale též v období následujícím, v zásadě časově nijak neomezeném. Okolnost, že nezletilá žalobkyně byla v době úmrtí osoby blízké útlého věku, neuvědomovala si tedy její úmrtí a nevnímala je jako utrpení, není sama o sobě důvodem k tomu, aby jí nárok nebyl přiznán; v případech obvyklých je nárok na jednorázové odškodnění (alespoň v zákonem stanovené paušální výši) zásadně dán.

Na druhé straně nelze v posuzované věci přehlédnout, že se zřetelem k útlému věku žalobkyně (necelé 2 měsíce) a vysokému věku zemřelého (82 let) v takové situaci je smrt pradědečka přirozenou součástí rodinného života, citový vztah žalobkyně k pradědečkovi se nemohl ke dni jeho smrti plnohodnotně rozvinout a nebylo ani možné důvodně předpokládat, že by se při obvyklém běhu událostí rozvinul v budoucnosti, takže není pochyb o tom, že její nemajetková újma nedosáhla a již ani nedosáhne nejen stejné intenzity jako újma blízkých osob, které si ztrátu příbuzného již plně uvědomovaly, ale ani minimální odškodnitelné intenzity. Je tak zřejmé, že žalobkyně nemá nárok na jednorázové odškodnění podle § 444 odst. 3 písm. f) obč. zák. ve znění do 31. 12. 2013.

podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 25 Cdo 173/2016, ze dne 20. 10. 2016


15.12.2016 00:01

Spoluzavinění poškozeného chodce přecházejícího vozovku mimo přechod

I. Jednání chodce, který bez rozhlédnutí vstoupil mimo přechod pro chodce zcela neočekávaně a nenadále do cesty přijíždějícímu vozidlu necelou sekundu před střetem, lze důvodně považovat za takové počínání, které zcela a v plném rozsahu bylo příčinou nepříznivého účinku plynoucího z provozu motorového vozidla na osobu chodce.

II. Nelze automaticky vinit řidiče automobilu z nepřiměřené rychlosti, jestliže (jakkoli nestandardní chování chodců ve vozovce předvídá a počíná si s maximální opatrností) nemůže střetu nijak zabránit. Zaviněné porušení právní povinnosti je nutno posuzovat také s ohledem na tzv. princip omezené důvěry v dopravě, jehož podstatou je předpoklad, že se řidič při pohybu na pozemních komunikacích může spoléhat na to, že ostatní účastníci budou dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích, pokud z konkrétních okolností nebude vyplývat opak. Podle tohoto principu nelze po účastníkovi silničního provozu spravedlivě požadovat, aby bez dalšího předpokládal veškerá možná porušení pravidel tohoto provozu jinými účastníky, tedy i chodci. Důvodně spoléhat na to, že ostatní účastníci silničního provozu dodrží pravidla silničního provozu, může řidič pouze tehdy, pokud z konkrétních okolností neplyne obava, že tomu tak nebude; může-li řidič rozpoznat, že jde o osoby nezletilé, zjevně fyzicky nebo duševně postižené nebo osoby vyššího věku, musí dbát zvýšené opatrnosti a naopak předpokládat jiný způsob chování.

podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 25 Cdo 3807/2014, ze dne 24. 8. 2016


25.11.2016 00:00

Odpovědnost za poškození zdraví způsobené přístrojem užitým při vyšetření

U odpovědnosti podle § 421a obč. zák. se předpokládá, že vyvolávajícím činitelem poškození zdraví je při zákroku vlastnost konkrétní věci (přístroje či nástroje), která při použití ke svému účelu je způsobilá vyvolat určitý škodlivý následek a také jej způsobila. Soudní praxe shledala takové charakteristické vlastnosti, jež způsobily poškození zdraví pacienta, např. v konstrukci operačního přístroje, jeho ostrosti.

V posuzované věci uzavřel odvolací soud, že škoda měla původ ve vlastnosti věci, tj. v konstrukci přístroje (velikosti, tvaru, prostorovém uspořádání) či vlastnosti použitého vodiče. Uvedl, že samotná operační metoda bez příslušného přístroje ani přístroj sám bez toho, že by byl použit, nejsou způsobilé ovlivnit zdraví pacienta, tudíž nelze od sebe oddělovat působení typických vlastností přístroje a metodu, tedy způsob jeho použití při výkonu. Odvolací soud z uvedeného vyvodil, že vyvolávajícím činitelem poškození zdraví žalobkyně byly vlastnosti konkrétního přístroje užitého při vyšetření, a to jeho velikost, tvar a prostorové uspořádání, neboť právě konstrukce použitého přístroje způsobila, že vyšetřovací přístroj uvízl v bohatých řasách žlučových cest žalobkyně. Ze závěrů znaleckého posudku vyplynulo, že při použití jiného instrumentária (extrakčního balonku) by k uvíznutí s ohledem na jeho tvar nedošlo (avšak v případě jeho vklouznutí do ductus cysticus by jeho užití mohlo mít pro pacienta negativní následky).

Pokud tedy odvolací soud dospěl k závěru, že to byly tvar a prostorové uspořádání Dormia košíku, které zapříčinily uvíznutí instrumentária ve žlučníku poškozené, dovolací soud se s tímto závěrem ztotožňuje, neboť právě tvar a konstrukce daného nástroje umožnily vniknutí slizniční řasy do polootevřeného vrcholu košíku a jeho zaklínění. Tvar a prostorové uspořádání jiného instrumentária (extrakčního balonku) by vniknutí slizniční řasy vůbec neumožňoval, a tudíž by se ve žlučovodu poškozené nezachytil. Byly to tedy jedinečné konstrukční vlastnosti a tvar právě Dormia košíku, které způsobily danou zdravotní komplikaci.

Anatomické poměry poškozené nevylučují příčinnou souvislost ve vztahu k odpovědnosti podle § 421a obč. zák.

podle usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 25 Cdo 1304/2016, ze dne 1. 9. 2016


24.11.2016 00:02

Odpovědnost insolvenčního správce za škodu

I. Odpovědnost za škodu způsobenou insolvenčním správcem při výkonu jeho funkce je odpovědností bez zřetele na zavinění (tzv. objektivní odpovědností) založenou na současném splnění následujících předpokladů: (i) porušení povinnosti při výkonu funkce insolvenčního správce, (ii) vznik škody a (iii) příčinná souvislost mezi porušením povinnosti při výkonu funkce insolvenčního správce a vznikem škody.

Insolvenční správce se pak může odpovědnosti zprostit, prokáže-li (důkazní břemeno leží na něm), že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které po něm bylo možné spravedlivě požadovat se zřetelem k průběhu insolvenčního řízení.

II. Předpoklad odpovědnosti za škodu spočívající v porušení povinnosti při výkonu funkce insolvenčního správce může být naplněn třemi základními formami, a to tím, že: (i) insolvenční správce porušil při výkonu funkce povinnosti, které jsou mu uloženy zákonem, nebo (ii) insolvenční správce porušil při výkonu funkce povinnosti, které jsou mu uloženy rozhodnutím soudu, anebo (iii) insolvenční správce nepostupoval při výkonu funkce s odbornou péčí.

III. K povinnosti insolvenčního správce postupovat při výkonu funkce s odbornou péčí Nejvyšší soud především zdůrazňuje, že insolvenční správce je, zjednodušeně řečeno, správcem cizího majetku, konkrétně správcem majetku dlužníka nebo majetku ve vlastnictví jiných osob, na který se po dobu trvání účinků insolvenčního řízení pohlíží jako na dlužníkův majetek.

Povinnost insolvenčního správce postupovat při výkonu funkce s odbornou péčí je povinností vyššího stupně než povinnost postupovat při výkonu funkce s „péčí řádného hospodáře“.

IV. Pouhá volba některého z předepsaných (taxativně určených) způsobů zpeněžení, jak jsou obsaženy v ustanovení § 286 odst. 1 insolvenčního zákona, insolvenčním správcem sama o sobě nevede k závěru, že insolvenční správce při výkonu funkce porušil zákonem stanovenou nebo soudem uloženou povinnost, ani k závěru, že porušil povinnost postupovat s odbornou péčí.

