// Profipravo.cz / Články a komentáře 21.11.2016

Uplynulý týden (46/2016) ve Sbírce zákonů

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


14. 11. 2016

částka 147; č. 367-370; PDF 2 MB 

367/2016  Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů   

368/2016  Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony    

369/2016  Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů    

370/2016  Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů    
 

částka 148; č. 371-372; PDF 5 MB 

371/2016  Zákon, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů    

372/2016  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů    
 

16. 11. 2016

částka 149; č. 373; PDF 999 KB 

373/2016  Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému    
 

18. 11. 2016 

částka 150; č. 374-376; PDF 5 MB 

374/2016  Vyhláška o evidenci a kontrole jaderných materiálů a oznamování údajů o nich    

375/2016  Vyhláška o vybraných položkách v jaderné oblasti    

376/2016  Vyhláška o položkách dvojího použití v jaderné oblasti    
 

částka 151; č. 377-379; PDF 20 MB 

377/2016  Vyhláška o požadavcích na bezpečné nakládání s radioaktivním odpadem a o vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie    

378/2016  Vyhláška o umístění jaderného zařízení    

379/2016  Vyhláška o schválení typu některých výrobků v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření a přepravě radioaktivní nebo štěpné látky

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů