// Profipravo.cz / Články a komentáře 04.07.2017

Uplynulý týden (26/2017) ve Sbírce zákonů

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


26. 6. 2017

částka 65; č. 178-182; PDF 2 MB 

178/2017  Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů   

179/2017  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 370/2002 Sb., o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně, expanzní zbraně a střeliva    

180/2017  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 360/2010 Sb., kterou se stanoví vzor elektronického formuláře návrhu na rozhodnutí sporu o povinnosti k peněžitému plnění a technické náležitosti jeho užívání    

181/2017  Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2016    

182/2017  Nález Ústavního soudu ze dne 23. května 2017 sp. zn. Pl. ÚS 10/16 ve věci návrhu Krajského soudu v Praze na zrušení části § 17 odst. 4 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)    
 

28. 6. 2017

částka 66; č. 183; PDF 796 KB 

183/2017  Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích    
 

29. 6. 2017

částka 67; č. 184-185; PDF 2 MB 

184/2017  Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí    

185/2017  Nález Ústavního soudu ze dne 3. května 2017 sp. zn. Pl. ÚS 2/15 ve věci návrhu na zrušení § 2 a 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů    
 

30. 6. 2017

částka 68; č. 186-189; PDF 2 MB 

186/2017  Vyhláška o stanovení formulářů pro závazek k úhradě nákladů na konzulární ochranu a formuláře žádosti o náhradu výdajů    

187/2017  Vyhláška o provádění ověřovací činnosti zastupitelským úřadem a o podrobnějších podmínkách pro složení zkoušky k provádění ověřovací činnosti    

188/2017  Vyhláška o podrobnostech zkoušky zakončující vzdělávací program zaměřený na výkon zahraniční služby    

189/2017  Vyhláška o stanovení diplomatických a konzulárních hodností, podmínkách a postupu při jejich přiznávání a propůjčování    
 

částka 69; č. 190-191; PDF 702 KB 

190/2017  Vyhláška k provedení § 3 odst. 3 insolvenčního zákona (vyhláška o platební neschopnosti podnikatele)    

191/2017  Vyhláška o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů    
 

částka 70; č. 192; PDF 6 MB 

192/2017  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek, ve znění vyhlášky č. 80/2017 Sb.

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů