// Profipravo.cz / Monitoring

Monitoring

20.05.2017 22:21

Internetový čtvrtletník Nejvyššího soudu

Nejvyšší soud se otevírá veřejnosti díky novému internetovému čtvrtletníku AEQUITAS


05.05.2017 07:46

Skutečná škoda na vozidle

Za skutečnou škodu na vozidle je nutno považovat i rozdíl mezi tržní cenou vozidla před havárií a jeho tržní cenou po opravě


27.03.2017 23:50

K pojmu „dobré mravy“ podle zákoníku práce

K pojmu „dobré mravy“ při vyplácení odstupného (tzv. zlatý padák)


18.03.2017 00:01

Pochybení v rámci kárných řízení proti advokátům

Za odškodnění případných pochybení v rámci kárných řízení proti advokátům neodpovídá stát, ale Česká advokátní komora


27.02.2017 00:04

Blokování nelegálního hazardu na internetu

Blokování nelegálního hazardu na internetu není protiústavní


27.02.2017 00:01

Nesplnění předpokladů pro výkon práce

Ústavní soud k posouzení výpovědi z pracovního poměru pro nesplnění předpokladů pro výkon práce, aneb šedá je teorie, zelený strom života


19.02.2017 21:51

Omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva

Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu schválilo stanovisko k možnosti soudu omezit svéprávnost k výkonu volebního práva


06.01.2017 00:52

Elektronická komunikace mezi soudy a účastníky řízení

Plénum Nejvyššího soudu schválilo stanovisko k elektronické komunikaci mezi soudy a účastníky řízení


04.01.2017 23:45

Příčinná souvislost jako otázka zásadního právního významu

Míra příčinné souvislosti mezi protiprávním zásahem a vzniklou újmou jako otázka zásadního právního významu


04.01.2017 23:41

První sankce za protisoutěžní jednání veřejné správy

První sankce za protisoutěžní jednání veřejné správy byla uložena Bílině za loterijní vyhlášku


20.12.2016 12:47

Nařízení výkonu podmíněně uloženého trestu

Usnesení, kterým je nařízen výkon podmíněně uloženého trestu, nemůže být doručeno prostřednictvím fikce doručení


20.12.2016 12:41

Zrušení dvou ustanovení o kontrolním hlášení

Ústavní soud zrušil dvě ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty, která upravují kontrolní hlášení


20.12.2016 12:37

Zrušení části tzv. úhradové vyhlášky

Ústavní soud zrušil část tzv. úhradové vyhlášky, která se týká stanovení výše úhrad za ošetřovatelskou péči v zařízeních pobytových sociálních služeb


20.12.2016 12:33

Rozhodování o (ne)omezení svéprávnosti člověka

Rozhodování soudu o (ne)omezení svéprávnosti člověka nesmí být pouhou formalitou


23.11.2016 00:01

Pochybnosti o věcné správnosti insolvenčního návrhu

K postupu insolvenčního soudu v případě důvodných pochybností o věcné správnosti insolvenčního návrhu


14.11.2016 19:52

Princip omezené důvěry v dopravě

Princip omezené důvěry v dopravě a trestní odpovědnost řidiče za dopravní nehodu


09.11.2016 00:04

K podmínkám procesního nástupnictví

Ústavní soud se vyjádřil k podmínkám procesního nástupnictví podle § 107a občanského soudního řádu


09.11.2016 00:02

Zápis absolventa zahraniční právnické fakulty do seznamu koncipientů

Podmínky zápisu absolventa zahraniční právnické fakulty do seznamu koncipientů a právo na svobodnou volbu povolání


31.10.2016 23:17

Odškodnění pronajímatelů bytů s regulovaným nájemným

Námitka promlčení nároku vznesená státem ve sporu o odškodnění pronajímatelů bytů s regulovaným nájemným odporuje dobrým mravům


23.10.2016 16:24

Posouzení přípustnosti dovolání samosoudcem

Posouzení přípustnosti dovolání není záležitostí samosoudce, ale senátu Nejvyššího soudu


< strana 1 / 77 >
Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů


Články