// Profipravo.cz / Články a komentáře 28.09.2016

Uplynulý týden (38/2016) ve Sbírce zákonů

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek
19. 9. 2016

částka 113; č. 293-294; PDF 1 MB 

293/2016  Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 135/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek

294/2016  Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti odůvodnění návrhu na povolení spojení soutěžitelů a dokladů osvědčujících skutečnosti rozhodné pro spojení


částka 114; č. 295-296; PDF 517 KB 

295/2016  Zákon, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů 

296/2016  Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění pozdějších předpisů


částka 115; č. 297-298; PDF 626 KB 

297/2016  Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

298/2016  Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů   PDF  365 KB 
 

21. 9. 2016

částka 116; č. 299; PDF 669 KB 

299/2016  Zákon, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony    
 

částka 117; č. 300-303; PDF 583 KB 

300/2016  Zákon o centrální evidenci účtů    

301/2016  Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o centrální evidenci účtů    

302/2016  Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony    

303/2016  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků    
 

23. 9. 2016

částka 118; č. 304; PDF 974 KB 

304/2016  Zákon, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony    
 
 
částka 119; č. 305-307; PDF 1 MB 

305/2016  Vyhláška o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance    

306/2016  Vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví    

307/2016  Vyhláška o žádostech podle zákona o pojišťovnictví    
 

částka 120; č. 308; PDF 3 MB 

308/2016  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů