// Profipravo.cz / Ochrana osobnosti

Ochrana osobnosti

15.12.2016 00:00

Presumpce zvýšeného významu řízení pro účastníka

Při posuzování práva na přiměřené zadostiučinění za nemajetkovou újmu způsobenou nepřiměřeně dlouhým řízením se zvýšený význam pro účastníka presumuje v případě, že poškozený nepřiměřeně dlouhou délkou řízení vystupoval v řízení o ochraně osobnosti jako žalobce, nikoliv v případě, kdy vystupoval v procesním postavení žalovaného – tehdy soud vychází z toho, že řízení mělo pro účastníka význam standardní (neprokáže-li se něco jiného).

podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 30 Cdo 3725/2014, ze dne 27. 9. 2016


27.04.2016 00:02

Nemajetková újma způsobená osobě zbavené způsobilosti k právním úkonům

Každá osoba, která by byla zbavena způsobilosti k právním úkonům, aniž by jí byl ustanoven opatrovník, jehož prostřednictvím by mohla nadále právní úkony vykonávat, by mohla důvodně pociťovat citelný zásah do svého práva na důstojnost, neboť by k ní bylo státem přistupováno jako k pouhé věci, nikoli jako k člověku. Nemajetková újma odškodnitelná podle zák. č. 82/1998 Sb. vzniká takové osobě zpravidla ve chvíli, kdy se dozvěděla o nesprávném postupu soudu a jeho důsledcích.

podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 30 Cdo 520/2014, ze dne 17. 2. 2016


15.02.2016 00:03

Výše náhrady nemajetkové újmy v rámci ochrany osobnosti

Není vyloučeno, aby se poškozená osoba v podané žalobě domáhala přímo náhrady nemajetkové újmy v rámci ochrany osobnosti, aniž by vedle toho musela požadovat i morální zadostiučinění. V případech, kdy je zřejmé, že přiznání morální satisfakce je nepostačující a ztrácí svoji účinnost a funkčnost, popřípadě se taková satisfakce nejeví jako dostačující nebo fakticky možná, může se osoba poškozená domáhat přímo zadostiučinění v penězích podle ustanovení § 13 odst. 2 obč. zák. ve znění do 31. 12. 2013.

Jinak řečeno, pokud primární způsob zadostiučinění je v době rozhodování soudu již natolik oslaben, že svým způsobem pozbývá své funkce, je povinností soudu tím pečlivěji zvažovat přiznání zadostiučinění finančního. Pouhá skutečnost, že o morální satisfakci poškozená vůbec nežádala, resp. ji ani nežalovala, není důvodem pro přiznání nižšího finančního zadostiučinění.

podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 30 Cdo 4364/2013, ze dne 25. 11. 2015


19.11.2015 00:00

Žádost o poskytnutí informace o likvidaci odebraného biologického vzorku

I. Žalobce jako žadatel požádal policii, jejímž útvarem s celostátní působností je i jím adresovaný Kriminalistický ústav Praha, o poskytnutí informace, zda byl zlikvidován „vzorek DNA“, který mu byl odebrán ve věznici. Svůj dotaz tak nepochybně směřoval na informaci o likvidaci biologického vzorku (své tělní tkáně) odebrané podle § 65 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb., nikoliv na informaci o genetickém vybavení, kterou na základě odebraného biologického vzorku policie získala, ani na informaci o likvidaci informace o genetickém vybavení.

Vzhledem k tomu, že informace o likvidaci biologického vzorku se netýká určeného nebo určitelného subjektu údajů ve smyslu § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., není osobním údajem, není důvodu zabývat se při posuzování žádosti o poskytnutí informace o likvidaci odebraného biologického vzorku otázkou, zda ve smyslu § 8a zákona č. 106/1999 Sb. je nutno informaci poskytnout v souladu s právními předpisy upravujícími jejich ochranu (zejm. zákonem č. 101/2000 Sb.). Z téhož důvodu ve smyslu § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. nepřichází do úvahy ani postup podle § 83 odst. 1 či odst. 2 zákona č. 273/2008 Sb. Žádost o poskytnutí informace o likvidaci odebraného biologického vzorku je proto třeba posuzovat jako žádost o poskytnutí informace podle § 13 zákona č. 106/1999 Sb.

II. Policie jako celek je samostatným povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb. Policie má ze zákona povinnost poskytovat fyzickým i právnickým osobám informace vztahující se k její působnosti. Do její působnosti patří i odběr biologických vzorků umožňujících získání informací o genetickém vybavení. Žádost o informace lze podat u každého útvaru policie. Jedním z útvarů policie je i Kriminalistický ústav Praha. Po žadateli o informace nelze požadovat, aby vždy věděl, který konkrétní útvar policie jím požadovanou informací disponuje. Je věcí vnitřní organizace policie, který její útvar za splnění zákonných podmínek (včetně stanovených lhůt) žádost vyřídí.

podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 30 Cdo 3629/2014, ze dne 16. 9. 2015


27.08.2015 00:03

ÚS: Svoboda projevu tisku vs. zásada presumpce neviny

Analytická právní věta

V případě, že tisk informuje o probíhajícím trestním řízení, je chráněna na jedné straně svoboda projevu vydavatele podle čl. 17 Listiny základních práv a svobod a v tomto rámci přichází v úvahu i použití zjednodušení v podobě tzv. novinářské zkratky, na druhé straně však musí být respektován princip presumpce neviny upravený v čl. 40 odst. 2 Listiny a poskytnuta ochranu osobnostním právům osoby, proti níž se vede trestní řízení tak, aby z podané informace neplynuly závěry o její vině.

PRÁVNÍ VĚTY

I. Zásada presumpce neviny se v horizontálních právních vztazích, tedy vztazích mezi subjekty v rovném postavení, uplatní jako jeden z ústavně aprobovaných důvodů pro omezení ústavně zaručené svobody projevu podle čl. 17 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) a čl. 10 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“). Jejím účelem je jednak zamezení tomu, aby bylo v důsledku uplatňování svobody projevu zasahováno do příslušného trestního řízení způsobem vyvolávajícím pochybnosti o nestrannosti orgánů činných v trestním řízení, zejména soudů, a nedošlo tak k ohrožení důvěry v rozhodování soudní moci. V tomto širším smyslu působí presumpce neviny jako jedna ze záruk spravedlivého procesu. Její význam je však třeba spatřovat rovněž v ochraně osobnostních práv osoby, proti které je vedeno trestní řízení (resp. vůči níž existuje podezření, že se dopustila trestného činu). V tomto aspektu je zásada presumpce neviny obsažena již v čl. 10 odst. 1 Listiny a čl. 8 Úmluvy, přičemž čl. 40 odst. 2 Listiny a čl. 6 odst. 2 Úmluvy představují toliko její bližší specifikaci. Obecně platí, že presumpce neviny nebrání informování o trestním řízení nebo o okolnostech, které mohou opodstatňovat závěr o tom, že se někdo dopustil trestného činu, plynou z ní ovšem určité meze pokud jde o způsob, jakým má k takovémuto projevu dojít.

II. Svoboda projevu nemá vést k tomu, aby byl kdokoliv v očích veřejnosti fakticky shledán vinným bez možnosti se efektivně bránit proti obviněním vůči své osobě. V demokratickém právním státě se závěr o vině nesmí odvíjet od veřejného mínění, nýbrž musí být procesně adekvátním způsobem prokázán v trestním řízení. Ve své podstatě nejde o nic jiného, než o elementární úctu k osobě čelící takovému podezření a jejím právům. Informování veřejnosti o trestním řízení, jakož i na něj navazující veřejná diskuse, nesmí být vedeny v tom smyslu, že otázka viny je předem rozhodnuta. To neznamená, že předmětem veřejné diskuse nemůže být přímo otázka viny, tedy zda se určitá osoba svým jednáním dopustila nebo nedopustila trestného činu, a že v tomto směru zásadně nelze veřejně zaujmout jakýkoliv názor. Vždy však musí být zřejmé, že žádný takto prezentovaný názor, byť sebevíce odůvodněný a skutkově podložený, ještě s jistotou neznamená, že se tato osoba trestného činu skutečně dopustila, a že s konečnou platností může o vině rozhodnout jen soud. Není přitom nezbytné, aby tyto skutečnosti byly obsaženy v každém projevu výslovně. Postačí, pokud vyplynou z jeho celkového vyznění či kontextu předmětného projevu.

podle nálezu Ústavního soudu sp. zn. II.ÚS 577/13, ze dne 23. 6. 2015


01.07.2015 00:00

Zásah do práva na ochranu dobré pověsti právnické osoby pravdivou informací

Pravdivá informace nezasahuje do práva na ochranu dobré pověsti právnické osoby, ledaže by údaj byl podán takovou formou a v takových souvislostech, že zkresluje skutečnost či vyvolává dojem zkreslení skutečnosti, čímž působí difamačně.

Posouzení souvislostí napadené věty v novinovém článku má význam i pro posouzení žalobního nároku, kterým se žalobkyně domáhala zveřejnění omluvy, v němž mělo být uvedeno, že napadená věta (výrok v článku) není pravdivá. V případě, že soud zjistí, že výrok uveřejněný žalovanou je pravdivý, nemůže samozřejmě žalované uložit povinnost, aby uveřejnila omluvu, v níž je obsaženo tvrzení o nepravdivosti takového výroku, nicméně v případě, kdy přes svou pravdivost působí dotčený výrok difamačně ve smyslu § 19b odst. 3 obč. zák. 1964, je zcela na místě, aby soud postupoval v souladu s právním názorem přijatým v rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 23 Cdo 4669/2010, podle kterého může soud upravit znění navržené omluvy tak, aby odpovídala prokázanému závadnému jednání žalované a smyslu institutu omluvy jako takovému. Může tedy vypustit určité slovní spojení či celou větu či znění omluvy zkonkretizovat.

podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 23 Cdo 3132/2014, ze dne 25. 2. 2015


22.05.2015 00:03

ÚS: Odpovědnost za uveřejnění tzv. převzatých tvrzení

Při řešení střetu mezi právem na ochranu osobnosti (čl. 10 Listiny) a svobodou projevu (čl. 17 Listiny) platí, že vydavatel je odpovědný za uveřejnění i tzv. převzatých tvrzení. Současně je však třeba přihlédnout též k tomu, kdo je autorem původního tvrzení, převzatého novinářem. Jiná je totiž situace, kdy novinář převezme názor „nahodilé třetí osoby“, a jiná, cituje-li názor člověka, který o dané věci musel mít dostatečné a relevantní informace (neboť se jakožto odborník v daném oboru přímo podílel na vypracování znaleckého posudku). Od novináře, který je laikem a nikoliv specialistou na danou oblast a který nemá a v konečném důsledku ani nemá mít ambici informovat čtenáře o odborných záležitostech, jelikož daný článek je určen pro nejširší okruh čtenářů a nikoliv pro odborníky, nelze ostatně ani důvodně očekávat, že jím poskytované informace a jejich celkové vyznění bude zcela přesné a objektivní.

podle nálezu Ústavního soudu sp. zn. II.ÚS 2296/14 ze dne 14. 4. 2015


27.02.2015 00:02

ÚS: Rovnováha mezi svobodou projevu a právem na ochranu osobnosti

Při řešení kolize mezi základním právem na svobodu projevu a základním právem na ochranu důstojnosti a cti jednotlivce musí být brána v potaz zejména 1) povaha výroku (tj. zda jde o skutkové tvrzení či hodnotový soud), 2) obsah výroku (např. zda jde o projev „politický“ či „komerční“), 3) forma výroku (zejména nakolik je předmětný výrok expresivní či dokonce vulgární), 4) postavení kritizované osoby (např. zda jde o osobu veřejně činnou či dokonce o osobu aktivní v politickém životě, případně o osobu veřejně známou – typicky „hvězdy showbyznisu“), 5) zda se výrok (kritika) dotýká soukromé či veřejné sféry této kritizované osoby, 6) chování kritizované osoby (např. zda kritiku sama „vyprovokovala“ či jak se posléze ke kritice postavila), 7) kdo výrok pronáší (např. zda se jedná o novináře, běžného občana, politika apod.) a konečně, 8) kdy tak učiní (tzn. např. jaké měl či mohl mít jeho autor v daný okamžik k dispozici konkrétní údaje, z nichž vycházel, a v jaké situaci tak učinil). Tento výčet však není konečný, neboť v úvahu musí být vždy vzat celkový kontext věci a ve specifických případech mohou být významné i okolnosti, jež nelze do žádné z právě zmíněných kategorií zařadit.

podle nálezu Ústavního soudu sp. zn. II.ÚS 2051/14, ze dne 3. 2. 2015


24.10.2014 00:01

VS: Nedovolený zásah do osobnostních práv

Pokud fyzická osoba v době nedovoleného zásahu do osobnostních práv není subjektem práv a povinností, odpovědnost původce zásahu za protiprávní porušení či ohrožení osobnosti této fyzické osoby nemůže vzniknout. Skutečnost, že následky zásahu přetrvávají po narození fyzické osoby a mají dopad i do její osobnostní sféry, není pro vznik odpovědnosti podstatná, neboť zákonnou náležitostí vzniku odpovědnosti je existence protiprávního zásahu do osobnostních práv fyzické osoby, nikoli jeho následky.

podle rozsudku Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 1Co 27/2014, ze dne 19. 6. 2014


04.07.2014 00:03

ÚS: Právo na ochranu osobnosti vs. svoboda projevu

Výroky politického oponenta na adresu starosty obce jako reakce na jeho článek v místním tisku rekapitulující jeho působení v obci, které mají charakter hodnotících soudů a týkající se výlučně profesní sféry kritizovaného starosty, byť obsahující výrazy „tuny balastu“, „bezobsažná megalomanská spoušť banalit“ jsou chráněny svobodou projevu; pokud by se ve veřejném prostoru zapovědělo hodnotit takovéto projevy politických představitelů, prostor pro svobodné šíření názorů a myšlenek by byl nepřijatelně zúžen. Za situace, kdy žádný z výroků stěžovatele neobsahuje skutkové tvrzení, které by uvádělo o starostovi obce nepravdivé údaje, či se obsahem jakkoli dotýkalo jeho soukromé sféry, není dán prostor pro zásah soudů, které by vystupovaly jako arbitři správnosti, relevance či vhodnosti hodnotových preferencí.

podle nálezu Ústavního soudu sp. zn. IV.ÚS 1511/13, ze dne 20. 5. 2014


06.11.2013 00:02

Ke zpoplatnění žaloby na ochranu osobnosti

I. Žalobu ve věci ochrany osobnosti směřující proti dvěma žalovaným, z nichž každý by se podle obsahu žaloby měl dopustit odlišného neoprávněného zásahu do práv chráněných ustanovením § 11 násl. obč. zák., nelze považovat za jeden poplatný úkon z hlediska ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

II. Zpoplatnění žaloby na ochranu osobnosti, pokud není současně uplatňována náhrada nemajetkové újmy v penězích, je nutno posuzovat podle položky 4 bodu 6. Sazebníku poplatků. Právo na ochranu osobnosti je chápáno jako jednotné právo, jehož porušení spočívající ve vzniku nemajetkové újmy vyžaduje, aby neoprávněný zásah představovaný porušením nebo pouhým ohrožením osobnosti dotčené fyzické osoby, byl pro původce tohoto zásahu spojen s nepříznivými právními následky ve formě zvláštních občanskoprávních sankcí. Ustanovení § 13 proto zakotvuje triádu právních prostředků obrany spočívající v požadavku upuštění od neoprávněných zásahů, odstranění nepříznivých následků, resp. protiprávního – závadného stavu a poskytnutí přiměřeného zadostiučinění. Uplatnění těchto nároků (nebo jen některých z nich) při nezměněném skutkovém stavu v jedné žalobě je nutno hodnotit jako realizaci integrálního nároku na ochranu osobnosti, aniž by bylo namístě konstruovat kumulaci nepeněžitých plnění s následky vyplývajícími z ustanovení § 6 odst. 5 zákona o soudních poplatcích ve spojení s ustanovením § 6 odst. 2 téhož zákona.

Jestliže je však současně s návrhem podle ustanovení § 13 odst. 1 obč. zák. spojen též návrh na náhradu nemajetkové újmy v penězích podle ustanovení § 13 odst. 2 obč. zák., pak takovouto žalobu je nutno zpoplatnit podle položky 3 Sazebníku poplatků. To je třeba dovodit jak ze znění této položky, které je nutno interpretovat tak, že v případě, že návrh na zahájení řízení (v daném případě na ochranu osobnosti) obsahuje (mimo jiné též) návrh na náhradu nemajetkové újmy v penězích podle ustanovení § 13 odst. 2 obč. zák., tak i z již zmíněného bodu 6. položky 4.

podle usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 30 Cdo 1215/2013, ze dne 25. 9. 2013


20.09.2013 00:00

ÚS: Promlčení nároku na náhradu újmy dle § 13 odst. 2 obč. zák.

Ke změně rozhodovací soudní praxe, zvláště jde-li o praxi nejvyšší soudní instance povolané i k sjednocování judikatury nižších soudů, je třeba přistupovat opatrně a při posuzování jednotlivých případů tak, aby nebyl narušen princip předvídatelnosti soudního rozhodování a aby skrze takovou změnu nebyl popřen požadavek na spravedlivé rozhodnutí ve smyslu respektu k základním právům účastníků řízení.

Za situace, kdy rozhodná ustanovení občanského zákoníku ne zcela dostála požadavku předvídatelnosti, srozumitelnosti a vnitřní bezrozpornosti, jelikož se jejich interpretace v čase natolik proměňovala, že během několika let orgán sjednocující judikaturu obecných soudů dospěl k oběma pólovým závěrům (promlčitelné – nepromlčitelné právo), by bylo v rozporu s principem důvěry občana v právo, který je součástí komplexu formujícího principy materiálního právního státu podle ustanovení čl. 1 odst. 1 Ústavy ČR, pokud by měl být jednotlivec zbaven svého oprávněného nároku toliko na základě nevyjasněné koncepce ne/promlčitelnosti tohoto práva.

Za účelem dodržení shora uvedených principů je nutno posuzovat individuální okolnosti daného případu též prizmatem kogentního ustanovení § 3 odst. 1 občanského zákoníku, které je v rovině podústavního práva odrazem shora vymezeného ústavního požadavku nalezení spravedlivého řešení.

podle nálezu Ústavního soudu sp. zn. II.ÚS 3403/11, ze dne 8. 8. 2013


09.07.2013 00:02

K zásahům do osobnostních práv postupem lege artis

I. Osobnostní práva jsou značně široká, nezahrnují v sobě pouze ochranu života a zdraví, ale i další složky osobnostních práv jakými jsou např. lidská důstojnost či soukromí. Lze si jistě představit jednání, které z lékařského hlediska bude posuzováno jako jednání lege artis, a tudíž nebude zásahem do práva na život a zdraví, ale současně může být zásahem do jiné složky osobnostního práva, např. do práva na soukromí. Proto je zřejmé, že pokud se žalobkyně domáhá ochrany osobnosti do vícero složek (do ochrany života a zdraví, soukromí a lidské důstojnosti), je potřeba je zkoumat všechny složky osobnostních práv jednotlivě. Jinak řečeno, skutečnost, že byl postup shledán z medicínského hlediska lege artis, pak automaticky neznamená, že jiná dílčí složka osobnostních práv nemohla být tímto postupem neoprávněně zasažena.

II. Zásahy jako ostříhání vlasů či připoutání na mobilní WC mohou být zásahem do lidské důstojnosti.

podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 30 Cdo 3223/2011, ze dne 14. 5. 2013


09.07.2013 00:01

K ochraně lidské důstojnosti hendikepovaného člověka

V Listině základních práv a svobod, potažmo i v Úmluvě o lidských právech a biomedicíně je stanoveno, že lidé jsou si v důstojnosti rovni a každého důstojnost je chráněna bez diskriminace. Lidská důstojnost je tedy pro všechny fyzické osoby stejná bez ohledu na jejich společenský status a je tedy chráněna před zásahy, jež by vedly ke snížení lidské důstojnosti, tak aby bylo s člověkem zacházeno jako s předmětem.

Proto není možné, aby byla lidská důstojnost u hendikepovaného člověka na jiné úrovni než u člověka zdravého. Respektování lidské důstojnosti je nezbytné pro všeobecný rozvoj fyzické osoby, pro kvalitu jeho života i plné využití jeho osobnostních práv, a proto je třeba maximálně se vystříhat zásahů do této osobnostní sféry. Proto rozsah lidské důstojnosti nelze snižovat ani podle druhu onemocnění, zvlášť ve vztahu k mentálně postižené osobě, která sama nemá možnosti se účinně těmto útokům bránit.

podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 30 Cdo 3223/2011, ze dne 14. 5. 2013


09.07.2013 00:00

Výše přiznaného finančního zadostiučinění za zásah do ochrany osobnosti

Samotný zásah do ochrany osobnosti, na základě kterého se žalobce dožaduje ochrany svých osobnostních práv, nemůže být současně i okolností, která snižuje výši přiznaného finančního zadostiučinění; takové chápání zásahu by bylo kontraproduktivní a není v souladu se zákonem, ani v souladu s primární funkcí ochrany osobnosti, tj. satisfakční funkcí.

podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 30 Cdo 3352/2012, ze dne 19. 6. 2013


16.05.2013 00:00

K zásahu do osobnostních práv smluvního partnera veřejnoprávní korporace

Měřítka posouzení skutkových tvrzení a hodnotících soudů jsou v případě veřejně činných osob mnohem měkčí ve prospěch původců těchto výroků. Tuto doktrínu je možné v určité podobě vztáhnout i na posuzovanou situaci. Lze se proto přiklonit k závěru odvolacího soudu, že vstupuje-li soukromá osoba do smluvních vztahů s veřejnoprávní korporací, a to navíc v otázce veřejných zakázek, která často podléhá kontrole ze strany veřejnosti, je třeba počítat s větší mírou kritiky jejího jednání jak ze strany veřejnoprávní korporace, tak ze strany ostatních dotčených subjektů.

podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 23 Cdo 1551/2011, ze dne 27. 3. 2013


30.01.2013 00:01

K preventivní funkci peněžního zadostiučinění u zásahu do osobnostních práv

Je zřejmé, že preventivně - sankční funkci zadostiučinění nelze uplatňovat u každého zásahu do osobnostních práv; je však nicméně nezbytné posoudit vhodnost jejího použití v konkrétním případě, zvláště pak tehdy, kdy skutečně hrozí opakování podobných zásahů do ochrany osobnosti, a kdy je třeba žalovanou od podobných zásahů odradit.

Proto za situace, kdy se žalobkyně domáhá preventivní a sankční funkce, je třeba adekvátně zdůvodnit, zda a proč se bude k této funkci přihlížet a jak se uplatnění této funkce promítne do celkové výše přiznané reluturání náhrady za způsobenou nemajetkovou újmu. Ve sporném případě se soud k této otázce nijak nevyjádřil, ačkoli žalobkyně je osobou veřejného zájmu a žalovaná je vydavatelkou několika magazínů společenského života; tudíž mezi sebou mají specifický vztah, kdy hrozí opakování zásahů do práv žalobkyně. Za situace, kdy žalobkyně nastínila tuto otázku už ve svém žalobním návrhu, se jí měly soudy zabývat a zhodnotit, zda se budou na konkrétní případ preventivně - sankční funkci aplikovat, popřípadě adekvátně odůvodnit, proč se zde tato funkce neuplatní.

podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 30 Cdo 1231/2011, ze dne 12. 12. 2012


21.01.2013 00:02

K protiprávnímu zásahu do soukromí nezletilého dítěte

I. Tvrzení týkající se osobního soukromí, není nikdo oprávněn - a to i kdyby tato tvrzení odpovídala skutečnosti – rozšiřovat. Zákon přitom nečiní rozdíl v subjektech, které jsou právem na ochranu osobnosti nadány (srov. výraz „fyzická osoba“ v ustanovení § 11 obč. zák.). Nositelem tohoto práva je tak i nezletilé dítě.

II. Ochrany podle ustanovení § 11 obč. zák. požívají i takové snímky nezletilého dítěte „celebrit“, zachycující jeho každodenní a soukromou činnost, na jejichž zveřejnění není dán obecný zájem, a to i když je poskytl jejich zákonný zástupce, vedený pohnutkou přitáhnout pozornost veřejnosti ke své osobě.

Úvahu, že svolení zákonného zástupce s veřejným šířením fotografií a článků o nezletilém dítěti, zachycujících a mapujících soukromí dítěte, vylučuje protiprávnost zásahu, je třeba odmítnout. Ustanovení čl. 16 Úmluvy o právech dítěte poskytuje dítěti ochranu před svévolnými zásahy do jeho soukromí, bez rozlišení odkud (kým) jsou činěny. Jinými slovy, dítě má právo na ochranu před svévolnými zásahy do svého soukromí i tehdy, jsou-li činěny jeho zákonnými zástupci (nositeli rodičovské zodpovědnosti). Tato ochrana ve vztahu rodič-dítě se však nerealizuje prostřednictvím žaloby na ochranu osobnosti podle ustanovení § 11 obč. zák., ale prostřednictvím ochranných institutů zakotvených v zákoně č. 94/1963 Sb., zákoně o rodině.

Vykonává-li nositel rodičovské zodpovědnosti práva a povinnosti z ní plynoucí v rozporu s ustanovením § 31 zákona o rodině, vystavuje se sankcím, předvídaným v hlavě druhé zákona o rodině, resp. též v ustanovení § 14 zák. č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí. Za takové jednání může být považováno i poskytování a souhlas s veřejným šířením důvěrných informací o dítěti, sleduje-li jejich prostřednictvím zvýšení vlastní atraktivity pro širokou veřejnost a s ní spojený (zejména finanční) prospěch. Důsledky takových pochybení se primárně promítají do vztahu rodič - dítě, nikoliv do vztahu původce zásahu - dítě do té míry, že by vylučovala protiprávnost takového zásahu.

Lze tedy shrnout, že míra informačního sebeurčení dítěte je do určité míry modifikovaná vůlí nositelů rodičovské zodpovědnosti. Aktivní účast nositele rodičovské zodpovědnosti na, z hlediska dítěte, jeho nežádoucí medializaci, se primárně promítá v oblasti výkonu rodičovské zodpovědnosti, včetně úvah o jejím omezení, či změně (napomenutí, omezení, změna výchovy apod.), ale nikoliv do úvah o vyloučení protiprávnosti zásahu způsobeného médii. Ochrana dítěte vyžaduje, aby bylo chráněno proti všem zásahům, jedno odkud přicházejí.

III. Porušením povinností nositele rodičovské zodpovědnosti podle ustanovení § 31 odst. 2 zákona o rodině ve vazbě na čl. 16 Úmluvy nedochází ke snížení výše relutární satisfakce poskytované původcem zásahu.

podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 30 Cdo 3770/2011, ze dne 12. 12. 2012


10.01.2013 00:00

Ke způsobu informování o probíhajícím trestním řízení

Je nepochybné, že veřejnost má zájem i právo na šíření informací (zde konkrétně na informace o probíhajícím trestním řízení), kdy tuto společenskou potřebu uspokojuje i vydavatel tím, že vydává periodické tiskoviny. Tuto roli nelze vydavateli odepřít, nicméně i při vykonávání práva na svobodu slova je nutné dbát na to, aby zveřejněné informace nebyly způsobilé zasáhnout do práv druhých a bezpodmínečně šetřit jejich oprávněné zájmy.

V daném případě je dovolací soud toho názoru, že vydavatel sice měl právo informovat veřejnost o probíhajícím trestním řízení, nicméně jím zveřejněné informace měly být objektivní, přesné, korektní a nezavádějící. V rámci objektivity měl vydavatel dodržovat zásadu presumpce neviny a neuchylovat se k oslovování „kuplíř“ či „gang kuplířů“. Z předmětného novinového článku sice vyplývá, že soudem v trestní věci ještě pravomocně rozhodnuto nebylo a že poškozený je „pouze“ obžalovaný, ale tím, že je opakovaně v textu označován výrazem „kuplířem“ – tj. pachatelem trestného činu kuplířství, vydavatel zkresluje informace, předjímá rozhodnutí soudu o jeho vině a implicitně poškozeného jako pachatele označuje. Kuplíř není pouze negativně podbarvený výraz, ale označuje osobu, která byla shledána vinnou z trestného činu kuplířství podle ustanovení § 189 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. Konkrétně ve větách „Gang kuplířů, kteří organizovali prostituci v D., začali kriminalisté sledovat na jaře 2002.“ či „A obžalovaní kuplíři si v klidu žijí na svobodě.“ vyjadřuje vydavatel jistotu, že obžalovaní skutečně prostituci organizovali a z těchto formulací lze usuzovat, že jsou vinni, ač jsou stále na svobodě. Vychyluje tak celkové vyznění informace v neprospěch poškozeného, aniž by v době vzniku novinového článku byl poškozený za takové jednání shledán vinným.

Takové jednání, kdy není respektována presumpce neviny a s obžalovaným je zacházeno jako s pachatelem, je v rozporu s právem na ochranu osobnosti. Vydavatel zde jistě měl právo poskytnout veřejnosti informace ohledně poškozeného, nicméně měl tak učinit způsobem, který by šetřil jeho osobnostních práv, tedy způsobem, jímž by z použité expresivní formulace neprosvítalo subjektivní stanovisko ohledně jeho viny.

podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 30 Cdo 1413/2012, ze dne 15. 11. 2012


13.12.2012 00:00

Ke svépomoci proti zásahu do cti

I. Pro určení, zda je určité tvrzení difamující, je nutno posuzovat nikoliv jen podle použitých výrazů a formulací, ale podle celkového dojmu s přihlédnutím ke všem souvislostem a okolnostem, za nichž k tvrzení došlo.

II. V případě, že je svépomoc proti zásahu do cti dostatečná a přiměřená, může suplovat, popř. snižovat potřebu náhrady nemajetkové újmy.

podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 30 Cdo 701/2011, ze dne 17. 10.2012


< strana 1 / 7 >
Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů


Články