// Profipravo.cz / Věcná příslušnost

Věcná příslušnost

05.09.2017 00:02

Věcná příslušnost ve sporech ze smluv o převodu podílu v obchodní korporaci

Bez ohledu na to, že občanský soudní řád s účinností od 1. ledna 2014 již výslovně mezi spory uvedenými v § 9 odst. 2 nevypočítává spory mezi společníky (členy) navzájem, jde-li o vztahy ze smluv, jimiž se převádí podíl v obchodní korporaci, patří tyto spory i po novele provedené zákonem č. 293/2013 Sb. do věcné příslušnosti krajských soudů.

podle usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 4825/2015, ze dne 15.6. 2017


24.08.2017 00:01

Vázanost nesprávným rozhodnutím nadřízeného soudu o věcné příslušnosti

Účastníci řízení a soudy jsou vázání usnesením „nadřízeného soudu o věcné příslušnosti“ (§ 104a odst. 7 o. s. ř.). Tato „vázanost“ se ovšem promítá výlučně v posouzení procesní otázky řešené výrokem (§ 159a odst. 1 a 4 o. s. ř., v rozhodném znění), tedy v posouzení, který soud (zde okresní soud) je „věcně příslušný“ k projednání a rozhodnutí věci v prvním stupni.

Je naopak vyloučeno, aby nadřízený soud rozhodující o věcné příslušnosti v režimu § 104a o. s. ř. formuloval jakýkoli závazný právní názor k otázce, jak má být meritorně posouzen žalobou uplatněný nárok, nebo aby (dokonce) soud, jemuž byla věc postoupena jako soudu věcně příslušnému nebo účastníci řízení vydávali závěry, jež nadřízený soud přijal pro účely odpovědi na otázku, který soud je v prvním stupni věcně příslušný k projednání a rozhodnutí věci, za závazný právní názor při následném rozhodování takto určeného věcně příslušného soudu o žalobou uplatněném nároku.

V témže duchu lze uzavřít pro poměry práva insolvenčního, že odpůrčí nárok podle insolvenčního zákona neztrácí tuto svou povahu jen proto, že k jeho projednání a rozhodnutí byl rozhodnutím nadřízeného soudu závazně určen jiný (než zákonem předepsaný) soud prvního stupně. I takový nárok nepochybně má (musí) být v meritorním rozhodnutí poměřován úpravou obsaženou v ustanoveních § 235 a násl. insolvenčního zákona. Rozhodnutí nadřízeného soudu (jenž projednání a rozhodnutí věci v prvním stupni určí závazně, leč nesprávně, okresní soud) se promítá v procesní rovině věci potud, že okresní soud (jenž nemá žádný vliv na chod insolvenčního řízení a na zveřejňování soudních rozhodnutí a jiných písemností v insolvenční rejstříku) z povahy věci nemůže postupovat způsobem předepsaným pro incidenční spory vedené u insolvenčního soudu především ustanoveními § 160 až § 162 insolvenčního zákona (jako primární procesní předpis v takovém případě užívá občanský soudní řád). V žádném případě tím však není předepsáno, jak má být uplatněný nárok posuzován v hmotněprávní rovině (není vyloučeno, že „okresní“ soud žalobě vyhoví s poukazem na to, že byla naplněna některá ze skutkových podstat neúčinnosti plynoucí z insolvenčního zákona).

podle usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 4123/2014, ze dne 31. 10. 2016


10.08.2017 00:02

Vztah rozhodnutí o věcné příslušnosti a rozhodnutí o mezinárodní příslušnosti

Ustanovení § 104a o. s. ř. na rozdíl od § 11 odst. 3 o. s. ř. nepodmiňuje rozhodnutí o věcné příslušnosti předchozím zjištěním mezinárodní příslušnosti českých soudů. Rozhodnutí o věcné příslušnosti podle § 104a o. s. ř. neváže soudy v dalším řízení stran posouzení otázky, že je dána mezinárodní příslušnost českých soudů pro rozhodnutí sporu.

Nelze tedy přisvědčit názoru, podle kterého rozhodnutí o věcné příslušnosti podle § 104a o. s. ř. „automaticky“ znamená, že soudy České republiky mají ve věci i mezinárodní příslušnost.

podle usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 30 Cdo 5260/2015, ze dne 29. 5. 2017


02.05.2017 00:00

Věcná příslušnost ve sporech podle zákona o konkursu a vyrovnání

V konkursních poměrech podle zákona o konkursu a vyrovnání zakládalo ustanovení § 9 odst. 3 písm. i/ o. s. ř. (ve znění účinném do 31. prosince 2007) věcnou příslušnost krajského soudu k projednání a rozhodnutí věci v prvním stupni jen tehdy, šlo-li o spor mezi úpadcem - podnikatelem a správcem „jeho“ konkursní podstaty (správcem konkursní podstaty tohoto úpadce - podnikatele).

podle usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 854/2015, ze dne 22. 2. 2017


22.03.2017 00:00

Věcná příslušnost ve sporu o zaplacení další majetkové účasti člena družstva

Spor o zaplacení částky, která představuje další majetkovou účast člena družstva, je sporem mezi obchodní korporací (družstvem) a jeho členem, který vyplývá z účasti na obchodní korporaci; k jeho projednání je dána podle ustanovení § 9 odst. 2 písm. e) o. s. ř. věcná příslušnost krajského soudu jako soudu prvního stupně. Spory vyplývající z účasti na obchodní korporaci nejsou statusové věci ve smyslu § 85 písm. a) zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.

podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 26 Cdo 2915/2016, ze dne 13. 12. 2016


18.11.2016 00:01

ÚS: Odůvodnění usnesení o věcné příslušnosti dle § 104a o. s. ř.

Pokud se vrchní soud v odůvodnění usnesení vydaného dle § 104a o. s. ř. omezil toliko na lakonické konstatování, že k projednání podané žaloby jsou příslušné krajské soudy, aniž by se vypořádal s argumenty účastníka řízení, které z hlediska posouzení věcné příslušnosti obecných soudů nepostrádaly význam, porušil tím právo účastníka na spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

podle nálezu Ústavního soudu sp. zn. IV.ÚS 2499/15, ze dne 13. 9. 2016


02.06.2016 00:02

Věcná příslušnost ve sporu o zaplacení příspěvků členů SVJ na správu domu

K projednání sporů o zaplacení příspěvků členů společenství vlastníků jednotek na správu domu a pozemku a o zaplacení záloh na úhradu za služby a jejich vyúčtování byl v prvním stupni věcně příslušný okresní soud i podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2013 (resp. do 30. 4. 2015).

podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 31 Cdo 4848/2014, ze dne 13. 4. 2016


22.04.2016 00:00

ÚS: Věcná příslušnost soudu u incidenčních sporů

I. Ustanovení § 104a občanského soudního řádu umožňuje postavit najisto otázku věcné příslušnosti soudu, jestliže se tato ukáže být v průběhu řízení sporná, i v tomto případě však musí být při rozhodování soudů respektovány požadavky vyplývající z práva na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Za nepřípustné lze přitom označit opominutí ustanovení zákona, byť třeba jen pokud jde o jeho relevantní časové znění, které dopadá na projednávanou věc, má-li nebo může-li mít takovéto pochybení průmět do posouzení věcné příslušnosti.

II. Ustanovení § 239 odst. 1 a 4 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění účinném od 1. ledna 2014, jež vymezují, co se rozumí odpůrčí žalobou, nemají ve spojení s § 2 písm. d) a § 159 odst. 1 písm. d) téhož zákona význam pro určení věcné příslušnosti soudu k projednání a rozhodnutí o žalobě na vydání peněžitého plnění z neúčinného právního úkonu, jestliže byla tato žaloba podána do 31. prosince 2013.

podle nálezu Ústavního soudu sp. zn. IV.ÚS 162/16, ze dne 23. 3. 2016


11.01.2016 00:02

Vázanost nabyvatele směnky rozhodčí smlouvou

I. V případě, kdy nabyvatel směnky není právním nástupcem předchozího majitele směnky, neváže ho rozhodčí smlouva uzavřená předchozím majitelem směnky.

II. Spor o zrušení rozhodčího nálezu, kterým bylo rozhodnuto o zaplacení směnky, rozhodují jako soudy prvního stupně (jako věcně příslušné) krajské soudy.

podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 3309/2015, ze dne 27. 10. 2015


18.11.2015 00:00

Věcná příslušnost v řízení o žalobě dlužníka vůči jeho insolvenčnímu správci

Je-li předmětem řízení o žalobě podané (insolvenčním) dlužníkem vůči jeho insolvenčnímu správci náhrada škody, kterou měl insolvenční správce způsobit dlužníku tím, že pohledávku nepopřel co do výše, jde o incidenční spor ve smyslu § 159 odst. 1 písm. e) insolvenčního zákona, k jehož projednání a rozhodnutí je v prvním stupni věcně příslušný insolvenční soud.

podle usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 ICdo 43/2015, ze dne 27. 8. 2015


16.04.2014 00:02

Rozhodování o věcné příslušnosti postupem podle § 104a o.s.ř.

I. Občanský soudní řád vychází při stanovení (věcné i místní) příslušnosti soudu ze zásady perpetuatio fori, podle níž se místní i věcná příslušnost posuzují podle okolností, které tu jsou v den zahájení řízení, a takto určená příslušnost trvá až do skončení řízení; změny skutečností rozhodných pro posouzení věcné či místní příslušnosti, jež nastanou až v průběhu řízení, jsou (nestanoví-li zákon jinak) nerozhodné.

Touto zásadou se pak řídí i vrchní soudy, rozhodují-li o věcné příslušnosti postupem podle § 104a o. s. ř. Rozhodnutí o věcné příslušnosti vydané podle posledně označeného ustanovení je pro účastníky i soud závazné. Poté, kdy vrchní soud rozhodne postupem podle § 104a o. s. ř., tudíž nemůže být v dané věci otázka věcné příslušnosti znovu úspěšně nastolena, a to bez ohledu na to, změní-li se skutečnosti rozhodné pro posouzení věcné příslušnosti.

Usnesení o věcné příslušnosti vydané postupem podle § 104a o. s. ř. je závazné i tehdy, je-li věcně nesprávné.

II. Ustanovení § 95 odst. 2 o. s. ř. brání tomu, aby okresní soud připustil změnu návrhu (žaloby), jestliže by k projednání a rozhodnutí změněného návrhu (žaloby) byl (podle ustanovení upravujících věcnou příslušnost) v prvním stupni věcně příslušný krajský soud; jestliže však soud změnu návrhu (žaloby) přesto (nesprávně) připustí, je svým usnesením vázán (§ 170 odst. 1 o. s. ř.).

podle usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 2296/2013, ze dne 27. 2. 2014


21.01.2014 00:00

Věcná příslušnost dle ustanovení § 9 odst. 1 písm. r) bod 6 o.s.ř.

V dané věci není pochyb o tom, že účastnice právního vztahu jsou podnikatelé zapsaní do obchodního rejstříku. Předmětem podnikání žalobkyně je poskytování bankovních služeb; předmětem podnikání žalované bylo ke dni zahájení řízení mimo jiné poskytování ubytovacích služeb a pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Je zřejmé, že se v kupní smlouvě, na jejímž základě žalobkyně uplatnila své právo na smluvní pokutu, jednalo o převod nemovitostí a movitých věcí z obchodního majetku žalobkyně do obchodního majetku žalované a že nemovitosti měly sloužit k podnikání žalované (poskytování ubytovacích služeb) i k podnikání žalobkyně, která zde měla (mimo jiné) nadále provozovat bankomat na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor v převáděných nemovitostech.

S přihlédnutím ke všem okolnostem je zřejmé, že se kupní smlouva, resp. převod předmětných nemovitostí a movitých věcí týkal podnikatelské činnosti žalobkyně i žalované. Uzavřená kupní smlouva směřovala ke snížení obchodního majetku žalobkyně a zvětšení obchodního majetku žalované; v takovém případě nelze dospět k jinému závěru, než že je převod nemovitostí mezi právnickými osobami předmětem jejich podnikatelské činnosti (bez ohledu na to, zda je převod nemovitostí předmětem jejich podnikání zapsaným v obchodním rejstříku či nikoliv), neboť současně dochází ke zvětšení nebo zmenšení majetku, který byť i nepřímo slouží k jejich podnikatelské činnosti. Jedná se tedy v posuzovaném řízení (o zaplacení smluvní pokuty) o spor mezi podnikateli při jejich podnikatelské činnosti ve smyslu § 9 odst. 1 písm. r/ bod 6. o.s.ř. v rozhodném znění.

podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 297/2012, ze dne 24. 10. 2013


16.01.2014 00:02

ÚS: Neodůvodnění usnesení soudu o věcné příslušnosti

Ačkoli v § 169 odst. 2 o. s. ř. zakotvená možnost neodůvodňovat usnesení o věcné příslušnosti podle § 104a o. s. ř. není sama o sobě protiústavní, je třeba zvláště dbát na její ústavně konformní výklad, tj. zde výklad restriktivní, podle něhož tato usnesení musí být odůvodněna mimo jiné v případech, kdy se rozhodující soud odchyluje od odůvodněného závěru některého z účastníků řízení stran věcné příslušnosti soudu v dané věci.

podle nálezu Ústavního soudu sp. zn. I.ÚS 3161/13, ze dne 2. 12. 2013


17.10.2013 00:01

Věcná příslušnost ve sporu o náhradu škody dle § 3 odst. 2 ZKV

K projednání a rozhodnutí sporu o náhradu škody způsobené porušením povinnosti podat návrh na prohlášení konkursu na majetek dlužníka ve smyslu § 3 odst. 2 ZKV je v prvním stupni věcně příslušný okresní soud.

podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 3161/2011, ze dne 27. 9. 2013

(posuzováno podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, v rozhodném znění)


25.09.2013 00:02

Příslušnost ve sporu o náhradu škody vyplývající z nájmu nebytových prostor

Výjimka uvedená pod bodem 5. ustanovení § 9 odst. 3 písm. r/ o.s.ř. se váže k nájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Výraz „týkající se“ směřuje k širší interpretaci výjimky, proto se podle ustanovení § 9 odst. 3 písm. r/ bod 5. o.s.ř. věcná příslušnost okresního soudu v prvním stupni (bez zřetele k tomu, zda účastníci daného vztahu jsou podnikateli, a k tomu, jaká je povaha závazku) uplatní nejen na spory z platné nájemní smlouvy (k nemovitosti, bytu či nebytovým prostorám), ale i na z takového nájmu vyplývající spory o náhradu škody či spory z bezdůvodného obohacení, je-li nájemní smlouva neplatná.

To znamená, že je-li – jako v posuzovaném případě – předmětem řízení nárok na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti ze smlouvy o nájmu nebytových prostor, je k řízení v prvním stupni věcně příslušný okresní soud, i když jde o vztah mezi podnikateli při jejich podnikatelské činnosti.

podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 26 Cdo 1955/2013, ze dne 27. 8. 2013


17.08.2013 11:28

Rc 71/2012

Spor o pojistné plnění mezi podnikatelem a pojišťovnou je věcí obchodní, týká-li se pojištění podnikatelské činnosti podnikatele.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 4. 2011, sp. zn. 32 Cdo 975/2011)


06.07.2013 10:36

Rc 128/2012

K projednání a rozhodnutí sporů o peněžité plnění převyšující 100 000 Kč mezi samosprávnou územní jednotkou a podnikatelem při jeho podnikatelské činnosti z dalších obchodních závazkových vztahů, jichž se samosprávná územní jednotka neúčastnila jako podnikatel při své podnikatelské činnosti, je věcně příslušný okresní soud.

(Stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 14. 11. 2012, sp. zn. Cpjn 200/2012)


15.01.2013 00:02

K věcné příslušnosti soudů ve sporech mezi SÚJ a podnikatelem

K projednání a rozhodnutí sporů o peněžité plnění převyšující 100 000 Kč mezi samosprávnou územní jednotkou a podnikatelem při jeho podnikatelské činnosti z dalších obchodních závazkových vztahů, jichž se samosprávná územní jednotka neúčastnila jako podnikatel při své podnikatelské činnosti, je věcně příslušný okresní soud.

podle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR sp. zn. Cpjn 200/2012, ze dne 14. 11. 2012


14.07.2012 16:40

Rc 45/2012

Řízení ve věcech jednání shromáždění společenství vlastníků jednotek a sporů z toho vzniklých (§ 9 odst. 3 písm. u/ o. s. ř.) je obchodní věcí ve smyslu ustanovení § 237 odst. 2 písm. a) o. s. ř.; proti rozhodnutí odvolacího soudu v těchto věcech o peněžitém plnění nepřevyšujícím 100 000 Kč není dovolání přípustné.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 10. 2011, sp. zn. 29 Cdo 37/2011)


26.03.2012 00:00

K věcné příslušnosti v řízení o oznámení převodu členství v družstvu

Domáhá-li se navrhovatel toho, aby soud nahradil projev vůle dalších účastníků řízení směřující k tomu, aby se stal členem družstva, konstatuje, že s danými účastníky uzavřel dohodu o převodu členských práv a povinností v družstvu, jde o vztah vyplývající ze smlouvy, kterou se převádí členská práva a povinnosti, jenž je podle výslovného znění dotčeného ustanovení řízením dle § 9 odst. 3 písm. g/ o. s. ř. Dopadá na něj proto ustanovení § 200e a násl. o. s. ř., přičemž jde o tzv. řízení nesporné; účastenství v něm se přitom s ohledem na § 200e odst. 3 o. s. ř. řídí ustanovením § 94 odst. 1 o. s. ř.

Skutečnost, že dohoda o převodu členských práv a povinností ve vztahu k družstvu prozatím není účinná, není pro posouzení věcné příslušnosti soudu určující, neboť povinnost oznámit družstvu převod členství vzniká dosavadnímu členovi družstva právě na základě uzavřené dohody o převodu členských práv a povinností v družstvu, jež její strany váže již od okamžiku jejího uzavření, nikoliv ode dne, kdy je převod oznámen družstvu.

podle usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 1367/2011, ze dne 15. 2. 2012


< strana 1 / 4 >
Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů


Články