V situaci, kdy částka, za kterou provozovna měla být a byla zpeněžena prodejem mimo dražbu, neodpovídala ani výši zajištěných pohledávek, nebyl důvod usuzovat na nepoctivý záměr zajištěných věřitelů při udělení společného pokynu ke zpeněžení provozovny prodejem mimo dražbu; insolvenční správce neměl (objektivní) důvod odmítnout takový pokyn. Nevyšly-li v řízení najevo žádné okolnosti, jež by prokazovaly nedostatky v postupu výběrového řízení, které vyústilo ve zpeněžení provozovny prodejem mimo dražbu, ani žádné konkrétní okolnosti (přičitatelné k tíži postupu insolvenčního správce), jež by právě ohledně provozovny měly vést k závěru, že zvolený způsob zpeněžení (prodejem mimo dražbu) byl pro majetkovou podstatu nevýhodný, pak jen to, že insolvenční správce nepřikročil ke zpeněžení provozovny veřejnou dražbou (respektive, že neoponoval pokynu zajištěných věřitelů ke zpeněžení prodejem mimo dražbu), nevede k závěru o porušení povinnosti postupovat s odbornou péčí.

Závěr, že insolvenční správce nepostupoval při zpeněžení provozovny s odbornou péčí, neplyne ani z následného zjištění, že nabyvatel provozovny ji s relativně krátkým časovým odstupem dále zpeněžil za částku vyšší. Z takového následného zpeněžení úsudek, že správce nepostupoval při předchozím zpeněžení s odbornou péčí, bez dalšího odvodit nelze.

podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 ICdo 49/2014, ze dne 28. 7. 2016


22.11.2016 00:02

Regresní nárok podle § 440 obč. zák. ve znění do 31. 12. 2013

I. Ustanovení § 440 obč. zák. je třeba vykládat v tom smyslu, že ačkoliv hovoří o zavinění, dopadá i na případy objektivní odpovědnosti – tedy i takové, jak je stanovena v režimu zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku. Zaviněním podle § 440 obč. zák. se tak rozumí to, zda a do jaké míry lze osobě, která škodu způsobila, přičítat okolnosti, které ke vzniku škody vedly, a nikoliv vnitřní psychický vztah osoby k jejímu jednání a jeho následku.

II. Odpovídá-li provozovatel zdravotnického zařízení podle § 421a obč. zák. za škodu, k níž došlo výlučně v důsledku vady výrobku, přísluší provozovateli zdravotnického zařízení, případně jeho pojistiteli, podle § 440 obč. zák. regres vůči osobě odpovědné za vady výrobku.

podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 23 Cdo 1053/2015, ze dne 23. 8. 2016


08.11.2016 00:00

Porušení prevenční povinnosti dle § 415 obč. zák.

Při poměřování zjištěné situace ustanovením § 415 obč. zák. ve znění do 31. 12. 2013 je třeba vždy posoudit, zda škodlivý následek by nebyl nastal i bez tohoto porušení, tedy zda počínání v souladu s prevenční povinností bylo způsobilé škodě, jež vznikla, zabránit. Toto ustanovení však předpokládá běžnou míru opatrnosti odpovídající obvyklým poměrům v dané konkrétní situaci, nikoliv však již bezbřehou povinnost předvídat a předcházet veškerým v budoucnu možným škodám.

Pokud byla zaměstnancům svěřena odpovědnost za přejímání a převoz značných mnohamilionových částek, pak nebylo žádného důvodu nesvěřit jim se stejnou důvěrou i předání obálky s předmětným seznamem zaměstnanců. Nejde tak o porušení prevenční povinnosti žalovanou, svěřila-li svým zaměstnancům, kteří převáželi hotovost od klientů, k doručení obálku se seznamem zaměstnanců oprávněných k přebírání této hotovosti.

podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 23 Cdo 3874/2014, ze dne 30. 8. 2016


31.10.2016 00:00

Odpovědnost za škodu v provozovně dle § 415 obč. zák.

Povinnost ve smyslu § 415 obč. zák. předcházet vzniku škod v areálu provozovny má ten, kdo zde provozuje podnikatelskou činnost, bez ohledu na platnost či neplatnost smlouvy o nájmu areálu provozovny.

podle usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 25 Cdo 1558/2016, ze dne 25. 7. 2016


27.10.2016 00:01

Předběžná činnost jako provozní činnost ve smyslu § 420a odst. 1 obč. zák.

Za provozní činnost se ve smyslu § 420a odst. 1 obč. zák. považuje i činnost, která bezprostředně, objektivně a fakticky předchází či navazuje na činnost hlavní.

Jestliže je učiněn skutkový závěr, že příčinou škody byla činnost předběžná, může být ve smyslu § 420a obč. zák. odpovědný pouze ten, kdo předběžnou činnost přímo vykonával (provozovatel) nebo kdo provedení činnosti smluvně zadal. V případě odlišnosti subjektů, které vykonávají činnost hlavní a předběžnou, tak nemůže být odpovědný ten, kdo se na předběžné činnosti jako příčině škody vůbec nepodílel.

podle usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 25 Cdo 4873/2015, ze dne 1. 8. 2016


24.10.2016 00:00

Odpovědnost za škodu vzniklou podáním šikanózní žaloby

Aplikace § 424 obč. zák. nevyžaduje porušení právní povinnosti, zahrnuje případy oprávněného výkonu práva, který záměrně poškozuje jiného, nedosahuje intenzity protiprávnosti, ale je v rozporu s dobrými mravy. Pokud škůdce vykonává své právo způsobem poškozujícím jiného a vede k nepřiměřeným důsledkům, jde o tzv. šikanozní výkon práva. Úmyslné jednání proti dobrým mravům, jež má za následek vznik škody, je předpokladem odpovědnosti za škodu podle § 424 obč. zák.

V dané věci škůdce podal proti poškozenému zcela bezúspěšnou žalobu, založenou na očividně nepravdivých tvrzeních, čehož si byl vzhledem k okolnostem vědom, a je zřejmé, že tím sledoval jiný cíl než hájení svých práv. Způsob, jakým vůči poškozenému bezohledně postupoval, byl způsobilý poškodit zájmy poškozeného a pokud jednal úmyslně, pak znaky jednání proti dobrým mravům ve smyslu § 424 obč. zák. byly naplněny.

Příčinná souvislost mezi jednáním škůdce a vznikem konkrétní újmy je jedním ze základních předpokladů odpovědnosti za škodu, a to jak podle § 420 obč. zák., tak i podle § 424 obč. zák.

podle usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 25 Cdo 306/2016, ze dne 26. 7. 2016


19.10.2016 00:01

Právně relevantní okolnosti jakožto příčiny ve vztahu ke škodnému následku

V rozsahu, v jakém sám poškozený přispěl ke škodlivému následku, je vyloučena odpovědnost škůdce. Spočívají-li příčiny vzniku škody na obou stranách, je třeba určit vzájemný vztah mezi jednáním či opomenutím poškozeného a porušením povinností škůdce, za něž nese odpovědnost, a stanovit podíl odpovědnosti každého z nich. Otázka existence příčinné souvislosti je otázkou skutkovou, právní posouzení příčinné souvislosti spočívá ve stanovení, mezi jakými skutkovými okolnostmi má být její existence zjišťována. Zvažovat je třeba veškeré příčiny, které se na vzniku škody podílely, přičemž příčinou vzniku škody může být jen ta okolnost, bez níž by ke škodnému následku nedošlo, i když nemusí jít o příčinu jedinou, nýbrž o jednu z příčin, avšak podstatnou, která se spolupodílí na nepříznivém následku, o jehož odškodnění jde (srov. např. NS 25 Cdo 2360/2003).

V dané věci odvolací soud shledal výlučnou příčinu vzniku škody v neopatrném jednání žalobce, který do plošinového výtahu nevhodně umístil převážené latě, které se vzpříčily o konstrukci výtahové šachty, což vedlo k přetržení tažného lana a k pádu stavební plošiny. S odvolacím soudem je třeba souhlasit v tom, že technické nedostatky plošiny samy o sobě nezpůsobily její pád a že ani zatížení vahou žalobce a převáženého nákladu pád nevyvolalo, avšak nelze přehlédnout, že k poškození zdraví žalobce pádem plošiny by nemohlo dojít bez té okolnosti, že spolu s nákladem se výtahem přepravoval i žalobce. Samotným pádem plošiny při přepravě materiálu - nebýt toho, že se na plošině nacházel také žalobce – by k poškození jeho zdraví nedošlo. Jestliže výtah byl konstruován tak, že výtahovou plošinu nebylo možno ovládat zvnějšku, takže při přepravě nákladu musela být na plošině přítomna obsluha výtahu, je zřejmé, že i způsob konstrukce a použití stavební plošiny k účelu přepravy stavebního materiálu je tou okolností, bez níž by k úrazu žalobce a poškození jeho zdraví nemohlo dojít. Není to tedy výlučně jen jednání žalobce, jež vedlo k jeho úrazu, ale právě proto, že přeprava materiálu bez přítomnosti obsluhy na plošině nebyla možná, se na vzniku škody podílelo i strojní zařízení, jež neodpovídalo bezpečnostním předpisům a k němuž měli přístup a možnost použití pracovníci na stavbě žalovaného.

podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 25 Cdo 5453/2015, ze dne 26. 7. 2016


17.10.2016 00:01

Odpovědnost zadavatele veřejné soutěže za škodu

Zadavatel veřejné soutěže odpovídá za správnost a úplnost zadávací dokumentace, proto při jejím zpracování musí postupovat náležitě obezřetně a pečlivě. Za situace, kdy již při zveřejnění zadávací dokumentace existuje objektivní skutečnost, na niž formulované požadavky neberou zřetel, a uchazeči se účastní veřejné soutěže v dobré víře ve správnost dokumentace, podle jejíhož obsahu postupují, jedná se o pochybení na straně zadavatele. Jestliže podaná nabídka uchazeče splnila předpoklady zadávacího řízení a byla úplná, předčasným zrušením zadávacího řízení v důsledku pochybení zadavatele při zpracování zadávací dokumentace se veřejná soutěž nerealizovala a náklady uchazeče vynaložené na účast v ní se staly zbytečně vynaloženými a představují tak skutečnou škodu. Zjištění, zda by uchazeč byl vybrán jako vítěz a veřejnou zakázku skutečně získal, není přitom z hlediska příčinné souvislosti rozhodující.

podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 25 Cdo 1409/2015, ze dne 26. 7. 2016


16.09.2016 00:00

ÚS: Porušení principu předvídatelnosti rozhodnutí

Jestliže Nejvyšší soud podstatnou měrou změnil za daného procesního stavu, bez kontaktu se stranami a s časovým odstupem od rozhodování odvolací instance, dosavadní (a pravomocný) právní názor na věc, pak zatížil své rozhodování nedostatkem předvídatelnosti. Postup dovolacího soudu, jenž navíc nevyužil možnosti nařídit jednání, tu neznamenal jen ztrátu zohlednění námitek či tvrzení stran, ale též oslabení hodnotového rozměru případu.

podle nálezu Ústavního soudu sp. zn. II.ÚS 46/16, ze dne 1. 8. 2016


05.09.2016 00:02

Odpovědnost za škodu vzniklou v důsledku neodebrání tabákových nálepek

Odpovědnost odběratele za škodu vzniklou v důsledku neodebrání objednaných tabákových nálepek je odpovědnost objektivní, bez zvláštních liberačních důvodů.

Přestože je povinnost uhradit náklady spojené s výrobou a zničením neodebraných tabákových nálepek stanovena zákonem o spotřebních daních, tedy veřejnoprávním předpisem, jde stále o soukromoprávní institut odpovědnosti za škodu, na jehož základě vzniká soukromoprávní vztah mezi státem reprezentovaným pověřeným celním úřadem na straně jedné a odběratelem tabákových nálepek na straně druhé. Jde tedy o závazek podle soukromého práva, jehož subjekty jsou věřitel na straně jedné a dlužník na straně druhé.

podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 23 Cdo 2475/2014, ze dne 30. 5. 2016


02.09.2016 00:03

ÚS: Určení výše náhrady nemajetkové újmy v adhezním řízení

I. Adhezní (trestní) řízení ve své podstatě nahrazuje občanskoprávní řízení, v němž by jinak byl nárok na náhradu škody uplatňován. Výrok trestního soudu, jímž byl podle § 228 odst. 1 trestního řádu přiznán nárok poškozeného na náhradu škody vůči obžalovanému, je exekučním titulem a musí snést test ústavnosti jako kterékoli jiné meritorní rozhodnutí soudu. Trestní soud má proto v adhezním řízení povinnost postupovat co do odůvodněnosti svého rozhodnutí se stejnou péčí jako civilní soud, který rozhoduje o náhradě škody ve věcech občanskoprávních.

II. Jedině pečlivé uvážení všech kritérií pro určení výše náhrady nemajetkové újmy umožní stanovit její adekvátní kompenzaci. Tvrzení a prokázání požadovaných skutečností přitom náleží poškozeným či jejich zmocněnci a soudy nemají povinnost prokazovat je nad rámec, který by byl v rozporu s požadavkem na rychlost a hospodárnost trestního řízení.

podle nálezu Ústavního soudu sp. zn. I.ÚS 3456/15, ze dne 9. 8. 2016


01.09.2016 00:01

Škoda spočívající v dosažení nižší ceny při opakované dražbě

Při posuzování odpovědnosti vydražitele za škodu způsobenou zmařením dražby se postupuje podle občanského zákoníku, neboť zákon o veřejných dražbách tuto odpovědnost neupravuje.

Samotná okolnost, že předmět dražby je dražen opakovaně v důsledku zmaření předchozí dražby vydražitelem, s výší dosažené ceny bezprostředně nesouvisí, a sama o sobě proto nemůže vést k závěru o příčinné souvislosti mezi porušením povinnosti vydražitele uhradit ve stanovené lhůtě cenu dosaženou vydražením a škodou spočívající v dosažení nižší ceny při opakované dražbě.

podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 2767/2015, ze dne 23. 6. 2016


01.08.2016 00:03

Regresní nárok zdravotní pojišťovny vůči rodiči dítěte poškozeného na zdraví

Rodič dítěte poškozeného na zdraví je osobou povinnou nahradit zdravotní pojišťovně škodu (náklady vynaložené v rámci systému veřejného zdravotního pojištění na léčení dítěte), jestliže újmu na zdraví zavinil svým protiprávním jednáním, a to i porušením povinnosti náležitého dohledu nad dítětem. V rozsahu, v němž se na újmě na zdraví podílelo počínání samotného dítěte (bez ohledu zda zaviněné či nikoliv), ovšem zdravotní pojišťovně nárok nenáleží. Případné možné dopady uložení povinnosti k náhradě těchto nákladů rodiči do rodinného rozpočtu a tím zprostředkovaně do majetkových poměrů dítěte tuto povinnost nevylučují. Mohou však být zvažovány z hlediska případného přiměřeného snížení výše náhrady soudem, a to zejména s přihlédnutím k okolnostem případu, k osobním a majetkovým poměrům povinné osoby i k poměrům zdravotní pojišťovny; půjde o analogické použití tzv. moderačního práva soudu podle § 450 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, účinný do 31. 12. 2013 (nyní § 2953 zákona č. 89/2012 Sb.).

podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 25 Cdo 3552/2014, ze dne 27. 4. 2016


26.07.2016 00:00

Promlčení nároku na náhradu škody z porušení povinnosti určené směn. zák.

Pro směnečné závazky se uplatní právní úprava mající nejvíce obecnou povahu; směnečné obligace je nutné v samém základu považovat za občanskoprávní. Uvedený závěr se prosadí i v poměrech projednávané věci, byť předmětem řízení není nárok ze směnky, nýbrž nárok, jenž měl vzniknout porušením povinností určených směnečným zákonem (respektive porušením obecné prevenční povinnosti). Řídí-li se totiž promlčení směnečných závazků (v rozsahu neupraveném směnečným zákonem) občanským zákoníkem, řídí se týmž právním předpisem (občanským zákoníkem) i promlčení uplatněného nároku na náhradu škody.

podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 2678/2015, ze dne 27. 4. 2016


< strana 1 / 31 >
Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů


Články